30 OCTOBER 1928. GROEN LICHTPUNT AAN OUDE HOOFD. 82. De VOORZITTER vindt van wel.Op 't oogenblik wordt een discussie gevoerd,welke de zaak vooruit loopt. De ontslagaanvrage ligt pas voor ons.'t Is naar spreker's meenin{ 't allerbeste deze zaak eens kalm te bekijken. De heer J.A.MARIS zegt,dat juffrouw de Vries tegen 1 Januari a.s ontslag heeft gekregen.Dit presseert dus.Er zyn vaak genoeg dingen die niet presseeren. De VOORZITTER zegt,dat bij deze zaak absoluut geen haast is.De dokter is er toch. De heer J.A.MARIS zegt,dat de Voorzitter het verlangen,dat er in de gemeente leeftwegc:ijfert. De heer C.DANE Gzn. stelt voor in overleg met het „Groene Kruis" een vroedvrouw-wijkverpleegster aan te stellen. De heer A.OOSTERS zegt als Voorzitter van het „Groene Kruis" vee] moeite voor een wijkverpleegster te hebben gedaan.Altijd echter zonde succes.Het „Groene Kruis" kan het niet betalen en de Gemeente deed ook niets. De heer J.A.MARIS merkt op,dat men nu met een klein cijfer,dat hei „Groene Kruis" kan dragen, een tweeledig doel kan verkrijgen. De VOORZITTER stelt voor dit punt verder te behandelen bij punt 3 der agenda:„Herbenoeming Gemeente-geneesheer"waartoe zonder hoof delijke stemming wordt besloten. De VOORZITTER stelt hierop aan de orde het voorètel van Burgemeed ter en Wethouders tot het aanbrengen voor Gemeente-rekening van eeij groen lichtpunt aan het Oude Hoofd ter orienteering van de scheep vaart voor invaart van de haven.Deze zaak is,aldus sprekerreeds meer ter sprake geweest.Burgemeester en Wethouders hebben een en ander van alle kanten bekeken en zijn tot de overtuiging gekomen, dat het noodzakelijk is,dat van Gemeentewege ter zake voorzieningen worden getroffen;de kosten zijn f .77-50- De heer J.A.MARIS heeft de ter zake gevoerde correspondentie ook gelezen en spreker meende,dat Waterstaat voor dergelijke zaken zofgi- de.Ook Schuttevaer interresseert zich ervoor.Dit onderwerp gaat feitel. jk buiten onze gemeente om.Laat waterstaat en Schuttevaer er voor zorgen. De VOORZITTER merkt op,dat de Gemeente er wel ter dege mee annex is.'t Is onze haven en 't is niet onbillijk,dat de Gemeente in de allernoodigste havenwerken voorziet.Het lichtpunt bij de Thor is o.a. ook van Gemeentewege geplaatst. Aan de Thor heeft de Gemeente veel te danken,die heeft ons altijd geholpen,zegt de heer J.A.MARIS. De heer C.DANE Gzn. zegt,dat van een lichtpunt aan het havenhoof' SUBSIDIE TEEKENCURSUS .WILLEMSTAD VOORUIT1 INTREKKING VERORDENING BEHEER G E B BEGROOTINGSWUZI- GINGEN Z/'/l A SCHADELOOSSTELLING H.A.VAN BREDA,ONGELUK NOODSLACHTINGSGEBOUW. onze visschers toch ook profiteeren. De heer J.A.MARIS heeft nooit gehoord.dat de visschers bepaalde wenschen in dit opzicht hadden. De heer J.L.MARIS heeft toch van ervaren schippers gehoord.dat ze dolblij met een lichtpunt op het Oude Hoofd zouden zijn.Het is een al gemeen belang. De heer VAN GEND zegt,dat voor zooveel zaken wat gedaan is,dat de gemeente in dit geval ook wel wat mag doen. De VOORZITTER brengt hierop het voorstel van .Burgemeester en Wet houders in stemming,hetwelk met algemeene stemmen wordif aangenomen. Vervolgens brengt de VOORZITTER ter tafel een verzoek van het Be stuur der Vereeniging „Willemstad Vooruit" om een subsidie van 5-~ per leerling in de kosten van exploitatie van den teekencursus. De VOORZITTER zegt,dat de Gemeente 't vorig jaar is begonnen sub sidie toe te kennen,in verband met het feit,dat de Kamer van Koop handel haar subsidie afhankelijk stelde van de houding der gemeente ten dezen. Het is een nuttige cursus.Speciaal profiteeren de minder gesitu eerden er van.De jongens steken er heel wat op.Op de Begrooting is met een subsidie rekening gehouden. De heer A.OOSTERS vraagt of ook subsidie gegeven wordt voor leer- lingen uit andere gemeenten,waarop de Voorzitter ontkennend antwoordt De VOORZITTER zegt,dat het schoolgeld ƒ.0.73 Per leerling per week bedraagt. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierop besloten de gevraagde sub sidie voor het cursusjaar 1928/1929 toe te kennen. Op voorstel van den VOORZITTER wordt vervolgens besloten tot in trekking van de verordening op het beheer van het Gemeentelijk Elec— triciteitsbedrijf Een tweetal ontwerp-besluiten tot wijziging der Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1928 wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De VOORZITTER zegt,dat bi; de stukken was gelegd een briefje van den timmerman Van Breda om schadeloosstelling ter zake van een met het dak van het noodslachtingsgebouw gehouden ongeluk. Rechtens heeft Van Breda geen recht op schadeloosstelling,doch billijkheidshalve zouden Burgemeester en Wethouders hem een tegemoet koming in de geleden schade willen toekennen. Zij stellen zich daarbij op het standpunt,dat de gemeente er meer waarde voor in de plaats gekregen heeft.Deze meer waarde is door den Gemeente-architect ge taxeerd op 60.-. De heer A.OOSTERS merkt op,dat 't ongeluk tengevolge van een na latigheid is ontstaan.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 25