J-WtrV 11 OCTOBER 1928. 11 OCTOBER 1928. SUBSIDIE EKENSCHOOL ..WILLEMSTAD VOORUIT". VERTEGENWOORDIGER STICHTING „MENNO VAN COEHOORN" 74. J.A.MARIS.Als U een ambtswoning wordt aangeboden heeft U er niet meer dan ƒ.288,- voor te geven. VOORZITTER.Men zal het mij tooh niet euvel duiden,dat ik de meest voordeelige oplossing aangrijp. J.A.MARIS.Dus het loopt over de financiën. VOORZITTER.Als er keuze is kies ik natuurlijk de voordeeligste oplc sing. J.A.MARIS.'k Heb den vorigen keer ook al meenen te begrijpen de voordeeligste oplossing liep,maar dan moet U niet zeggen,dat U de condities te bezwarend waren.Bovendien als U eischen stelt als U hier in 't midden brengt kunt U in Rotterdam niet billijker terecht VOORZITTER.U- dwaalt af,ik heb alleen gevraagd elders te mogen wone omdat hier geen behoorlijke woning te krijgen was.Het behoeft dus niet speciaal Rotterdam te worden. J.A.MARIS.Ik constateer dat Uw verlangen is om hier zoo goedkoop mogelijk te huren. J.L.MARIS.De bedoeling van den Burgemeester is,dat indien er geen ambtswoning wordt gebouwd hij bij vrije keuze de meest voordeelige op lossing zou kiezen. J.A.MARIS.Het loopt niet over de woning,doch over de osten.De Bur gemeester wil immers niet zeggen,wat hy voor een huis over heeft. VOORZITTER.Dat kan ik immers niet zeggen. J.A.MARIS.'t Is het beste,dat we Gedeputeerde Staten dat dan maar berichten. VOORZITTER.Dat zou geen antwoord zijn op hetgeen Gedeputeerde State vragen. J.A.MARIS.Als ik zoo rondzie,komt er geen ambtswoning.Als nu de Burgemeester maar eens zeggen wil wat hij voor een woning over heeft Is dit niet meer dan ƒ.288,- dan kan hij geen woning krygen zooals h} hebben wil. De stand van zaken is thans zoo.Er is geen behoorlijke woning disp< nibel.De Burgemeester zou graag een ambtswoning hebben,doch de Raad is daartoe niet genegen.Rest de vraag,hoe stelt U zich een behoor1m woning voor en wat wilt U daarvoor particulier uitleggen.V/el geeft WIJZIGING GEMEENTE BEGROO- TING EN G.E.B.1928. de Burgemeester zijn idee omtrent de woning te kennen,doch wat hy er sasaasssa voor geven wil mogen we niet weten.Het antwoord kan heel eenvoudig j/"ffS A. zijn n.l.dat de Burgemeester ons geen antwoord op de laatste vraag kon geven. We blijven dan maar weer in afwachting. VOORZITTER.We blijven hier bij de vraag van Gedeputeerde Staten.Diej hebben we te beantwoorden. J.A.MARIS.We kunnen schrijven AANBIEDING GEMEENTE BEGROC TING EN BEGROOTING VLEESCI KEURINGSDIENST1929 75. VOORZITTER.Dat zullen Burgemeester en V/ethouders doen. J.A.MARIS.Ik stel voor te antwoorden op dat schrijven,dat we niet genegen zijn een woning te bouwen, gezien den financieelen toestand der Gemeente,dat we echter wel een oplossing willen zoeken en in verband daarmede den Burgemeester hebben gevraagdsWelk soort huis wilt U hebben en welken huurprys wilt U besteden,dat we wel gehoord hebben wat soort woning de Burgemeester wenscht,doch niet welken huurprys hy wil uitleggen. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Een verzoek van het Bestuur der Vereeniging „Willemstad Vooruit" om een subsidie van ƒ.30.- uit de Gemeentekas,voor den cursus 1928/29, wordt,op voorstel van den Voorzittertot de volgende vergadering aan gehouden, wijl het pas is ingekomen. De Heer J.A.MARIS zegt,dat in de vorige vergadering onjuist is ge handeld met de benoeming van een vertegenwoordiger der Gemeente in het Bestuur der Stichting „Menno van Coehoorn" Bestaat er bezwaar tegen deze zaak nu in orde te maken,waarop de Voorzitter ontkennend antwoordt. Opnieuw tot stemming overgegaan zijnde worden bij eerste en tweede vrije stemming uitgebracht 7 stemmenwaarvan op den Heer J.A.MARIS 3 C.DANE,Gzn 3 en J.H.DANE 1 stem,zoodat herstemming plaats vindt tus- schen de heeren J.A.MARIS EN C.DANE,Gzn.By deze herstemming verkrijgt de heer J.A.MARIS 3 en de heer C.DANE,Gzn,2 stemmen,zoodat eerstge noemde is benoemd,die op een desbetreffende vraag van den Voorzitter verklaart de benoeming gaarne aan te nemen en de belangen van de Ge meente met al zyn vermogen zal trachten te bevorderen. Vervolgens worden aangeboden de door Burgemeester en Wethouders ont worpen begrootingen van Vleeschkeuringsbedryf en Gemeente voor het dienstjaar 19^9* Deze wullen by de Raadsleden circuleeren. Verder worden ongewijzigd vastgesteld de ontwerp besluiten tot wij ziging van de Gemeente Begrooting en der Begrooting van het Gemeente lijk Electriciteitsbedrijf voor het dienstjaar 1928. J.A.MARIS.Is de electriciteitsgeschiedenis nu afgeloopen Heb ik goed begrepen,dat we er zonder kosten van zijn afgekomen VOORZITTER. Ja,dank zy de hooge prijzen. J.A.MARIS.Dat wist men vooraf,doch degenen,die buiten wonen,aan de Bovensluis hebben er toch niet aan behoeven te betalen. A.OOSTERS.Als ik goed gezien heb is er nog wel wat nadeél,maar als men alles rekent maakt het niet veel uit.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 21