- 23 FEBRUARI 192a. AFSCHEID VAN PLA.PLAATS MAN.ALS HOOFD DER O.L. SCHOOL SUBSIDIE LAGERE LAND BOUWSCHOOL KLAASWAAL. STROOMLEVERINGSCON TRACT G.E.B. VERHAAL KOSTEN WIJZIGING ELEC RISCHE AANSLUITING 34. het ontslag van den Heer Plaatsman,als Hoofd der Openbare Lagere School,hebben bepaald op 1 Maart a.s. en hy wil van deze gelegenheid gebruik maken den Keer Plaatsman van deze plaats dank te brengen voor al hetgeen hy in het belang van het onderwas in deze Gemeente heeft gedaan.De heer Plaatsman heeft steeds getoond een ijverig onderwijzer te zijn en spreker besluit met den wensch,dat het den heer Plaatsman en zijn gezin in zyn nieuwe standplaats in alle opzichten naar wensch moge gaan. Hierna komt ter tafel een verzoek van het Gemeentebestuur van Klaas waal om een subsidie over 1927 van ƒ.10.- uit de Gemeentekas ten be hoeve van de lagere tuinbouwschool aldaar. De VOORZITTER zegt,dat Burgemeester en Wethouders éénstemmig van oordeel zyn,dat het alleszins redelijk is,dat de gevraagde subsidie wordt toegezegd,waar in 19^7 één leerling uit deze gemeente de school bezocht. De heer A,OOSTERS zegt,dat voor de Ryks Hoogere Burger School bij drage verplichtend is,doch de wet legt der Gemeente in het onderhavi ge geval geen dwang op. Het bedrag is wel niet groot,doch vele klein tjes maken één grooie en spreker zou met het geven van subsidie hoogst voorzichtig willen zijn. De heer J.A.MARIS is het in hoofdtrekken met den heer Oosters eens. Indien spreker goed heeft begrepen is de tuinbouwschool te Klaaswaal een vrije school,niet vallende onder de Rijkswet.Men zal het daarom waarschijnlijk toe juichen, indien er leerlingen van elders komen, waar voor toch zeker ook behoorlijk schoolgeld zal moeten worden betaald. Spreker gelooft niet,dat het op den weg der Gemeente ligt ten dezen subsidie toe te kennen. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt hierop in omvraag gebracht en met 4 tegen 3 stemmen verworpen. Voor ïe heeren G.Dane Gzn,J.L.Maris Lzn en J.A.Knook. Tegen de heeren A.Oosters,J.A.Maris,J.H.Dane en G.A.van Gend. Vervolgens zegt de VOORZITTER,dat by de behandeling van de Gemeen telijke Electriciteitsbegrooting de wenschelijkheid naar voren kwam om bij de P.N.E.M. nog eens aan te dringen op een voordeeliger tarief -oor stroomlevering.Burgemeester en Wethouders hebben zich daarom trent nog eens tot de P.N.E.M. gewend.Het resultaat hebben de heeren uit het bij de stukken aanwezige schrijven van de P.N.E.M. kunnen lezen De P.N.E.M. houdt zich aan het contract. Verder brengt de VOORZITTER ter ta el een verzoek van C.Oosters, alhier,om restitutie van de betaalde kosten van wijziging van zijn -electrische electrische aansluiting voor licht in eene voor kracht. De VOORZITTER zegt,dat den laatsten tijd geen uitgaven meer ten laste van het Bedrijf worden gebracht dan welke er noodwendig ten las'e van moeten komen.Toen de P.N.E.M. het beheer nog had,werden verschillende u uitgaven, zuiver ten bate van de particulieren,door het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf betaald en hiermede werd een niet geringe last op de schouders van het Gemeentelijk Electriciteitsbedryf gelegd. Sedert de Gemeente het bedrijf in eigen beheer heeft worden de uitgaven, welke zuiver in het belang van particulieren worden gedaan,ook op be langhebbenden verhaald.Zoo is thans ook geschied met de verandering van de aansluiting bij Oosters.Er bestaat geen enkele aanleiding Oos ters de betaalde kosten te rsstitueeren en Burgemeester en 'Wethouders stellen dan ook voor het verzoek af te wijzen. Burgemeester en Wethouders knoopen hieraan nog vast een anderen wensch,n. 1.deze,dat de Raad dergelijke beheerszaken van geringe be- teekenis voortaan ter afdoening in hunne handen stelle. De heer A.OOSTERS merkt op,dat vroeger de strcom door de Gemeente tot in den meter werd gebracht .Spreker vindt het een onhebbelijke ma nier van optreden,zonder voorafgaande waarschuwing de kosten door belanghebbende te laten betalen, met het dreigement er bij,dat zoo niet werd betaald de stroom zou worden afgesneden.Men was naar spreker's meening verplicht geweest Oosters eerst te waarschuwen,do-h Saarloos wist van wijziging van de ten deze steeds gevolgde gedragslijn niet eens af.Spreker heeft ook de rekening gezien en de moeite gedaan een en ander eens na te meten en daarby bleek spreker,dat de rekening schromelijk overdreven is. Het is ook een ongezonde toestand,dat Saarloos,die zelf toch ook licht aanlegt,een installatie door Oostenrijk aangelegd,eerst moet keuren,alvorens stroom in te schakelen,terwyl Saarloos in dit opzicht zijn eigen baas is.Er moet iemand van buiten de stad komen keuren,zegt spreker.We moeten ons best doen om het bedrijf voor uit te brengen,om de stroomafname te bevorderen.Alles roept om uitbreiding.Laten we door een spepel beheer het stroomverbruik in de hand werken. In F ij- naar t b.v. betaalt men voor krachtmeters nog slechts een huur van ƒ.1.- per maand,terwijl die huur in onze gemeente nog ƒ.1.30 bedraagt. De VOORZITTER verzoekt den heer Oosters by het in behandeling zynde onderwerp te blijven,doch niet naar andere zaken af te dwalen. De heer J.A.MARIS zegt,dat de Voorzitter het doet voorkomen als zou de P.N.E.M. indertyd abuis hebben gedaan,toen zy de kosten van wijzi ging van een lichtaansluiting in eene voor kracht ten laste van het -Bedrijf

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 1