6 SEPTEMBER 1Q28. 64. soholen zijn te maken.Dit is voor de gemeente het voordeeligste.Mocht later by uitbreiding blyken,dat er één sohool te klein zou worden, dan kan door het uitbreken van den scheidings(gang)muur er één mooie openbare school worden verkregen.Voor de Bjzondere School kan dan een nieuwe school worden gebouwd.De scholen zyn toch goed van elkander gescheiden.Het zou zonde van het geld zyn om een nieuwe school te bouwen.De Openbare Lagere School moet toch ook verbouwd worden.Spreker is sterk voor verbouwing van de openbare lagere school tot twee scholen. i Be heer J.L.MARIS is voor een nieuwe school.De verbouw der scholen kost ƒ.18000.- en een nieuwe school 165OO.-.Het verschil is klein en het afbreken van de oude school zal z.i. n et meevallen,dus ver wacht hy dat de raming van ƒ.18000.- niet voldoende zal zijn. De heer J.H.DANE vindt het verschil van ƒ.1500.- slechts klein. De Gemeente heeft dit in 4 jaar terug,doordat ze ieder jaar ƒ.468.- uitkeering in kan houden. Zoowel voor de openbare als voor de bijzondere school zegt spreker is het onaangenaam om onder één dak te huizen. Spreker zou de scheiding van beide scholen toejuichen.Vooral nu er genoeg voorbeelden zijn,dat het niet bevorderlijk is voor het onder wijs. Het verschil in kosten is klein en laten we van de billijkheid dan nog maar zwijgen. De heer J.A.MARIS zou gaarne de berekening van het verschil ad ƒ.1500.- willen hooren. De begrootingen laten hem andere verschillen zien. De onderhoudskosten zullen bij inrichting der openbare lagere school! tot twee soholen voor de gemeente veel minder worden. Tlanneer het slechts een bagatel scheelt dan is spreker ook van harte voor een nieuwe school. Spreker komt echter tot een hooger verschil en wel alsvolgt: De bouw van een nieuwe bijzondere school naar het vereen- J 16500.- j voudigd plan kost In dit geval zal echter de openbare lagere school ook naar de nieuwste wettelijke eischen moeten worden inge richt hetgeen zal vorderen 4200.- Samen 20700.- Bij onderbrenging van beide scholen in de openbare lagere school hebben we twee mooie scholen voor j Deze laatste oplossing levert derhalve voor de gemeen- te een voordeel op van 2700.- '-Be 6 SEPTEMBER 1928. AANWIJZING VERTEGENWOOR DIGER „MENNO VAN COE- HOORN" Hl h 65. De openbare lagere school vorderde de laatste jaren aan onderhoud een bedrag per jaar van rond f.JJO.-, By inrichting tot twee scholen blijft het voorste gedeelte slechts in onderhoud bij de gemeente,waarmede toch zeker een bedrag van j .100.- per jaar wordt bespaard of ƒ.1.25 per leerling. Dit bedrag van ƒ.100.- gekapitaliseerd tegen yj geeft een kapitaalsbesparing van 2000.- De kosten van onderhoud worden medegeteld bij de bereke ning van de uitkeering aan de Bijzondere Scholen, zoodat verbouw tot twee scholen jaarlijks verder een besparing geeft van minstens 160 x ƒ.1.25 of ƒ.200.- is gekapita liseerd tegen 5$ een kapitaal van4000.- Derhalve zal de onderbrenging van twee scholen in de openbare lagere school een totale besparing geven van 8700.-. Deze berekening is zoo objectief mogelyk opgezet. De heer VAN GEND wist niet,dat het verschil zoo groot was,doch spre ker zou gaarne vernemen of andere heeren mogelijk een andere meening en aanzien dezer cijfers hadden. De VOORZITTER zegt,dat het wel vaststaat,dat onderbrenging van bei de scholen in de openbare lagere school aanmerkelijk voordeeliger voor de gemeente is,dan nieuwbouw. De heer J.A.MARIS merkt nog op,dat met de 16^000.- twee scholen volledig ingericht worden verkregen. De VOORZITTER legt hierop den Raad de vraag voor of hij al of niet op zijn genomen besluit wenscht terug te komen,welke vraag met 4 tegen 5 stemmen ontkennend wordt beantwoord. Voor handhaving van het genomen besluit stemden de heeren G.Dane Gzr A.Oosters,J.A.Maris en J.A.Knook.Daartegen de heeren J.L.MAris Lzn, J.H.Dane en C.A.van Gend. De VOORZITTER zegt,dat bij de raadsstukken ook waren gevoegd eenige bescheiden van het Bestuur der Stichting „Menno van Coehoorn"waar onder o.a.een verzoek tot aanwijzing van een vertegenwoordiger der Gemeente in het Bestuur dier Stichting. De beste oplossing is,dat deze stukken nog geen onderwerp van be spreking uitmaken.Een en ander verkeert nog slechts in een beginstadi um en voor overhaasting bestaat niet de minste aanleiding. De Raad heeft bereids in beginsel verklaard met het streven der stichting aocoord te kunnen gaan en het Bestuur der stichting ver neemt thans gaarne de wenschen van den Raad met betrekking tot de overgave der vesting.Deze wenschen zyn nog niet pasklaar.Het is ge- wenscht dat deze eerst worden vastgelegd.Ook by de benoeming van een -vertegenwoordiger

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 16