cJ° 3df. 58. 15 JUNE 1928. INGEKOMEN STUKKEN. VERZOEK HERV.OHR.SCHOOI BEST.BESCHIKBAARSTEL LING GELDEN AANKOOP SCHOOLBANKEN. LIGPLAATS VTSSCHERS- BOOTEN J.KLOP. VERHUUR ONDERWIJZERS- WONING. lager het tarief kan worden gesteld daar het overschot van de P.N.E.M voor tariefsverlaging wordt aangewend. De VOORZITTER verzoekt den Secretaris de notulen der vorige vergade ring voor te lezen,welke onveranderd worden vastgesteld. De volgende ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen: 1 een schrijven van den heer J.P.Straver,waarin hy mededeeltdat hy zijn benoeming tot lid der Commissie tot Wering van Schoolverzuim aan neemt 2.een mededeeling van de Kroon,dat het ingestelde beroep door Gebroe ders Maliepaard tot het instandhouden van den autobusdienst Willem- stad-Breda ongegrond is verklaard; 3. een schrijven van de Directie der Zuid Nederlandsche Stoomtramweg Maatschappij te Breda,waarbij een exemplaar der gegeven dienstorders wordt toegezonden welke door het personeel in acht moeten worden ge nomen op de tramlijn vanaf het tramstation naar het Havenhoofd; en 4.de begrooting van den Warenkeuringsdienst te Breda voor het dienst jaar 1928. Met de begrooting voor het dienstjaar 19^9 der 'te Roosendaal zete lende Gezondheidscommissie,waarbij het aandeel der door de Gemeente Willemstad bjj te dragen kosten is geraamd op ƒ.60.94, zal by het op maken der Gemeente-begrooting voor 19^9 worden rekening gehouden. Een verzoek van de Ned.R.K.Politiebond „St.Michael" te 'B-Hertogen- bosch om subsidie wordt eveneens,overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders,voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van het verzoek van het Bestuur der hervormde Christelijke Schoolvereeniging aan den Stadschendijk alhier om beschik baarstelling van de benoodigde gelden voor de aanschaffing van zes schoolbanken in verband met de uitbreiding van het leerlingenaantal, wordt tot beschikbaarstelling van de benoodigde gelden besloten. De VOORZITTER doet mededeeling van een ingekomen adres van J.Klop, vischhandelaar,alhier,betreffende de ligplaats met zyn visschers- booten in de binnenhaven. Spreker stelt voor dit in handen van Burgemeester en Wethouders te: afdoening te stellen daar deze aangelegenheid volgens het Politiereg lement op de haven bij Burgemeester en Wethouders thuis hoort .waartoe na eenige discussies wordt besloten. De VOORZITTER zegt,dat hij nog even terug wil komen op de notulen en wel voor wat betreft het huren van de onderwyzerswoning. Spreker wil het gedane aanbod wel accepteeren,doch dan moet de Gemeente ook het onderhoud voor haar rekening nemen.Bovendien is er nog een gegadigde om het te huren,n.l. een zoon van den heer A.Ooste -De 59. De heer A.Oosters merkt op,dat de Gemeente van een huur van ƒ.200. nog niets op zal strijken.Er zal zoo de woning tot Burgemeesterswoning wordt bestemd meer onderhoud aan zijn dan als zy voor onderwjjzerswo- ning wordt verhuurd. De heer J.A.Maris vraagt of de zoon van den heer Oosters genegen is het te huren voor ƒ.200.- met onderhoud binnenshuis en het onderhoud van jalouzieën,waarop de heer Oosters toestemmend antwoordt. De VOORZITTER stelt voor Burgemeester en Wethouders te machtigen om het op de voor de Gemeente meest voordeelige wijze te verhuren. De heer J.A.MARIS kan zich hiermede niet vereenigen en zag dat lie ver den Raad uitmaken. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het schoolhuis in huur aan te bieden aan den heer C.Oosters op de gestelde voorwaarden en tegen een huursom van ƒ.200.- per jaar. Verder worden een viertal besluiten tot wijziging van de begrooting der gemeente en van de bedrijven voor de dienstjaren 19^7 en 1Q28,na met de enkele bemerkingen door Gedeputeerde Staten gemaakt,in overeen stemming te zijn gebrachtweder zonder hoofdelijke stemming vastgesteld,, evenals een ontwerp-verordening tot vaststelling van een verordening tot heffing van keurloon en van rechten voor het gebruik van het noodslachtingsgebouw. Tot leden der Commissie belast met het nazien der Gemeente-rekening over 1927 worden gekozen de heeren: J.A.Maris,J.A.Knook en J.H.Dane. RONDVRAAG: De heer J.H.DANE vraagt hoe het met de aanvrage voor de nieuwe school staat,waarop de Voorzitter antwoordt.dat de gegevens van den Gemeente-architect nog niet zijn ingekomen. De heer J.A.MARIS dringt op een spoedige wijziging der bouwverorde ning aan. De VOORZITTER zegt,dat het ontwerp van den heer Oosters is ingeko men en dat dit op de Secretarie in bewerking is. Verder vraagt de heer J.A.Maris nog eenige inlichtingen omtrent de brandspuit aan den Stadschendijk en het tramplan Steenbergen-Rotterdam. De VOORZITTER beantwoordt den heer Maris. De heer C.DANE Gzn.zegt,dat de Commissaris der Koningin in de laat ste Statenvergadering heeft medegedeeld,dat Gedeputeerde Staten nog in briefwisseling waren en hoewel hy meende,dat het door de Commissie in gezonden verzoek weinig kans van slagen zou hebben werd toch het voor stel gedaan het verzoek voorloopig op de agenda te laten staan. Vervolgens vraagt de heer J.L.Maris of by het water inzetten niet alle twee de sluisdeuren tegelijk opengezet kunnen worden. -Thans

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 13