23 FEBRUARI 1°28. KOSTEN STROOMLOOS ZETTEN ELECTRISCH NET VOOR SCHILDERWERK. HERSTELLEN STORINGEN IN HET NET OP ZONDAG. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DEN TRAM AAN DE LANDPOORTSTRAAT CONTROLE STRAATVER LICHTING. NIEUW LICHTPUNT NAAR NIEUWE HOOFD. BRANDWEERMATERIEEL AAM DEN STADSCHENDIJK. 44. betalen voor het stroomloos zetten van het electrisch net voor schil derwerk aan de hüizen.Dit vindt spreker niet billijk.Ook by het verwijdi ren van afspanningen by boomenrooien betaalt het Bedrijf.Laat het be dryf de kosten van stroomloos zetten van het net ook betalen by schil derwerk ten behoeve van particulieren. De VOORZITTER zegt toe een en ander te zullen onderzoeken. De heer J.H.DANE vraagt of Saarloos verplicht is des Zondags storin gen in het net te verhelpen. De VOORZITTER zegt,dat het niet gebruikelijk is,dat Saarloos Zondags storingen verhelpt. De heer J.H.DANE zegt,dat kort geleden Zondags een stop gesprongen was,waardoor spreker zonder stroom zat en geen water voor zyn vee kon pompen,waardoor zyn arbeiders al het water per emmer moesten aandragei Een boodschap aan Saarloos had geen resultaat. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Wethouders ook deze aangele genheid eens nader zullen bekijken. De heer J.H.DANE vraagt of er geen betere voorzorgsmaatregelen kunnf worden genomen bij het uitschieten van den tram achter de Wal aan de Land poort. Spreker zat laatst bijna met paard en wagen onder den tram. De VOORZITTER zegt,dat de tram steeds voor hy achter de, Wal uitkomt de stoomfluit laat hooren,terwijl de ingezetenen toch wel weten,wanneei zoo ongeveer een tram verwacht kan worden. De heer OOSTERS vraagt of de straatverlichting des avonds nog wordt gecontroleerd.Er mankeert nog al eens een lichtpunt.Ook is uitbreidinj der verlichting met een lichtpunt naar het nieuwe hoofd,naar spreker meening, noodzakelijk.Men loopt daar by volslagen duisternis bepaald ge vaar lijk. De VOORZITTER zegt,dat de politie opdracht heeftgeregeld de straat verlichting te controleeren.Zyn er lampen uit dan wordt dat gerappor teerd en verholpen.'.','at een lichtpunt naar het nieuwe hoofd be reft hiertegen zal wel geen bezwaar bestaan en Burgemeester en Wethouders zullen deze zaak nog eens nader bezien. De heer J.H.DANE vraagt of er reeds maatregelen zijn getrof en ten aanzien van het brandweermaterieel aan den Stadschendyk of moet ook hier het kalf verdronken zijn voor men den put dempt,vraagt spreker. De VOORZITTER zegt,dat de brandspuit aan den Stadschendijk niet deug Ook de druk op de waterleiding ds nog niet van dien aard,dat met de brandkranen voldoende water kan worden gegeven. De heer J.A.MARIS geeft in overweging door een deskundige een onde zoek naar de gesteldheid der spuit te doen instellen.Eenige jaren ge leden functionneerde ze nog goed. De heer J.L.MARIS Lzn. is by üet beproeven der spuit tegenwoordig 23 FEBRUARI 1928. NOTULEN. UITBETALING ARBEIDS LOON BAGGERWERK EN PLAKKEN RENTEZEGELS. 43. geweest,doch er deugt niets van,zegt spreker. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Wethouders ook deze zaak nog F een nader zullen bekyken. Niets meer aan de orde zynde en niemand het woord nog verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris/De Voorzitter, OPENBARE VERGADERING van den Raad der Gemeente WILLEMSTADop 'Woensdag, 18 April 1928,des namiddags om 4.30 uur. Voorzitter de Edelachtbare Heer H.van der Veen. Secretaris de heer C.L.de Bruyn. Tegenwoordig de heeren C.Dane,Gzn;J.L.Maris,Lzn;A.OostersJ.A. MarisWzn;JHDaneCA.van Gend en J.A.Knook. De Voorzitter opent de vergadering,waarna de notulen der vorige vergadering werden gelezen en onveranderd vastgesteld. De Heer OOSTERS merkt naar aanleiding van de notulen op,dat hij in de vorige vergadering niet alleen verhooging van loon voor baggerwerk heeft gevraagd,doch tevens in overweging heeft gegeven de rentezegels V'or rekening der Gemeente te nemen. De VOORZITTER zegt,dat de be^merking van den Heer Oosters in de no tulen dezer vergadering zal worden opgenomen. Naar aanleiding van de notulen deelt de Voorzitter den Heer Oosters mede,dat Burgemeester en V.rethouders bereid zijn aan het uitgekeerde uur loon voor baggerwerk nog J cent toe te voegen met terugwerkende kracht tot begin van dit jaar.Het is naar sprekers meening het goed recht van den arbeider om voor zijn belangen op te komen,doch het is ook hun plicht voor de Gemeente behoorlijk te werken en dit heeft den laatsten tijd nog al eens te wenschen overgelaten. Worden dan ook de rentezegels van Gemeentewege betaald,vraagt de Heer OOSTERS Dat is een wettelijke verplichting, zegt de VOORZITTER en daartegen kan derhalve geen bezwaar worden gemaakt. Overeenkomstig deze besprekingen wordt zonder hoofdelijke stemming be sloten. De VOORZITTER zegt verder,dat Burgemeester en Wethouders geen vrijheid kunnen vinden de kosten van het stroomloos zetten van het electrisch net voor schilderwerk door particulieren voor rekening van het Bedrijf ==te

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 6