11 06T0BER 1928. AMBTSWONING BURGEMEESTEE 72. c.een proces-verbaal van opname van boeken en kas by den Gemeente- Ontvanger het Electriciteitsbedryf en den Vleeschkeuringsdienst over het 3e kwartaal 1928,waaruit blyktdat de boeken regelmatig waren bijgehouden en dat het vereischte bedrag in kas aanwezig was; d.eenige mededeelingen van het Bestuur der Stichting „Menno van Coe- hoorn",ten aanziey van tijdelijke afwezigheid van den VoorzitterGen; raai G.J. Snijders, en diens vervanging door den Heer H.P.Bloemersals mede betreffende het met de Regeering gezochte contact voor over dracht der Vesting aan de Stichting; e.een verzoek der Stichting „Moederheil" te Breda om subsidie. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders worden de onder _b tot ei met j3 vermelde stukken voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter stelt verder aan de orde een schrijven van Gedeputeerc Staten waarin zy mededeelen,dat hun uit de overgelegde stukken genoeg zaam is gebleken.dat onder aannemelyke voorwaarden voor den Burgemees' ter ter plaatse geen behoorlyke woning is te bekomen en met verzoek te willen berichten of de Raad bereid is een ambtswoning beschikbaar te stellen. De Heer J.A.MARIS,zou gaarne,alvorens op dit onderwerp in te gaan, een antwoord hebben op de volgende twee vragen: 1e.wat verstaat de Voorzitter onder een behoorlijke Burgemeesterswoni 2e.welke huur wil hy daarvoor uitleggen. De VOORZITTER zegt,dat zyn meening omtrent een Burgemeesterswoning;' allicht eenigermate subjectief zal zyn.V/at d-e een immers behoorlyk vindt,vindt een ander nog niet behoorlyk.Spreker heeft pas gelezen, dat men ergens een ambtswoning met schuur en garage heeft gebouwd vol ƒ.27000,-. Spreker zal echter in geen enkel opzicht onbescheiden eischen aan een ambtswoning stellen. De Heer J.A.MARIS zegt,dat de Gemeente niet verplicht is een ambts woning te bouwen;dat woord is voor hem nog een vreemde uitdrukking. De Raad zal den Burgemeester gaarne een behoorlyke woning toedenken, doch dan moet hy weten wat de Burgemeester onder behoorlyk verstaan en tevens wat voor huurprijs hy er voor over heeft. Weet de Raad dat niet,dan is het ook erg moeilijk deze zaak te be handelen. De VOORZITTER zegt,dat voor een Burgemeesterswoning toch wel mag worden gevraagdKamer en suite,een spreekkamer en een keuken beneder en boven minstens drie kamers. J.A.MARIS.Dus een oppervlak van 100 M^.En wat is U dat waard De VOORZITTER zegt,dat de huurpryé naar de Jjaarwedde wordt bereken 73- n.1.12der jaarwedde.Gedeputeerde Staten vragen hier ook enkel of de Raad een ambtswoning beschikbaar wil stellen. De Heer J.A.MARIS zegt,dat die vraag alleen wordt gedaan naar aan leiding van de mededeeling,dat er geen woningen beschikbaar zijn.Zyn er die wel dan is het toch geenszins de bedoeling van Gedeputeerde Staten om de Gemeente op kosten te jagen. De VOORZITTER zegt,dat Gedeputeerde Staten een en ander moeilijk kunnen beoordeelen. De Heer J.A.MARIS zegt,dat het beste is te besluiten om het hier mede., gedeelde ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen en dan maar weer af te wachten wat ze zeggen. Dat is geen antwoord op hun vraag,zegt de VOORZITTER. De Heer C.DANE,Gzn,zegt,dat de toestand toch wel wat anders wordt, indien de heer Maris een woning bouwen wil en tegen zekere huur aan den Burgemeester ter beschikking wil stellen.De ambtswoning is dan van de baan en de Burgemeester kan dan met den heer Maris wat den huur prys betreft in overleg treden. De Heer J.A.MARIS zegt,dat wanneer een ambtswoning gebouwd wordt, aan de Gemeente slechts ten goede komt 12$ van de jaarwedde van den Burgemeester of ƒ.288,- per jaar en dat voor een huis,dat minstens het dubbele op zou moeten brengen,want een huis als de Burgemeester wenscht kost toch al gauw 1^000-. Dat zal wel wat minder zijn, zegt de VOORZITTER. Zeg dan ƒ.10.000,-,zegt de Heer J.A.MARIS.Als de heeren daar voor willen zyn,moeten zy dat zelf weten,doch spreker's standpunt is,dat men daartoe nog niet moet overgaan.Is zoo'n huis als van de Bruyn bewoonbaar voor U,vraagt spreker den Voorzitter. A.OOSTERS.Wat is het voorstel van Burgemeester en Wethouders VOORZITTER:Om er niet op in te gaan. A.OOSTERS.Mijn opvatting is hoe meer huizen,hoe meer kruizen.Heeft U wel eens gedacht over het postkantoor.Wanneer is dat uit de huur De Gemeente heeft het Postkantoor vrijwel altijd te duur voor het onder houd gehad.Als U zelf nu eens met een teekening en begrooting gekomen was J.A.MARIS. We moeten eerst uitvechten of we een woning bouwen ja dan neen. J.L.MARIS.Een woning bouwen is onmogelyk voor de Gemeente,doch wacht U nog een poosje. J.A.MARIS.We kunnen deze zaak ook aanhouden. VOORZITTER.De brief van Gedeputeerde Staten moet beantwoord worden en wenscht de Raad niet op een ambtswoning in te gaan,dan moet het request natuurlijk doorgaan.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 20