23 FEBRUARI 1'.9'28. 56. Bedrijf bracht.Dit is echter niet waar,want het is steeds de uitge sproken bedoeling geweest,dat het Gemeentelijk Electrioiteits bedrijf de leiding gratis bracht tot aan den meter.De Voorzitter wenscht de be slissing in zaken als de onderhavige liever aan Burgemeester en V/et- houders te zien overgelaten,doch dit zijn geen punten om aan Burgemees< ter en bethouders ter beslissing over te laten.Principieels kwesties competeeren den Raad.Snreker vindt het billijk, dat het door Oosters be taalde bedrag wordt gerestitueerd. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Wethouders ten aanzien van net bedrijf het standpunt hebben aanvaard,dat kosten,door het bedrijf zuiver ten bate van particulieren gemaakt,ook door belanghebbenden moeten worden terugbetaald.Wil de Raad het echter anders dan moeten Burgemeester en Wethouders zich daar natuurlijk bij neerleggen. Waarom,zoo vraagt de heer J.A.MARIS,moeten we een nieuweling nu niet laten profiteeren.Een krachtinstallatie had Oosters niet.Deze is nu aangelegd en zonder dat iemand iets van de ten deze gewijzigde opvat tingen wist,worden hem de kosten in rekening gebracht. De heer C.DANE Gzn.,merkt op dat Burgemeester en .ethouders hoogster d e het verwijt kan treffen,dat z:y geen bekendheid aan ten deze gewijzigde regeling hebben gegeven.Oosters heeft bij zijn oorspronkelijke aanslui ting 29 Meter vrjj gehad. De heer J.A.MARIS zag deze zaak gaarne in twee deelen gesplitst.In de eerste plaats of aan Oosters al of niet restitutie zal worden ver leend en in de tweede plaats of dergelijke kosten in het vervolg al of niet voor rekening van het bedrijf worden genomen. De VOORZITTER acht het absoluut niet overdreven,dat het bedrijf voor particulieren gemaakte kosten verhaalt. De heer OOSTERS vindt ook de nota schromelijk hoog en zou die nader willen 'aten onderzoeken. De VOORZITTER zegt,dat de op de nota voorvomende posten stuk voor stuk aan de hand van de vastgestelde voorschriften en tarieven in te genwoordigheid van den administrateur en Oosters zijn. bekeken en toen moest belanghebbende de juistheid der in rekening gebrachte bedragen zelf erkennen. De VOORZITTER brengt hierop het voorstel an Burgemeester en Wet houders in stemming,hetgeen met 4 tegen 3 stemmen wordt aangenomen. Voor stemden de heeren C.Dane Gzn.,J.L.Maris,J.H.Dane en J.A.Xnook. Tegen de heeren A.OostersJ.A.Maris en C.A.van Gend. Vervolgens laat de VOORZITTER den Raad uitspraak doen over de vraag of de eventueel in de toekomst ten behoeve van particulieren,door het Gemeentelijk Electriciteitsbedryf te maken kosten al dan niet door het -bedrjjf 23 FEBRUARI 1928. BETALEN KOSTEN WIJZIGING ELECTRISCHE AANSLUITING IN DE TOEKOMST. BESTEMMING GEDEELTE ELECTRISCHE CENTRALE. VASTSTELLING VAN HET VOOR NOODSLACHTPLAATS IN TE RICHTEN GEDEELTE. 37. bedryf zullen worden gedragen, waar bij 4 leden n.l. de heeren C.Dane Gzn J.L.Maris Lzn.J.H.Dane en J.A.Knook zich voor verhaal en 3 leden n.l. de heeren A.Oosters, J.A.'.laris en C.A.van Genddaartegen uitspreken. De VOORZITTER vraagt hierna of de Raad zich reeds een oplossing had gedacht inzake het overblij ende gedeelte van de electrische centrale. De heer J.A.MARIS wilde graag nog eens over de geheele zaak rede neeren. In een vorige vergadering is een besluit genomen om voor het noodslachtingsgebouw drie lokalen van de centrale te bezigen.Enkele leden hebben toen niet goed begrepen,dat ook met twee lokalen aan den eisch der wet kon worden voldaan,doch hebben uit de besprekingen ge concludeerd, dat drie lokalen een vereischte was. De wet verplicht ons voor enkele noodslachtingen een gelegenheid in het leven te roepen. Spreker zou nu gaarne van bedoelde leden vernemen of zij zich ter zake nader op de hoogte hebben gesteld. De VOORZITTER zegt,dat de Raad heeft besloten drie lokalen tot nood- slachtplaats te bestemmen. Ook de Inspecteur van den Veeartsenijkundigen dienst vond die oplos sing de meest geschikte. Spreker wilde van den Raad slechts alleen weten,of hü mogelijk reeds een geschikte bestemming voor het overschietende gedeelte wist. De heer J.A.MARIS wil op het in een vorige vergadering genomen be sluit terugkomen,in zooverre,dat in plaats van drie,slechts twee lo kalen van de centrale tot noodslachtplaats worden bestemd. De heer OOSTERS zegt,dat de heer J.A.Maris buiten de orde is. De heer C.DANE Gzn. merkt op,dat in de raadsvergadering van 19 De cember j.l. besloten is voor noodslachtplaats drie lokalen van den centrale te bestemmen.Deze zaak is vóór het nemen van een besluit lang en breed besproken en duidelijk gemaakt.De leden moesten dus ge weten hebben wat ze deden en spreker kan dan ook niet dan in zeer bij zondere gevallen mede werken op een eenmaal genomen besluit in een volgende vergadering weer terug te komen. De VOORZITTER zegt,dat alvorens tot een besluit te komen deze zaak breedvoerig in den Raad is besproken en toen heeft de Raad zich in meerderheid voor drie lokalen uitgesproken. De heer VAN GEND,zegtdat hy bij de besprekingen in de vergadering van 19 December heeft begrepen,dat we,indien we te klein bouwden,ge vaar liepen,dat 'Willemstad als zetel van den Keuringsdienst zou wor den opgeheven.Bij nadere informatie is spreker gebleken,dat daarv or geen gevaar bestaat en spreker kan uit zuinigheidsoverwegingen daar om zjjn stem wel aan twee lokalen geven.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 2