11 OCTOBER 1928. 78. naar voren bracht,op hun verzoek nog eens schriftelijk medegedeeld, 11 OCTOBER 1928. J.A.MARIS.Een paar maanden geleden hebben de lieer Oosters en ik waarop ik van den Secretaris de mededeeling terugkreeg,dat zijn in ziens de voorwaarden te ver gingen enb hij den indruk kreeg,dat daai RAPPORT SPUIT STAD- SCHENDIJK. een rapport ingediend betreffende de pomp.Deze is begin deze week geprobeerd en U vindt zeker wel goed,dat ik U,ook namens den Heer in eenweinig was overvraagd.Ik meen,dat in hetgeen ik heb ter berde Oostersmondeling mededeeling doe,dat ze,na het aanbrengen der nieu-j gebrachttamelijk alles ondervangen is. we zuigbuizen weer werkt alsof ze nieuw was.Ik mag zeker dejj Heer DE VOORZITTER.Ik geloof niet,dat het bezwaren kan ontmoeten de Oosters wel bedanken voor de moeite. voorgelegde voorwaarden,die onzerzijds als wenschen zijn te beschouwt De VOORZITTER.Wat het laatste betreft hierbij sluit ik mij gaarne te accepteeren.In een begeleidend schrijven kunnen we dan nog eens aan,maar toch betwijfel ik of de verbetering aan de spuit wel prac- duidelijk doen uitkomen, dat we verwacht en, dat de vestingwerken als tische beteekenis heeft. één mooi complex worden ingericht. Zonder hoofdelijke stemming worden hierop de door Burgemeester en J .H.DANE. Wanne er wordt de spuit weer aan den Dijk ge plaatst? Zijn er Wethouders aangeboden voorwaarden geaccepteerd. ook al menschen voor E De VOORZITTER.Dat zullen we nu in orde maken. RONDVRAAG. RONDVRAAG Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende J.A.MARIS.Mag ik eens vragen,volgens mededeeling in een verslag var de Nieuwe Rotterdamsche Courant is b^j de Provinciale Staten de trar. sluit de Voorzitter de vergadering. Steembergen-Willemstad van de agenda afgevoerd.Wat is hiervan de be M. De Secretaris, De Voorzitter, doeling,het interne snap ik niet. C.DANE.Gzn.Naar aanleiding van een request om subsidie voor een tra Steenbergen-Willemstad hebben de Staten besloten,dat request van de agenda af te voeren,wegens geen finantieele belangstelling uit 50 OCTOBER 1928. OPENBARE VERGADERING van den Raad der Gemeente WILLEMSTAD op de streek. Dinsdag,30 October 1928,des namiddags om 4 uur. J.A.MARIS.Dus die zaak is nu van de baan Voorzitter:de Edelachtbare Heer H.van der Veen. De VOORZITTER.Die ia NIET van de baan.We weten nog niet in welke ri Secretaris:de Heer C.L.de Bruijn. ting de zaak draaien zal.Daar zal nog wel correspondentie over word Tegenwoordig:de heeren C.Dane Gzn.J.L.Maris,A.Oosters,J.A.Maris, gevoerd.Omtrent het plan is het gevoelen van de Staten ingewonnen el- J.H.Dane,C.A.van Gend en J.A.Knook. deze moeten advies geven aan het Rijk. De VOORZITTER opent de vergadering,waarna de notulen der vorige J.A.MARIS.Is deze zaak daardoor sterker of slapper geworden bijeenkomst worden gelezen en onveranderd vastgesteld. De VOORZITTER.Daar is nog niets van te zeggen.Het adres voor een tr INGEKOMEN STUKKEN. Aan de orde zijn de volgende ingekomen stukken: verbinding met veerovergang te .illemstad was reeds lang verzonden a.een circulaire van C.Kamp en Zoon te Amsterdam,betreffende vlieg-, voor er van een Rijkswegenplan sprake was.Later is nog een afzonder! asch- en vonkenvangerswelke zonder hoofdelijke stemming voor ken adres voor de veerverbinding ingezonden.Ik zou het verkeerd achter nisgeving wordt aangenomen; indien men nu reeds een uitspraak over deze zaak doen zou.Laat haar b.een maandblad van den pas opgerichten V/at er s chaps bond, waar in wordt zich vrij ontwikkelen.Men kan nog niets zeggen in welke richting hei verzocht het streven van den Bond door het lidmaatschap der Ge gaan zal.Ook voor de tramwegen is een Commissie ingesteld. meente te steunen.De Bond stelt zich voor maandelijks een blaadje J.A.MARIS.Ik heb meenen te vernemen,dat het idee van een tram verwo getiteld „Mededeelingen" uit te geven.Het lidmaatschap bedraagt pen wordt.Er is geen kwestie van dat die er komt. slechts ƒ.2.90 per jaar. Voor veerverbetering schijnt men wel te gevoelen. Gedeputeerde Sta De heer J.A.MARIS vraagt of het desbetreffende maandblad bij de ten hebben hun meening meer dan duidelijk gegeven,dat de tram van de leden kan circuleeren,waarop de VOORZITTER bevestigend antwoordt. baan is,niet alzoo de veerverbetering. De heer J.H.DANE vraagt wat de Gemeentebesturen feitelijk met den De VOORZITTER.In de Staten is de tramverbinding van de baan ja,ni« waterschapsbond te maken hebben. bij het Rijk. De VOORZITTER zegt,dat het lidmaatschap slechts gevraagd wordt als bewijs van belangstelling.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 23