30 OCTOBER 1928. jiffs, cLm Ijia-l-I a&> De heer J.H.DANE voelt er weinig voor. De VOORZITTER zegt,dat de gevraagde bijdrage voor het lidmaatschap slechts ƒ.2.50 bedraagt.dat kan dus geen bezwaar zijn. De heer J.A.MARIS vindt de contributie ook geen bezwaar,doch 't is nu dit steunen en dan weer dat en dat past onze kleine Gemeente ni De VOORZITTER vraagt of de Raad het stuk dan voor kennisgeving wil aannemen,welke vraag, zonder hoofdelijke stemming, bevestigend wordt beantwoord. c.eveneens wordt voor kennisgeving aangenomen een circulaire van de Vrijwillige Burgerwacht te Amsterdam houdende uitnoodiging tot bij' woning van de film getiteld j*De Paradijsvloek" d.Vervolgens brengt de VOORZITTER ter tafel een verzoek van Mejuffron K.de Vries alhier om haar tegen 1 Januari a.s. eervol ontslag te verleenen als Gemeente-vroedvrouw, alhier en waarin zij dank brengt voor het vertrouwen een reeks van jaren genoten. De VOORZITTER zegt,dat dit schrijven feeel wat inhoudt.Het blijft toclj altijd een heel afscheid,wanneer men in een functie meer dan 35 Jarf zijn beste krachten aan de ingezetenen heeft gewijd. Spreker weet namens den Raad te spreken,wanneer hy Mejuffrouw de Vries van deze plaats hartelyk dank zegt voor de groote toewijding en gewichtige diensten der Gemeente bewezen en stelt voor het ge vraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verleenen,waartoe zon der hoofdelijke stemming wordt besloten. De heer C.DANE Gzn,vraagt of,nu aan Mejuffrouw de Vries ontslag al: Gemeente-vroedvrouw is verleend,niet de tyd gekomen is over te gaan tot aanstelling van een vroedvrouw-wijkverpleegsterWanneer we in de omgeving rondzien ontwaart men in sommige gemeenten wel 2 wykverpleej sters.Maken we thans van de gelegenheid geen gebruik,dan zullen we ook in de toekomst van een wijkverpleegster verstoken blyven. Voor de neer-gegoeden is het niet zoo zeer een vereischte,die kun nen in voorkomende gevallen zelf best een verpleegster betalen,doch voor de minder gesitueerden is de aanwezigheid van een vroedvrouw wijkverpleegster naar spreker's meening,wel noodzakelijk. Spreker zou van gemeentewege tot aanstelling willen overgaan,in overleg en met steun van het Groene Kruis.Hij heeft reeds verschillen! advertenties uit andere Gemeenten gezien,waar eveneens een oproeping voor die gecombineerde betrekking werd gedaan en leest eenige adver- ties voor o.a.van Hoogkarspel en Naaldwijk in combinatie met Maasdijk. In deze laatste plaatsen wordt een vroedvrouw-wijkverpleegster opge roepen op een salaris van ƒ.800.- tot 1000.-.Spreker weet,dat in df Gemeente veel wordt gevoeld voor een streven in de richting als door hem aangegeven en dat men er ook veel voor over heeft. 81 De heer J.A.MARIS is er voor,dat de Raad zich in eerste instantie over deze zaak uitspreekt.Het is een punt,dat zeer zeker verdient onder de oogen te worden gezien.De ingezetenen hebben altyd prys ge steld op de aanwezigheid van een vroedvrouw en met aanstelling van een vroedvrouw-wijkverpleegster is men tweeledig geholpen.Gezien de ondervinding is dit een punt,dat we in geen geval zonder meer moeten loslaten. In het verleden is steeds veel moeite gedaan om het daarheen te leiden en spreker weet zeker,dat een poging van den Raad in die rich ting vrijwel algemeen vol sympathie zal worden begroet. Heeft de heer Dane reeds voeling gehouden met het Groene Kruis,of was dat nog niet noodig De heer C.DANE Gzn. zegt,dat deze aangelegenheid nog alleen in de vergadering van Burgemeester en Wethouders is besproken. heeft de Raad zich ten gunste van spreker's idee uitgesproken,dan kan eerst voeling worden gezocht met het „Groene Kruis"Spreker acht de aanwezigheid van een vroedvrouw-wijkverpleegster van onberekenbaar nut voor de arbeiders en middenstanders. De heer J.A.MARIS zegt,dat het in de Gemeente altijd een van de sterkste verlangens is geweest een accoucheuse te hebben. Hebben Burgemeester en Wethouders al eenig idee,vraagt spreker. Nog niet zegt de VOORZITTER. De heer C.DANE Gzn. stelt voor Burgemeester en Wethouders op te dragen een nader onderzoek in te stellen. De heer J.A.MARIS heeft geen bezwaar tegen een beginseluitspraak. De heer J.H.DANE zou thans nog liever niet een beslissing uitlokken, doch er eerst nog eens over denken. De heer J.L.MARIS is sterk tegen een beginseluitspraak.Spreker meent,dat deze zaak van „het Groene Kruis" behoort uit te gaan.Dat moet bij de gemeente om steun komen.'t Vorig jaar is hier de uitdruk king gebezigd,dat de gemeente boven haar stand leefde en daarom is het noodig waar mogelyk te bezuinigen en daarvoor bestaat thans de gelegenheid.Onze kleine gemeente kan dat alles niet bekostigen. De heer J.A.MARIS zegt,dat men veilig mag aannemen,dat de gemeente naren een accoucheuse verlangen,ik zou haast zeggen eischen. Spreker heeft nog nooit een ander standpunt gehoord. Het is nu de vraag of we,nu juffrouw de ries gaat vertrekken,we- tend^/iat het „Groene Kruis" veel moeite voor een wijkverpleegster ge daan heeft,wat voelen voor de aanstelling van een accouscheuse-wyk- verpleegsterin overleg en met steun van het „Groene Kruis".Komen er moeilijkheden dan wordt de toestand natuurlijk anders. De heer A.OOSTERS vraagt of het niet beter is met de behandeling van dit onderwerp te wachten tot punt 5 zande orde komt.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 24