23 .FEBRUARI 1928. BENOEMING HOOFD DER O.L.SCHOOL. V/IJZIGING BEGROOTING De VOORZITTER vraagt wat de Raad met het overblijvende gedeelte zou willen. De heer J.A.MARIS geeft in overweging een advertentie te plaatsen voor verhuring. Melden gegadigden zich aan,dan heeft de gemeente ook een maatstaf omtrent de wjze van verbouwing. De heer OOSTERS is voor handhaving van het genomen besluit.Laten we ook eerst de noodslachtplaats inrichten zegt spreker. De heer J.A.MARIS stelt voor terug te komen op het in de vergade ring van 19 December j.l. genomen besluit en alsnog te bepalen,dat de noodslachtplaats wordt ingericht in de twee achterste lokalen van de voormalige centrale. Dit voorstel in stemming gebracht,wordt met 4 tegen 3 stemmen ver worpen. Voor stemden de heeren J.A.Maris,C.A.van Gend en J.A.Knook. Tegen de heeren G.Dane Gzn.J.L.Maris Lzn.A.Oostens en J.l.Dane. De VOORZIT ER vraagt of de Raad Burgemeester en '.Vethouders kan mach ti£en het beschikbare gedeelte van de centrale te verhuren,doch de Raad blkt meer te voelen voor het plaatsen van een advertentie,waar in de beschikbare ruimte te huur wordt aangeboden,waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. De VOORZITTER vraagt of de Raad kan goedvinden,dat als volgende punt aan de agenda wordt toegevoegd „3enoeming van een Hoofd der Openbare Lagere School"waartegen geen der leden bezwaar oppert. De VOORZITTER zegt,dat de Raad thans voor een eigenaardige benoe ming staat.De wet verplicht den Gemeenteraad te benoemen uit de on derwijzers-wachtgelders, waardoor de keuze uiteraard zeer beperkt is. Niettemin zjn er thans nog wel een paar goede krachten beschikbaar, doch hoe langer men wacht hoe minder geschikte sollicitanten er over blijven.De Inspecteur geeft dan ook ernstig in overweging en Burge meester en Vethouders sluiten zich hierbij ten volle aan,reeds thans een keuze te doen uit de volgende voordracht: No.1 J.P.Straver te Nederhemert;en No.2 C.M.Donker te Breda. Eerstgemelde was onlangs Hoofd der U.L.O.School te Heusden,laatst genoemde te Zevenbergen. Tot stemming overgegaan zijnde,wordt de heer J.P.Straver met alge- meene stemmen met ingang van 1 Maart a.s. benoemd tot Hoofd der Open bare Lagere Schoolalhierin de vacature P.A.Plaatsman. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld een ontwerp besluit tot wijziging der Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1928. Zonder hoofdei 'jke stemming wordt het voorschot op de gemeentelijke -vergoeding 23 FEBRUARI 1928. VOORSCHOT GEMEENTELIJKE VERGOEDING BIJZONDERE SCHOLEN VOOR 1928. 7 7 7 7nV;-b GRATIFICATIE BRIGADE NONINKLUKE MARéCHAUSSEE BESPREKING INGESTELDE RAADSCOMMISSIE. 39- vergoeding voor 1928 voor de beide bijzondere scholen vastgesteld alsvolgt 3voor de school aan de Voorstraat ƒ.644.70, voor de School aan den Stadschendjk ƒ.924.-. Aan de Brigade der Koninklijke Marechaussee wordt vervolgens,zonder discussie of hoofdelijke stemming,een gratificatie van ƒ.40.- toegekend, wegens over 1927 aan de gemeente bewezen politiediensten. Hierna stelt de VOORZITTER aan de orde Bespreking Raadscommissie" Spreker begint met den Raad dank te betuigen voor de geboden gele genheid om over die Commissie in de vergadering van Burgemeester en Wethouders nog eens van gedachten te wisselen. Spreker was blij,dat de Raad kon goedvinden,dat nog eens degelijk over deze zaak werd nagedacht. Men kan deze Commissie op tweëerlei manier beschouwen,n.1.als een zeer ondergeschikt iets,doch er ook anders tegen aan zien.Het laatste stand punt neemt spreker in.Een Gemeentebestuur heeft den goeden gang van zaken in het Bestuur der gemeente te bevorderen.De Gemeentewet is als 't ware de Grondwet voor den Gemeenteraad.Reeds in de vorige vergade ring heeft spreker aangetoond,dat er voor het benoemen eener Commis sie geen aanleiding bestond.Burgemeester en Wethouders staan er ook nu nog afwijzend tegenover en kunnen haar ook niet accepteeren. Men is nog steeds in gebreke gebleven spreker behoorlijke motieven voor de instelling der Commissie te noemen.Een Commissie kan to6h niets bereiken. Haar werkzaamheden blijven onder de grenzen van het Gemeente bestuur. Zj kan wel aan tafel gaan zitten doch geenszins naar buiten treden.Burgemeester en Wethouders vinden geen aanleiding voor een Commissie. Praktisch kan zij toch niets uitwerken en Burgemeester en Wethouders stellen daarom in meerderheid voor te besluiten dat de Commissie hare werkzaamheden niet voortzet". De heer J.A.MARIS zegt,dat de Voorzitter in de vorige vergadering heeft gevraagd om opschorting van de werkzaamheden van de Commissie, in de vaste overtuiging,dat,zoodra de Voorzitter den heer Dane gespro ken had,een andere opvatting ter zake dezer Commissie naar voren zou komen. Spreker stelt daarom de vraag:„Hebt U Dane gesproken en is het U gelukt den heer Dane tot een andere opvatting te brengen." Zoo niet, dan valt,naar spreker's meening,de Commissie automatisch terug in ha re oorspronkeljke bevoegdheid. De VOORZITTER zegt,dat er overleg heeft plaats gehad,doch dat het niet gelukt is den heer Dane tot een andere meening te brengen. Dan komt de Commissie weer automatisch in werking,zegt de heer J.A.MARIS. Van automatisch is geen sprake,zegt de VOORZITTER. -Dan

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 3