18 APRIL 1928. GEM; VERSLAG 1927. 18 APRIL 1928. WIJZIGING GEM: begrooting en bedrijven 1927 1928. ,{ACHTIGING b.en w. :IGAAN overeen komsten uitvoering JURG. HANDELINGEN. VULD.CIJFER OP 1 .3 VOOR 1928/29. QJ- VERHURING SCHIET- ENREIN EN STAD- IUISKELDERS. [NSTALLATIE BIJ .OOSTERS. BENOEMING ff.P.STRAVER TOT LID COMMISSIE 1HE- RING VAN SCHOOLVER- ZUIM. "eA d <9/ 94. vein den Heer J.A.Maris,in stryd is met de duidelijke woorden van artikel 72 van de Gemeentewet en dat de belangen van de ingezetenen eischen.dat derge lyke handelingen vein den Heer Burgemeester niet meer voorkomen; Besluit: die belangen bij Hare Majesteit de Koningin voor te staan en zich tot Hare Majesteit de Koningin te wenden met het verzoek om in deze zaak te doen wat Hare Majesteit zal noodig achten. VOORZITTER:Dat voorstel is hier niet op z:jn plaats. De Heer J.A.MARIS twijfelt niet of de heeren zullen voldoende gevoelen, dat zij naar opvatting en eed verplicht zijn,zijn voorstel te ondersteunen. Er zijn dingen gebeurd,welke niet door den beugel kunnen.De Raad wordt in een hoek gestopt. VOORZITTER:De Raad is incompetent om daarover te gaan en het voorstel komt ook niet in behandeling. J.A.MARIS:Dan zal ik dit maar weer aan Gedeputeerde Staten mededeelen. G.DANE, GZN:Mijnhe er de Voorzitter .Ik zou toch wel gaarne weten hoe het nu eigenlijk zit.Heeft U de stukken geweigerd VOORZITTER:Neen. J.A.MARIS:U hebt wel geweigerd en 'k zal gaarne zien,dat de heeren uit spraak doen. VOORZITTER:Dat kan wel zijn,doch er zal geen gevolg aan worden gegeven.DU is Uw terrein niet.De Raad mag zich alleen begeven op het voor hem afgeba^ kende terrein. J.A.MARIS:En ik lees U de bevoegdheid van den Raad uit den Grondwet voor Laat U even een Grondwet halen. VOORZITTER:Het is precies waar,wat U zegt,doel de Raad is in deze zaak isl&EBRUIK RAADZAAL RAADSCOMMISSIE. competent J.A.MARIS.Dat wilt U dan wel speciaal vastleggen VOORZITTER:U hebt 'gehoord wat ik gezegd heb. J.A.MARIS.Wordt daar niet tegen geprotesteerd? A.OOSTERS.Als alles waarheid is wat in den brief staat,dan moeten de recb ten toch gehandhaafd worden. C.DANE,GZN:U hebt daar toch zeker wel argumenten voor VOORZITTER:Daar zijn geen argumenten voor. C.DANE.GZN:En als nu de Raad het voorstel van den Heer Maris aanneemt? VOORZITTER:Ik laat het niet aannemen. DE VOORZITTER:deelt hierop mede,het verslag van den toestand der Gemeente over het dienstjaar 1027,met het voorstel om het ter visie te leggen,waar toe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. In de vacature van P.A.Plaatsman wordt tot lid van de Commissie tot We ring van Schoolverzuim met algemeene stemmen benoemd de heer J.P.STRAVER, der O.L.School. Een viertal ontwerp-besluiten tot wijziging van de Gemeente-Be groot ing voor 1927 en 1928 en van de Begrootingen voor de Bedrijven voor 1927,wordt zenéer hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en Wethouders worden vervolgens zonder hoofdelijke stemming gemachtigd tot het aangaan van overeenkomsten ter uitvoering van raadsbeslui ten betreffende burgerrechtelijke handelingen, ter wijl worden bekrachtigd de te dier zake reeds opgemaakte overeenkomsten. VASTSTELLING VERMESIG-Het vermenigvuldigingsijfer voor het belastingjaar 1928/1929 worat nierop overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en ..ethouders vastgesteld op 1.J. )STEN RAADSCOMMIS SIE, Hoofd der De Voorzitter deelt hierop mede,dat voor verhuring van het schietterrein is ingeschreven door K.van der Gijp voor ƒ.73»- en door Jac.Moerman voor j-.S2.90. Voor de stadhuiskelders is ingeschreven door C.J.Koomans voor ƒ.31»- en door A.Ruitenberg voor -.Burger.eester en Wethouders werden zender hoof delijke stemming gemachtigd een en ander aan de hoogste inschrijvers te gunnen. RONDVRAAG. j De Heer A.OOSTERS vraagt een nieuwe opmeting van de electrische leiding bij C.Oosters,in tegenwoordigheid van spreker,dcor een deskundigewaartegen de Raad geen bezwaar maakt. De Heer J.A.MARIS vraagt of hij goed begrepen heeft,dat de Commissie nu werkelijk ook naar buiten,als Commissie kan werken. De Voorzitter zegt omtrent de bevoegdheid van de Commissie nog eens nader te zullen informeeren. De Heer J.A.MARIS zegt,dat het misschien noodig zal zijn om voor de vergade ringen van de Commissie te beschikken over de raadzaal.Daar zal toch zeker wel niets op tegen zijn,vraagt spreker,want is spreker goed ingelichtdan had de Voorzitter ook de Raadzaal reeds aan de Commissie geweigerd. VOORZITTER:Ik kon de Commissie nog niet laten werken. J.A,MARIS:U had er geen behoefte aan,dat de Commissie werkte,en in verband met het optreden van den Voorzitter in deze zaak,hecht spreker ook weinig waar- de aan het door den Voorzitter van hoogerhand ontvangen schrijven zoolang hij daarvan geen kennis kan nemen. De Heer J.L.MARIS vraagt of de Raadscommissie haar werkzaamheden op eigen kosten verricht. i De Heer J.A.MARIS is van meening,dat de Commissie zeer zeker op kosten der Gemeente haar werk kan voortzetten. VOORZITTER.Die vraag is toch zeker nog niet aan alle heeren voorgelegd. J.A.MARIS.Daar zal niemand bezwaar tegen hebben,wanneer de kosten op de meest eenvoudige manier in rekening worden gebracht. VOORZITTER:Men heeft toch oorspronkelijk gezegd,dat de werkzaamheden der —Commissie

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1928 | | pagina 11