6 SEPTEMBER 1028. tjirs in Ontvangst op in Uitgaaf op Batig saldo op 70. Vleeschkeüringsbedrijf Gewone dienst in Ontvangst en Uitgaaf op 3770.70 Electriciteitsbedrjjf ...13615.90 I Kapitaal „.38Q14. Gewone in Ontvangst op 6^806 „.62201.19 3609.18 Kapitaal dienst in Ontvangst en Uitgaaf op ƒ.73481.10. De Rekening van het Burgerlijk Armbestuur,dienst 1927,aanwijzende in ontvangst ƒ.903.84,in uitgaaf .929.76,sluitende alzoo met een nadee- lig saldo van ƒ.23.92 wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. RONDVRAAG. De heer O.DANE Gzn. zegt hierop het volgende: „Myne Heeren Het is ons een aangename taak U,mijne heeren,die óns in zulke groote mate het bewijs hebt gegeven van vertrouwen,waar het de belangen der Gemeente geldt,eens een en ander dienaangaande te kunnen mededeelen. Zoodra de opschorting der ons toegedachte werkzaamheden was opgeheve is in onze Commissie de heer Dane tot Voorritter,de heer Knook tot Se^ cretaris en de heer Maris als gewoon lid aangewezen. Daarna hebben wij moeite gedaan om te weten te komen waar wij oms moesten vervoegen om eventueele steun of voorlichting te krijgen om onz Gemeente op de een of andere wijze vooruit te helpen. Wij zijn daar aardig in geslaagd en kunnen U tot ons bijzonder groot genoegen dan mededeelen,dat wij door verschillende vooraanstaande per soonlijkheden niet alleen op de meest aangename wijze werden ontvangen, doch adviezen mochten ontvangen om verdere stappen te kunnen doen,waai uit wij beslist konden aannemen,dat wanneer wij die adviezen opvolgden er veel kans zou bestaan om de strekking der door U in het leven ge roepen Commissie in daden te kunnen toonen. Op die adviezen zijn wij doorgegaan en spijt het ons dit op uitdrukkel: verzoek,U hierover niet volledig te mogen inlichten,doch kunnen wij heil als vaststaand constateeren,dat wanneer er voor onze Gemeente iets te bereiken zal zijn,welke hoop bij onze Commissie steeds sterker is ge worden, wjj er werkelijk in geslaagd zijn van de personen en lichamen die daar hunne medewerking aan zullen moeten geven,de toezegging hunner steun hebben gekregen,waardoor de door U benoemde Commissie U de be wijzen zal geven,dat de verwachting,die U zich van die Commissie hebt gemaakt,niet slechts luchtkasteelen zijn geweest,neen integendeel,dat U door het nemen van dat besluit de belangen van onze Gemeente werke lijk hebt gediend. Ziehier mijne heeren het weinige wat wij U tot op heden nog maar mogei mededeelen. -Zoodra 6 SEPTEMBER 1928. 11 OCTOBER 1928. INGEKOMEN STUKKEN. 71. Zoodra wij iets meer mogen zeggen, kunt U er op aan,dat wij daar niet mede zullen wachten,want niets is ons liever dan dat wij U op posi tieve wijze mogen toonen,dat de belangen onzer Gemeente b^j Uw Commis sie, speciaal door U daarvoor aangewezen, in goede handen zijn. Het betoog van den heer C.Dane had veilig achterwege kunnen blijven, zegt de VOORZITTER.De inhoud is niets. Dit is precies het systeem van den Voorzitterzegt de heer J.A.MARIS alleen met dit verschil.dat hetgeen zoo juist namens de Commissie ge zegd is de Commissieleden ten volle kunnen verantwoorden. De heer J.A.MARIS heeft klachten gehoord over de slooten,n.1.dat het water z< o ruikt. Hoeveel keer wordt er per week gespuid,vraagt spreker. De VOORZITTER zal de noodige aandacht aan deze zaak wijden. Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord verlangende sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris, De Voorzitter, B. OPENBARE VERGADERING van den Raad der Gemeente WILLEMSTAD op Donderdag,11 October 1928,des namiddags om 4 uur. Voorzitter:De EdelAchtbare Heer H.van der Veen. Secretaris:de Heer C.L.de Bruijn. TEGENWOORDIG:de heeren C.Dane,Gzn,J.L.Maris;A.Oosters;J.A.Maris J.H.Dane;C.A.van Gend en (J.A.Knook. De VOORZITTER opent de vergadering,waarna de notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Aan de orde: a. Provinciaal Bijblad No.19 van 19^8,houdende mededeeling van de Ambts aanvaarding van den KoogEdelGestr:Heer A.van Ryckevorsel als Commis saris der Koningin in deze provincie; Moest de Voorzitter in de vorige vergadering eenige gevoelvolle woor den wijden aan de nagedachtenis van den overleden Commissaris der Ko ningin in deze provincie,het leverjstelt zijn eischen en een opvolger is reeds weer benoemd. Spreker gelooft de provincie Ncordbrabant te kunnen gelukwenschen mei deze benoeming.Gezien de antecedenten mag men van den nieuwen Commis saris der Koningin het beste verwachten. Spreker vraagt en verkrijgt hierop voor Burgemeester en Wethouders machtiging bedoelde mededeeling met een enkel woord te beantwoorden. b.een besluit van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van een raadsbesluit tot wijziging der Gemeente-Begrooting,dienst 1928.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 19