cJ- -f// 96. Clbfnufa 30 OCTOBER 1928. 9 JANUARI 1929. welken geest de heer Oosters zijn voorstel wijzigt. Dit voorstel,in stemming gebrachtwordt met 4 tegen 3 stemmen verworpen. Voor de stemden de heeren A.Oosters,J.A.Maris en C.A.van Gend. Tegen de heeren C.Dane Gzn,J.L.Maris,J.H.Dane en J.A.Knook. De heer J.A.KNOOK stelt voor 8-rj- pensioensbijdragen te verhalen van de ambtenaren,die in de toekomst in dienst der gemeente treden, welk voorstel wordt ondersteund door den heer C.Dane Czn. Dit voorstèl wordt met algemeen stemmen aangenomen. De Begrooting wordt hierop in zyn geheel in omvraag gebracht en ongewijzigd vastgesteld op een bedrag in ontvangst en uitgaaf van: Gewone dienst 60917.88 Kapitaal dienst 2943.22. RONDVRAAG: De heer J.H.DANE vraagt of de brandspuit weer aan den Stadschen- dqjk is geplaatst. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Y/ethouders deze zaak binnen kort zullen afdoen. Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de vergadering. De Secrëtjé.ris, De voorzitter, OPENBARE VERGADERING van den Raad der Gemeente WILLEMSTAD op Woensdag,9 Januari 1929,des namiddags om 4 uur. Voorzitter:de Edelachtbare Heer H.van der Veen. Secretaris:de Heer C.L.de Brujjn. Tegenwoordig;de heeren C.Dane,Gzn;J.L.Maris,Lzn;A.OostersJ.A. MarisJ.H.Dane;C.A.Van Gend;en J.A.Knook. De VOORZITTER opent de vergadering en zegt,dat het gebruikelijk is, dat de Secretaris hierop onmiddellijk voor het lezen der notulen het woord krijgt,doch voor dezen keer wil Spreker eens van dat gebruik afwijken en beginnen met de heeren zijn beste wenschen voor het pas ingetreden jaar aan te bieden,in de hoop,dat het de Gemeente ook in dit jaar weer goed moge gaan en dat de besluiten,welke dit jaar ook weer door den Raad zullen worden genomen,zullen mogen blijken in het belang der Gemeente te zijn. De BECRETARIS leest hierop de notulen der vorige vergadering,waar bij de heer C.DANE,Gzn,de opmerking maakt,dat hqj in de vorige verga ring o.a.ook heeft gezegd,dat 't vori& jaar de heeren J.A.Maris, J.H.Dane,en A.Oosters voor verhaal van pensioensbijdragen op de Ge- 97. meente-ambtenaren hebben gestemd. De notulen worden overigens onveranderd vastgesteld. De Voorzitter deelt mede,dat door Gedeputeerde Staten is goedge keurd de Gemeente-rekening over het dienstjaar 1927. Hierna brengt de VOORZITTER ter tafel een nota van aanmerkingen bij Gedeputeerde Staten gevallen op de Gemeente-Begrooting voor het dienstjaar 1929, gedeeltelijk van administratieven-, gedeeltelijk van anderen aard.O.a.vragen Gedeputeerde Staten of hetgeen ^pibeveling verdient het voor „Memorie"uitgetrokken volgnummer betreffende:«Hos ten van Controle van boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger" te wjjzigen in een cijferpost. Mogelijk houdt deze vraag verband met een kort geleden van den Mi nister van Binnenlandsohe Zaken en Landbouw uitgegane circulaire, waarin deze op deskundige controle der Gemeente-financiën heeft aan_ gedrongen.De Gemeentewet is van 18^1 en daarin worden Burgemeester en Wethouders met de kascontrole belast,doch het comptabel Gemeente- beheer heeft in den loop van de jaren zoo'n omvang aangenomen,dat thans alleen deskundige controle een goede controle kan zijn.Vandaar ook,dat van hoogerhand hierop aandrang wordt uitgeoefend.SPREKER heeft in de vorige vergadering gezegd,dat deze zaak nog bij Burgemees ter en Wethouders in onderzoek was.Burgemeester en Wethouders jui chen over 't algemeen deskundig toezicht toe en ook belanghebbende zelf is daarvoordoch de kosten zijn nog al hoog. Volledige controle kost ƒ.260,- per jaarwaarvoor dan vier keer per jaar de kas wordt opgenomen,zoowel van de Gemeente als van den Vleeschkeuringsdienst en tevens de jaarrekeningen worden gecontro leerd.Het vier keer per jaar controleeren van alleen de Gemeentekas kost ƒ.140.- per jaar .Burgemeester en Wethouders hebben geen vrijheid kunnen vinden ten dezen een voorstel te maken.De kosten schrikken hem nog te veel af. De heer J.A.MARIS heeft in de vorige vergadering ook naar de kos ten gevraagd.Deze zijn ook naar Spreker's meening hoog.Wanneer er op 't oogenblik of in de toekomst geen bijzondere aanleiding bestaat met de bestaande regeling te breken,zou Spreker er maar voor zijn het oude systeem te blijven volgen. Indien Burgemeester en Y/ethouders voldoende liefhebberij bezitten om zelf een en ander na te gaan,kunnen we de controle geschikt aan ons houden en zou spreker maar willen voorstellen Gedeputeerde Sta ten te berichten,dat we er nog niet veel voor gevoelen als abonné van het Bureau van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten gebruik te maken. Zonder hoofdelijke stamming wordt hiertoe besloteto.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 32