30 OCTOBER 1928. BEGROOTING VL EESCHKEURIN GSDIENST GEMEEN TE-BEGROOTING. 1929. 86. gerust in openbare vergadering gezegd worden. Dr.van Rossum is spreker's eigen dokter.Hij blijft er by,dat een salaris van I^OO.- te veel is voor onze gemeente. De VOORZITTER stelt voor dit punt in besloten vergadering te be handelen na afwerking der agenda,waartoe zonder hoofdelyke stemming wordt besloten. De VOORZITTER stelt hierop aan de orde de behandeling der Begroo ting van den Vleeschkèuringsdienst voor het dienstjaar 19^9 Geen der leden het woord over die Begrooting verlangende wordt deze,zonder hoofdelyke stemming,ongewijzigd vastgesteld op een be drag in ontvangst en uitgaaf van j 3629.-. Vervolgens stelt de VOORZITTER aan de orde de behandeling van de Gemeente-l^egrooting voor het dienstjaar 19^9 De heer J.A.MARIS betreurt het,dat de raadsleden niet de Begroo ting van den Gemeente-architect hebben thuis gehad. Die heeft bij de stukken gelegen, zegt de VOORZITTER. VOLGNUMMER 13. De heer A.OOSTERS vraagt hoe de verdeeling is van de op Volgnummer 19 uitgetrokken jaarwedden,waarop de Voorzitter ant woordt, dat de Memorie van Toelichting de verdeeling aangeeft,n.1. 800.- voor den Gecretarie-ambtenaar en 46o.- voor den Gemeente bode. VOLGNUMMER 18. Het is den heer OOSTERS opgevallen,dat volgnummer 18 erg verhoogd isvergeleken by vorig jaar.Wat is daarvan de oorzaak.' De VOORZITTER zegt,dat ook dit in de Memorie van Toelichting nader is aangegeven. Enkele ramen van het Stadhuis moeten worden vernieuwd. Nu straks de Stichting „Menno van Coehoorn" de vesting Willemstad als historisch natuurmonument zal exploiteeren bestaat er alleszins aanleiding om de verschillende oude gebouwen,met historische be- teekenis,op te knappen.Daaronder valt ook het Gemeentehuis.Het is gewenscht daarbij een bepaald systeem te volgen.Het Gemeentehuis is mooi in zijn oorspronkelyken toestand.Burgemeester en Wethouders hebben bereids aan Monumentenzorg gevraagd een plan tot restauratie op te maken,hetgeen dan successievelijk kan worden uitgevoerd.Om slechts een voorbeeld te noemen waren vroeger bij den ingang een paar aardige Lantaarns bevestigd.Ook deze zouden weer aangebracht moeten worden. Natuurlijk worden geen uitgaven gedaan alvorens de Raad daartoe een crediet heeft gegeven. De heer C.DANE Gzn. merkt op,dat Burgemeester en ..ethouders de be] doeling hebben het stadhuis terug te brengen in den toestand als het op de Secretarie hangende schildery aangeeft. 87. De VOORZITTER zegt,dat voor 1929 alleen een crediet wordt gevraagd voor vernieuwing van ramen.De ramen op de secretarie zyn zoo slecht, dat het er 's winters van den tocht bijna niet is uit te houden. VOLGNUMMER 26. De heer OOSTERS vraagt of dit volgnummer op 123.- moet blyven geraamd,nu de telefoon van den monteur van het electrisch net niet meer voor rekening der Gemeente komt. De VOORZITTER antwoordtdat het telefoonabonnement voor den mon teur van het G.E.B. nimmer uit dit volgnummer is betaald.Die kosten drukten op de Begrooting voor het G.E.B. VOLGNUMMER 1. De heer J.A.MARIS vraagt of de Keuringsveearts het volle bedrag aan bijdragen voor pensioen betaalt,waarop de VOORZITTER antwoordtdat het Vleeschkeuringsbedryf de pensioensbijdragen aan de Gemeente restitueert. VOLGNUI/MER 19. De heer J.A.MARIS vraagt waarvoor de uitgetrokken 100.- noodig zyn. De VOORZITTER antwoordtdat deze raming verband hoddt met de aan schaffing van een nieuw kleed op zijn kamer. VOLGNUMMER 3^/3^« De heer J.A.MARIS vraagt of deze bijdragen blijven bestaan en of hy niet gehoord kan hebben,dat over deze zaak gecorres pondeerd is. De VOORZITTER zegt,dat op de bydragen voor inkoop van pensioen ver haal kon worden toegepast,indien daartoe voor 1 October 1928 een be sluit was genomen. De Minister van Financiën heeft de aandacht der Gemeentebesturen nog eens gevestigd op dien datum,doch waar de Gemeenteraad het prin cipe van premievrij pensioen had aanvaard,was er geen aanleiding daar op in te gaan. Verhaal is thans niet meer mogelyk. VOLGNUMMER 39* De heer J.A.MARIS vraagt,welke kosten verbonden zyn aan de aansluiting bij het verificatiebureau van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten,doch vraagt zich in de eerste plaats af of aansluiting wel wenschelijk is en in welken vorm beschouwt men de controle. De VOORZITTER zegt het met zichzelf nog niet eens te zijn over den vorm van een eventueel in te voeren controle.Deze zaak zal ook nog een punt van overweging in de vergadering van Burgemeester en Wet houders moeten uitmaken. Ter zake worden geen' uitgaven gedaan vóór de Raad het eventueel noodige bedrag daarvoor heeft beschikbaar gesteld.Hy staat er der halve vry tegenover. VOLGNUMMER 43. De heer J.A.MARIS zegt,dat voor onderhoud der veld wachterswoning ook dit jaar weer 130.- wordt geraamd.Het is een

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 27