92. de een mogelijk is, is bij de andere misschien niet mogelijk:, terwijl het toch gewenscht is eenzelfde ljjn te trekken om geen lieve kindjes te maken. De heer A.OOSTERS kent lui van zeer nahjj,die niet alleen de volle pensioensbijdragen,doch bovendien nog 10? Balarisvermindering moeten lijden. De heer VAN G.END zegt,dat men het Polderpersoneel hier ook wel mag noemen. De heer J.A.MARIS zegt,dat het natuurlek voor de betrokken personen hoogst onaangenaam is een salarisvermindering aan den lijve te moeten ondervinden en dan kan men het misschien, indien men met andere Gemeen ten gaat vergelijken,als een onbillijkheid aanvoelen,doch omgekeerd weet men ook,dat in heel veel gevallen wel pensioensbijdragen worden verhaald.Het is billijk,dat ook heeren ambtenaren hun bescheiden deel offeren,evenals de particulieren dit gedaan hebben. De heer J.A.KNOOK zegt,dat men gemakkelijk het woord „billijk" gebrui ken kan,doch de salarissen zijn hier op laag peil en daarom zou spre ker hier een uitzondering willen maken.Het salaris van den Burgemees ter is hier slechts 2400.-. De heer J.A.MARIS zegt,dat dit de Gemeente meebrengt.Het is voor een Burgemeester,als hij geen eigen kapitaal heeft,in een kleine gemeente, ook uiterst moeilijk zijn positie als zoodanig op te houden.Men weet dat echter van te voren en toch komen er sollicitanten genoeg.Iïet is niet handig daartoe over te gaan. Is het niet treurig,dat b.v.de Firma Hillen,wier zaken slecht gaan, niet tot loonsverlaging mag overgaan en wie helpt U als de zaken slecht gaan De heer J.A.KNOOK vraagt of er niet een middenweg is om op den duur toch te dezer zake tot bezuiniging te komen Zijn inziens wel,n.l. door thans reeds vast te leggen,dat op de nieuwe ambtenaren de volle pensioensbijdragen zullen worden verhaald. De VOORZITTER gelooft niet dat Gedeputeerde Staten voor deze Gemeen te verhaal van pensioensbijdragen zullen goedkeuren. De heer J.A.MARIS zegt,dat dit wel mooie praatjes zijn,doch dat hij dit wel zou durven riskeeren. 5e" wordt toch vrijwel algemeen verhaald De heer J.H.DANE is van meening,dat het niet billijk is thans tot verhaal van pensioensbijdragen over te gaan.Het vorig jaar is een voor stel tot verhaal ook verworpen.Spreker is er over het algemeen ook voor,dat iemand,die pensioenrechten heeft,daarvoor ook zelf betaalt. Wie betaalt er voor mij en wie voor U Spreker vindt het echter geen werk het salaris van b.v. den Burgemeester te beknibbelen. 93. Hoeveel menschen loopen er niet met lage loonen,vraagt de heer OOSTERS. En vergelijkt men het salaris van den Secretaris van Dinteloord,dat slechts 2800.- is,met dat van den Secretaris hier,dat 3200.- bedraagt,dan is het hier hoog. De iieer VAN GEND heeft verschillende malen hooren beweren,dat het billijk is,dat de ambtenaren voor hun pensioensaanspraken bijdragen. Doch er zijn hier in de gemeente ambtenaren,waarvan ik overtuigd ben, dat ze veel te laag bezoldigd worden,toch de volle bijdragen betalen en nu bovendien nog op hun belastingbiljet bijdragen voor het pensioen van de Gemeente-ambtenaren. Is dat billijk De VOORZITTER voegt den heer van Gend toe „U moet U los maken van Uw polderwerkerschap" De heer VAN GEND zegt: nik noem het niet billijk". De heer J.A.MARIS zegt,dat de meeste ambtenaren pensioensbijdragen betalen. VOORZITTER: Het gaat er om om billijk te zijn. Hoe komt het eigenlijk,dat de Overheid de pensioensbijdragen voor haar rekening heeft genomen. De ambtenaren zijn in dienst van de Overheid en daarbij wordt als bil lijk aangenomen,dat zij behoorlijk worden gesalarieerd en dat ook van Overheidswege voor een onbezorgden ouden dag wordt gezorgd.Dat was het systeem.Dat men van die stelling is teruggekomen vond zijn oorzaak in de ijzeren noodzaak tot bezuiniging bij het Rijk en nu moet men oppassen niet twee ongelijksoortige grootheden met elkander te verwarren. Bij het Rijk zijn de salarissen met groote sprongen omhoog gegaan, bij de Gemeen ten slechts mondjesmaat en deze bleven dan ook ver beneden de Rijks salarissen. Bovendien kennen wij vrijwel allen het beruchte artikel 40 van het bezoldigingsbesluit en vrijwel algemeen werd dan ook aangenomen, dat aan verkregen rechten niet,dan in onafwijsbare noodzakelijkheid,mag worden getornd.'Ik kan U verschillende Koninklijke Besluiten laten zien, dat verhaal van pensioensbijdragen alléén wordt goedgekeurd,indien daarvoor een redelijk motief kan worcien aangevoerd. 3ij het Rijk was de maatregel tot salarisverlaging door den nood opgelegd en deze heeft men gezocht in den vorm van verhaal van pensioensbijdragen,om den amb tenaren hun hoogere pensioensaanspraken te doen behouden. Het verschil tusschen de Rijks salaris sen en de salarisregeling in Noord-Brabant springt wel sterk in het oog en als men het standpunt inneemt,dat,nu het Rijk pensioensbijdragen verhaalt,de gemeente moet volgen,dan mag men toch ook eischen,dat de salarisregeling op gelijk niveau staat. Dit is echter niet het geval en er is dan ook geen rede lijk motief om tot verhaal over te gaan.Ik geloof ook niet,dat Gidepu-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 30