62. 6 SEPTEMBER 1928. SUBSIDIE OOMMISSIE TOT VOORBEREIDING VAN WERK VERRUIMING IN WEST-NOORD BRABANT. SUBSIDIE „WILLEMSTAD VOORUIT" ÏRACTATIE SCHOOLKINDEREN. SCHOOLKWESTIE „SCHOOL MET DEN BIJBEL' zuigslangen te bestellen. De VOORZITTER brengt vervolgens ter tafel een verzoek van de Com- missie tot voorbereiding van werkverruiming in West-Noordbrabant om een bijdrage van één cent per inwoner ter bestrijding van de voorloopi- ge onkosten. Spreker zegt,dat geconstateerd is,dat in West-Noordbrabant de werk gelegenheid niet voldoende is voor de aanwezige arbeidskrachten.Het is naar sprekers meening daarom toe te juichen,dat stappen tot werk verruiming worden gedaan.In West-Noordbrabant mag wel wat meer gedaan worden dan er tot heden gebeurd is. Burgemeester en Wethouders zijn van meening,dat een bijdrage van één cent per inwoner voldoende verantwoord is,zoodat zy voorstellen het verzoek in te willigen. De heer J.A.MARIS kan niet indenken.dat dit voor onze Gemeente nog van belang zal zyn.In den polder moet dit jaar heel wat werk gebeuren en dit kan onze Gemeente ten goede komen. De VOORZITTER merkt op,dat de eene gemeente er meer profijt van zal trekken dan de andere.Zoo ook Willemstad. De heer J.A.MARIS vraagt of de toezegging wordt gedaan.dat procents gewijze arbeiders te werk zullen worden gesteld. Is dit zoo dan voelt spreker er veel voor,want dan hebben er onze menschen nog wat aan. De heer C.DANE Gzn.vindt dat,al is er in onze gemeente zelf niet veel werkloosheid,de bestrijding der werkloosheid toch een voornaam streekbelang mag worden genoemd,welke z.i.dan ook steun verdient. Hierop wordt het voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Een verzoek van de Vereeniging „Willemstad Vooruit" om een subsidie van JO.- voor tractatie der schoolkinderen op den verjaardag van H.M.de Koningin wordt,omdat daarvoor reeds een post op de begrooting voorkomt,voor kennisgeving aangenomen. De VOORZITTER stelt vervolgens aan de orde de schoolkwestie ten aanzien van het Bestuur der Vereeniging „de school met den Bijbel We zijn het er allen over eens,zegt spreker.dat de school op de Voor-, straat niet op behoorlijke wijze is ondergebracht. Verbetering zou slechts mogelijk zjjn,indien ten aanzien van verschil lende voorschriften ontheffing zou worden verkregen,hetgeen wel met mogeljjk zal zjjn,vandaar,dat we dat idee veilig kunnen laten varen. Het Schoolbestuur is gekomen met een aanvrage voor een nieuwe school op welke aanvrage de Raad besloot lokalen der Openbare Lagere school ter beschikking te stellen. Bü de bespreking van die aanvrage kwam naar voren het finantiëel -voordeel 63. voordeel,dat de Gemeente zou hebben by overbrenging der beide scholen in het gebouw van de openbare lagere school. Het verschil in kosten is voor het Bestuur van de School aan de Voorstraat aanleiding geweest om een vereenvoudigd plan voor een nieuwe school in te dienen. De Gemeente-architect heeft de desbetreffende begrooting gecontro leerd en kwam daarbij tot de conclusie,dat de eenheidsprijzen goed wa ren. Momenteel liggen voor ons: 1e.Een plan tot verbouwing der School aan de Voorstraat, inbegrepen nieuwe meubelen7100.- 2e.Het oorspronkelijk plan voor den bouw eener nieuwe school,inbegrepen grond en schoolmeubelen „.18000.- 3e.Een vereenvoudigd plan,idem „.163OO.- 4e.Een clan tot verbouwing der O.L.School voor inrich ting tot 2 scholen,inbegrepen schoolmeubelen „.18000.- 3e.Een plan tot verbouwing der C.' .School voor enkelvou dige school en voldoende aan de laatste eischen 4200.-. Nu is het aldus sprekermogelijk dat de Rq.ad op zijn vorig besluit te rugkomt en alsnog gelden voor een nieuwe school beschikbaar stelt. In dit geval moet echter het vorig raadsbesluit worden ingetrokken. Spreker zou den Raad in overweging willen geven by het bepalen van zijn standpunt in deze vergadering te willen rekening houden met de volgende feiten: 1e.De vereeniging heeft in het verleden altijd haar eigen lasten gedra gen; 2e.Wanneer het finantieel verschil niet van overwegende beteekenis is, verdient het aanbeveling gelden voor een nieuwe school ter beschik king te stellen; 3e.Ontegenzeggelijk zal het onderbrengen van twee scholen in één gebouw bezwaren opleveren by eventueele benoeming van onderwijzend personeel 4e.Vervolgens is rekening te houden met het feit,dat bestendiging van den bestaanden toesta-nd wat de openbare lagere school betreft (behoudens verbouwing naar de eischen der wet) van nadeeligen in vloed is op de exploitatieuitkomsten,wijl het groote gebouw ook een grootere som voor onderhoudskosten vordert en deze grootere onder houdskosten weer van invloed zijn op de gemiddelde kosten per leer ling, waarnaar de Byzondere Scholen uitkeering ontvangen en welk finantieel nadeel op rond ƒ.300.- per jaar moet worden geschat. De heer A.OOSTERS zegt,dat hy de teekeningen met begrootingen goed bestudeerd heeft.Van de Openbare Lagere School zouden twee mooie -scholen

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 15