18 APRIL I928. KOSTENVERHAAL AF ZETTEN STROOM. VERHELPEN STORINGEN ELECTRISCH NET OP I ZONDAG. 1 ill GEVAAR TRAM LANDPOORT STRAAT. LICHTPUNT NIEUWE HOC ND. 3RMDSPUIT STADSCHEN- DIJK 46. te nemen.Ook zou dit moeilijk te rymen zijn met de in de vorige Raadsver gadering door den Raad gedane uitspraak om de ten behoeve van particu lieren te maken kosten ook op belanghebbenden te verhalen. De Heer J.A,MARIS merkt op,dat de te maken kosten indirect het gevolg zijn van het daar stellen van het Gemeentelijk Electriciteitsnet.Dit le vert voor het schilderen van de huizen vaak een sta in den weg op.De Gemeente heeft daardoor belanghebbenden in bezwarende condities ge bracht en daarom lijkt spreker het obk wenschelijk,dat bedoelde kosten noi door het bedrijf worden gedragen. De VOORZITTER zegt,dat het electrisch net uit een oogpunt van algemee belang is aangelegd.1.Yenschen particulieren nu uitschakeling van den stroom,zuiver in hun eigen belang,dan is het ook billyk,dat zy de koste daarvoor zelf betalen. Wil de Raad zijn in de vorige vergadering ingenomen standpunt laten varen,dan zullen Burgemeester en Wethouders zich daar natuurlijk by neer moeten leggen. De Heer J.A.MARIS stelt voor de kosten voor dergelijke werkzaamheden voor rekening van het Bedrijf te nemen. Dit voorstel,in stemming gebracht wordt met 3 tegen 4 stemmen verwon pen. Voor stemden de Heeren J.A.i'aris/NznjA.Oosters ;en C.A.van Gend.;te gen de Heeren: J.L.Maris,Lzn;J.A.Knook;J.H.Dane en C.Dane,Gzn. Naar aanleiding van de opmerking van den Heer J.H.Dane,in de vorige vergadering,omtrent het verhelpen van storingen in 't electrisch net opl Zondag,zullen Burgemeester en Wethouders de monteur mededeelen,dat hy alleen in noodzakelijke gevallen de storingen des Zondags moet verhelpen Burgemeester en ethouders zijn het eens met de opvatting van den Heer J.H.Dane,dat in het belang van de veiligheid mee^* voorzor^maatregelen ter voorkoming van ongelukken moeten worden genomen by het achter den wal uitrijden van den tram aan het begin van de Landpoortstraat .Zjj zullej den Directeur met hun wenschen in dit opzicht in kennis stellen. De uitbreiding van de straatverlichting met een lichtpunt naar het nieuwe Hoofd,waaromtrent de Neer Oosters in de vorige vergadering den wensch naar voren bracht,is aaog bij Burgemeester en Wethouders ter over weging. aanhangig.Deze willen n.l.eens een proej? nemen met een nieuw mo del 1antaarnarm,zegt de VOORZITTER. Burgemeester en Wethouders vinden het verder misplaatst nog verdere kosten'te maken ten aanzien van de al of niet bruikbaarheid van de brandspuit aan den Stadschendijk, en zij hebben dientengevolge geen nader voorstel te doen,aldus de VOORZITTER. De Heer J.A.MARIS,Wzn,kan niet begrijpen,dat de aan den dijk staande 18 April 1928. MEDEDEELINGEN. KASOPNAME. GOEDKEURING REKE NING GEZONDHEIDS COMMISSIE. 1927. VERHUUR ONDERWIJ ZERSWONING. 47. spuit absoluut voor het gebruik ongeschikt is.Zy heeft toch in de Kom steeds goed gefunctioneerd en naar sprekers meening kan het niet anders of er moet met kleine kosten verbetering te verkrijgen zyn.Spreker zou persoonlyk nog wel eens gaarne een onderzoek instellen en vraagt of de spuit niet wederom kan worden teruggehaald. De Heeren C.DANE,Gzn en J.L.MARIS,Lzn.,die by het beproeven der spuit zyn tegenwoordig geweest,spreken de absolute onbruikbaarheid uit en zyn tegen het maken van extra kosten voor deskundig onderzoek. Een onderzoek hoeft niet veel te kosten,zegt de heer J.A.MARIS,men kan al heel gauw zien wat er aan hapert. Behalve de Heeren C.DANE,Gzn,heeft geen der leden bezwaar tegen het terug halen der aan den Dijk staande spuit ter nader onderzoek, zoodat zonder hoofde lijke stemming dienovereenkomstig wordt besloten. De VOORZITTER doet vervolgens mededeeling van een proces-verbaal van opna me van boeken en kas der Gemeente en van de Bedrijven bij den Gemeente-Ontvan ger, waaruit blykt ,dat de boeken regelmatig worden bijgehouden en dat het ver- eischte bedrag in de kas aanwezig was,welk stuk voor kennisgeving wordt aan genomen, evenals èen in de vorige raadsvergadering genomen besluit tot wyziging der Gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1928,voorzien van het bewys van goedkeuring door de Gedeputeerde Staten. De Rekening van Inkomsten en Uitgaven van de te Roosendaal zetelende Gezond heidscommissie, over het dienstjaar 1927,wordt zonder hoofdelyke stemming goed gekeurd. Een verzoek van het Hoofd der O.L.SChool,alhier,J.P.STRAVER,om handhaving van den voor zyn infunctietreding op 1 Maart j.l.geldenden pensioensgrondslag, wordt ter afdoening gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders. De VOORZITTER deelt verder mede,dat Burgemeester en Wethouders door het plaatsen van een advertentie hebben getracht het beschikbare gedeelte van de voormalige electrische centrale te verhuren,doch dat zich geen enkele gegadig de heeft aangemeld. Het gezamenlijk bedrag der laagste inschrijvingssommen voor den verbouw van een gedeelte van de voormalige centrale tot noodslachtingsplaats bedraagt ruim ƒ.1400,-,aldus de VOORZITTER. De VOORZITTER zegt vervolgensdat na de laatst gehouden Raadsvergadering is komen vast te staan.dat het nieuw benoemde hoofd der school geen gebruik zou maken van de onderwijzerswoning. Burgemeester en Wethouders hebben toen onmiddellijk pogingen aangewend om de woning te doen verhmren en te dien einde een advertentie geplaatst.Intusschen werden de Raadsleden gevraagd of zy acooord konden gaan met de verhuring op door Burgemeester en Wethouders te stellen nadere voorwaarden.Men stelde ech ter meer prijs op behandeling dezer aangelegenheid in een Raadsvergadering en

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 7