30 OCTOBER 1928. dure woning.Vroeger werd lang niet zooveel verwerkt als tegen woordig. De VOORZITTER zegt,dat er niets bijzonders gebeurt.Alleen de hoog noodige verbeteringen worden aangebracht. VOLGNUMMER 62. De heer J.A.MARIS vraagt of we veel van de Gezondheids commissie merken.We betalen regelmatig ons aandeel.Of is hier mist» schien voor die Commissie niets te doen De VOORZITTER vraagt of de heer Maris mogelijk te dezen opzichte bepaalde wenschen heeft. De heer J.A.MARIS zegt,dat het hem verwondert,dat in Willemstad zoo niets 'e doen is,dat er b.v.nooit eens aanmerkingen worden ge maakt op het ruiken van het slootwater en van mesthoopen. VOLGNUMMER 90. De heer OOSTERS vraagt wat wordt bedoeld met het onderhoud der straatverlichting en of dat onderhoud niet kan worden opgenomen in de besteding van het Gemeentelijk Onderhoudswerk.Dat zou ongetwijfeld een groot voordeel opleveren. De VOORZITTER zegt,dat de kosten van onderhoud der lantaarns en armaturen voor rekening der Gemeente komen,alsook de kosten van niew lampen. De heer C.DANE Gzn. merkt op,dat het zaak is met electriciteit vooi^ zichtig te zijn en spreker laat der verzorging van de electrische strJ verlichting liever over aan een deskundige,als Saarloos,waarbij de heer J.A.Maris zich aansluit. VOLGNUMMER 5^/55* De heer OOSTERS vraagt wat de gemeente heeft aan het lidmaatschap van den Provincialen Brandweerbond en waarvoor eigei$j lijk subsidie aan de Politieschool te Hilversum wordt gegeven. De VOORZITTER zegt,dat de Provinciale Brandweerbond adviezen geeft ten aanzien van de Brandweer.We hebben al eens een advies ontvangen. Y/at het subsidie aan de Politieschool te Hilversum betreft oor spronkelijk werd een verzoek daartoe afgewezen,doch later is het ge raamde bedrag,op aandrang van den toenmaligen Commi saris der Konin gin,weer op de begrooting gebracht. De Politieschool te Hilversum is een neutrale instelling en het kan niet worden ontkend,dat zij een algemeen belang dient, zij het dan ook,dat er voor onze gemeente niet direct aanwijsbare voordeelen teger over staan.Een dergelijke zaak mag zeer zeker worden gesteund. Je hebt er niets aan,zegt de heer OOSTERS,als men een teekenschool als van „Willemstad Vooruit" subsidieert heeft men er wel wat aan. De jongens steken daar wat op. De VOORZITTER zegt,dat ook particulieren contribueeren aan zaken, waar geen direct voordeel tegenover staat. De heer J.A.MARIS zou zich,als kleine gemeente,maar willen scharen aan de zijde van particulieren,die niet geven.We hebben er niets aan. OPZEGGING LIDMAATSCHAP BRANDWEERBOND EN POLI TIESCHOOL 89. We kunnen den Brandweerbond wellicht vele jaren steunen,zonder eenig voordeel van te hebben.Sparen we deze contributie uit en hebben we eens een advies op brandweergebied noodig,dan kunnen we dat advies ruimschoots betalen uit de aldus verkregen besparing.Ook aan de Poli tieschool hebben we niets. De VOORZITTER vraagt of de Raad nu niet klein werk doet met die be dragen te schrappen.V/illemstad staat of valt er echter niet mee. De heer J.A.MARIS vindt het gek,als kleine gemeente,dergelijke instellingen te steunen.Laat de groote gemeenten dat doen. De VOORZITTER vraagt of Burgemeester en Wethouders met de opzegging van het lidmaatschap van den Brandweerbond en de subsidie aan de Politieschool accoord kunnen gaan. De heer C.SANE Gzn. kan wel zyn instemming betuigen aan een voorstel tot het bedanken als lid van den Brandweerbond.Iets anders staat hy echter tegenover de subsidie aan de Politieschool te Hilversum.Weet hy het goed,dan was het subsidieeren der school een wensch van den vorigen Commissaris der Koningin. De VOORZITTER zegt,dat de vorige Commissaris der Koningin evengoed aan de Gemeentebesturen den wensch heeft kenbaar gemaakt om den Pro vincialen Brandwerbond door het lidmaatschap der Gemeente te steunen. De heer OOSTERS stelt hierop voor het lidmaatschap van den Brand weerbond en de subsidie aan de Politieschool op te zeggen,welk voorstel in stemming gebracht,^et 9 tegen 2 stemmen wordt aangenomen.Voor stem den de heeren C.Dane Gzn,A.Oosters,J.A.Maris,J.H.Dane en J.A.van Gend. Tegen de heeren J.L.Maris en J.A.Knook. De VOORZITTER vraagt of de Raad kan goedvinden,dat de op de volgnum mers en 95 geraamde posten op de Begrooting voor 19^9 blijven ge handhaafd, wjjl deze anders moet worden omgewerkt. Natuurlijk wordt er nu niets op uitgegeven. Geen der leden heeft hiertegen bezwaar. VOLGNUMMER 86. De heer J.A.MARIS vraagt wat de bedoeling van Burgemees ter en Wethouders is met het geven van uitbreiding aan den vuilnisop haaldienst en welk verband bestaat tusschen dit en volgnummer 84, baggerwerk. De VOORZITTER zegt,dat op volgnummer 84^ een bedrag voor het baggeren van slooten is uitgetrokken.Zooals algemeen bekend is wordt er veel vuil in de slooten geworpen,deels uit gemakzuchtdeelsomdat men er geen raad mee weet. De heer J.A.MARIS vraagt of het de bedoeling is,al het vuil aan de huizen te laten weghalen,waarop de VOORZITTER toestemmend antwoordt. De heer J.A.MARIS begrijpt niet goed waarvoor dit volgnummer hooger moet worden geraamd.Laat het vuil een keer meer weghalen,doch daarvoor

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 28