cyf9 j&<5> 13 APRIL 1r ^6. Commissie niets aan de Gemeente zouden kosten.Spreker weet zeker,dat er le den voor de Commissie zijn geweestomdat de Gemeente dan juist geen kosten zou hebben. A.OOSTERSïIk kan me niet herinneren,dat er over gesproken is,dat de Commis sie de kosten uit eigen beurs zou betalen. C.A.VAN GEND:De Commissie is ruim en breed besproken en toen is gezegd,dat zij aan de Gemeente niets kosten zal. Vinden de heeren goed,dat de Commissie de noodzakeljjke kosten in rekening brengt,vraagt de VOORZITTER,waartegen geen der leden bedenkingen oppert, zoodat is vastgelegd,de eventueele kosten op de Gemeente kunnen worden ver haald. Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord, meer verlangende sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris, D/ Vporzitter, 15 JUNI 1928. OVERDRACHT G E AAN DE P.N.E.M. 57. OPENBARE VERGADERING van den Raad der gemeente WILLEMSTAD op Q Vrijdag, 1 9 Juni 1928,des namiddagB om A;, uur. Voorzitter: de Edelachtbare Heer H.van der Veen. Secretaris: de heer C.L.de Bruijn. x- TEGENWOORDIG: de heeren C.Dane Gzn.,J.L.Maris,J.H.Dane,A.Oosters, j J.A.Knook,C.A.van Gend en J.A.Maris. De VOORZITTER opent de vergadering en vraagt of de heeren het goed kunnen vinden om - nu de heer V/eyts,Administrateur der P.N.E.M. nog aanwezig is - punt 3 der agenda eerst te behandelen,n.1.„Overdracht Gemeentelijk Electrisch Net aan de P.N.E.M.". Aangezien geen enkel lid hiertegen bezwaar heeft,deelt spreker ter 1 toelichting van het publiek mede, dat reeds eenigen tijd onderhandel in- a gen met de P.N.E.M. gaande zijn om tot verkoop van het electrisch net e geraken. Het kwam ons gewenscht voor om alvorens deze zaak in het openbaar te behandelen eerst in een huishoudelijke bijeenkomst met den heer Weyts een en ander van alle kanten eens te bekaken,aldus spreker. Thans komt dit punt in openbare behandeling. Spreker vindt het niet noodig om het ontwerp-contract voor te lezen, omdat de leden er een exemplaar met memorie van toelichting van thuis gestuurd hebben gekregen. Het aanbod van de P.N.E.M. bedraagt ƒ.40.000.- met dien verstande, dat zoo tot verkoop met ingang van 1 Juli wordt besloten de prijs voor licht op dien datum ƒ.0.49 en voor kracht .20 per K.W.U. wordt en hoogstwaarschijnlek met 1 Januari 19^9 °P .0.40 oer K.W.U. voor licht. Dit laatste is echter nog niet zeker,doch wel op 1 Juli 1^2Q. Overigens blyven de loopende leeningen voor de Gemeente,waarvoor de P.N.E.M. aan de Gemeente 4-|- rente zal vergoeden. De Gemeente betaalt 44 $,dus zal zij l moeten bijbetalen. Geen der leden het woord over dit punt verlangende brengt de Voor zitter het voorstel van Burgemeester en Wethouders om het Gemeentelijk Electrisch net met ingang van 1 Juli 1928 aan de P.N.E.M. over te dragen,in stemming,welk voorstel met algemeene stemmen wordt aangeno men. Spreker hoopt de Gemeente met dit besluit te kunnen feliciteeren evenals de P.N.E.M. met het behaalde succes.Tevens bedankt spreker den heer We^jts voor zijn uiteenzettingen. De heer Weyts spreekt den wensch uit,dat nu de heeren hebben be sloten met ingang van 1 Juli het net aan de P.N.E.M. over te dragen, de belangstelling,welke steeds van Gemeentewege heeft bestaan niet zal verminderen,want hoe meer het bedrijf wordt bevorderd en gesteund,hoe -lager .d,r

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 12