6 SEPTEMBER 1928. 6 SEPTEMBER 1028. J i Ucru Een ieder toch zal het wel moeten beamen,dat spreker met zijn gezin niet is behuisd,zooals dat wel is gewenscht.Hij heeft evenwel zijn goe den wil getoond door ruim 2-|- jaar met zijn gezin op gemeubileerde ka mers door te brengen en wanneer hij dan ook toestemming tot uitwoning heeft gevraagd heeft hij dat meer speciaal gedaan in het belang van z ijn vrouw. De vergunning tot uitwoning wordt ingevolge de Gemeentewet toegestaa door H.M.de Koningin,Gedeputeerde Staten,die het gevoelen van den Ge meenteraad inwinnen,gehoord. De heer C.DANE Gzn. zegt,dat de Voorzitter als reden voor het gedane verzoek hoofdzakelijk opgeeft het ontbreken van een behoorlijke woning, doch de Burgemeester is toch in de gelegenheid geweest het schoolhuis te huren.Ook bestaat er nog genoeg gelegenheid tot bouwen. Het is niet in 't belang van de gemeente,dat een Burgemeester bijna altijd weg is. Ook bestaat de mogelijkheid,dat, indien de Burgemeester zijn woonplaats naar Rotterdam zou overbrengen en hij zou later elders worden benoemd, men aan hoogerhand de overtuiging zou verkrijgen,dat Willemstad geen zelfstandig Burgemeester noodig had en het Burgemeestersambt te Wilier, stad zou worden gecombineerd met dat van een naburige gemeente, het geer, allerminst wenschelijk zou zijn. De VOORZITTER merkt op,dat het natuurlijk geen ideale toestand is,dai de Burgemeester buiten de gemeente woont,doch er dient toch op een of andere wijze een oplossing te worden gevonden. Zooals de toestand nu is kan hij niet blijven. De heer A.OOSTERS stond van het verzoek van den Burgemeester te kijkfl En was er nu nog een Y/ethouder in de kom der gemeente woonachtig,dan zou dat nog een reden kunnen zijn om wat meer voor inwilliging van het verzoek te zijn,hoewel spreker niet gaarne zou willen verklaren,dat hij' er dan toch zijn instemming aan zou kunnen geven.Doch er is nog meer. We tobben steeds om menschen in de gemeente te krijgen en nu zou de Burgemeester nummer één zijn om haar te gaan verlaten.Spreker houdt de Burgemeester liever in Willemstad.Hoewel hét slechts sporadisch voor komt,dat men den Burgemees'er plotseling dringend noodig heeft,het kaj toch voorkomen en wanneer hij dan in de gemeente wcont is hij in de mee! te gevallen toch bij de hand. De VOORZITTER zegt,dat een andere oplossing niet mogelijk is. Dat uitwoning niet in de eerste plaats wenschelijk is,daarover zulle:- we het algemeen wel eens zijn,zegt spreker. De heer J.A.MARIS vraagt of het idee van uitwoning eerst kort gele-, VOORLOOPIGE VASTSTELLING den is opgekomen. De VOORZITTER zegt,dat dat idee reeds sedert zijn trouwen,nu ruim -jaar olm REKENING VLEESGREKEURING DIENST,G.E.B.en GEMEENTE 69. jaar geleden,bestaat De heer J.A.MARIS is het met de vorige sprekers eens.De Burgemeester zegt in zijn adres,dat het hem niet mogelijk is geweest een woning,al thans een behoorlijke wonin;_,te betrekken.Er is echter wel degelijk een behoorlijke woning ter beschikking geweest en niet duur ook,n.l. het s choolhuis. De VOORZITTER zegt,dat het schoolhuis,zooals de heeren weten,slechts onder zeer bezwarende voorwaarden te huur was. De heer J.A.MARIS merkt op,dat de gemeente niet verplicht is aan een getrouwd schoolhoofd een woning te verschaffen.Ook kan hij de redenee ring van den heer Oosters,dat het wenschelijk is de menschen zooveel mogelijk in de gemeente te houden,ten volle onderschrijven.Er bestaat, naar spreker*s meening,voor den Raad geen enkel motief om sympathiek tegenover het verzoek te staan. De VOORZITTER verklaartdat er geen enkele mogelijkheid heeft bestaan een hem passende woning te vinden.Ook het schoolhuis paste spreker, onder de gestelde voorwaarden,niet.Hij heeft het pas benoemde school hoofd, voor de verhuring,gepolst en verkreeg toen allerminst de zeker heid,dat het hier zou blijven,integendeel. De heer J.A.MARIS meent,dat het huren van het schoolhuis alleen op de finantien was afgestuit. Neen,wel degelijk op de voorwaarden, zegt de VOORZITTER. De Raad kan er tegen zijn,doch een behoorlijke woning moet er toch ook zijn, zegt spreker. Als de Raad er zoo'n prijs op stelt,dat de Burgemeester in de gemeen te woont, moet hijzelf ook uit den hoek komen. Geen der leden meer het woord over dit punt verlangende lokt de Voorzitter een stemming uit over de al of niet wenschelrykheid van in williging van het gedane verzoek tot uitwoning,waarbij zich de leden unaniem uitspreken tegen inwilliging. Een ontwerp-besluit tot wijziging der Gemeente-begrooting dienst 1928 wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hierop stelt de VOORZITTER aan de orde de voorloopige vaststelling van de rekeningen van het Vleeschkeuringsbedrijfhet Gemeentelijk Elec- triciteitsbedrijf en de Gemeente over het dienstjaar 192?. Blijkens overgelegd rapport heeft de desbetreffende Commissie de stukken onderzocht en in orde bevonden,weshalve z:j tot voorloopige vaststelling adviseert. De Voorzitter dankt de Commissieleden voor hun werkzaamheden en den Secretaris voor zijn assistentie. 5- Geen der leden het woord over dit onderwerp verlangende worden ge noemde rekeningen voorloopig vastgesteld alsvolgt: - Vlees chkeuringsbedri.'f

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 18