19 december 1927, 16. den en voor wiens rekening de kosten dan komen. De Voorzitter zegt,dat de gemeente voor de kosten aansprakelijk is waarop de heer J.A.Maris weer vraagt .of Burgemeester en Wethouders deze zaak reeds besproken hebben en wat hun voorstel ten dezen is. De Voorzitter antwoordt,dat Burgemeester en 'Wethouders de beslis sing ten volle aan den Raad laten. De heer J.A.Maris stelt de vraag of de begrootingen wel betrouwbaa zijn en zoo niet,laat de ontwerper ze dan herzien,zegt spreker.Vergis sen is menscheljk. De Voorzitter zegt,dat men een drie-ledige aanbesteding wenscht on vaste,onaantastbare,cijfers te verkrijgen. De heer J.h.Dane merkt op,dat de teekeningen en begrootingen er reeds zjn. Herziening der begrootingscijfers is derhalve voldoende. De heer Oosters wenscht,om een zuivere beslissing te kunnen nemen, teekeningen en begrootingen,dan is vergelijking mogelijk en is het ver schil in prijs tusschen nieuw- en verbouw gering,dan zou spreker ook het meest voor een nieuwe school gevoelen.dat is beter,dan de O.L. School voor twee scholen in te richten en beide scholen mogelijk te verknoeien. Ook met het oog op eventueele uitbreiding is nieuwbouw het meest t verkiezen. De heer C.Dane Gzn.zegt,dat de Raad op 24 Mei j.l.heeft besloten lokalen der 0.L.Schoolverbouwd,beschikbaar te stellen,hetgeen,vol gens de door een deskundige overgelegde cijfers, een besparing van zou beteekenen. Met dit cijfer voor oogen heeft spreker zijn stem aan onderbrenging van beide scholen in de 0.1,.School gegeven en dit beschouwd als een voordeel voor de gemeente. We hebben den voor de gemeente meest voordeeligen weg te kiezen. De School aan den I Stadschendjk zou men thans ook 20.000.goedkooper hebben ge bouwd en dit is al strop genoeg voor de gemeente. De heer J.H.Dane zegt,dat nieuwbouw op 18000.--.verbouw der O.L. School voor inrichting tot twee scholen op 17^00.7- en. verbouw der O.L.School voor enkelvoudige O.L.School op ^800.of wel op 1^00.— geraamd was. Het Bestuur heeft laatstgenoemde raming zwart op wit. De heer J.A,Maris geeft nogmaals in overweging,indien de cijfers nie; juist zjn,de begrootingen te laten herzien. De Voorzitter gevoelt het meest;om een zuiveren stand van zaken te verkrijgen,voor een drieledige aanbesteding. Men moet niet vergeten, dat het Bestuur van de School aan de Voorstraat zich reeds vele jaren in de bestaande School heeft moeten verhelpen en de uitgaven zëif heeft heeft 17. heeft moeten bekostigen. Hetv is een hard gelag nu in de O.L.School te worden ondergebracht. Waar begrootingen uiteraard uiteen kunnen loopen had spreker gedacht ze een kans te moeten geven door,voor het verkrjgen van onaantastbare cjfers,een drieledige aanbesteding te doen houden. Spreker zou hun niet graag deze concessie weigeren. De heer J.A.Maris wil in de beoordeeling dezer aangelegenheid gaarne vrj bijven,doch de zaak zoo oordeelkundig mogeljk behande len. Ook acht spreker het geen bezwaar beide scholen onder één dak onder te brengen en hj kan niet inzien,dat zj elkander overlast zullen aandoen.'t Loopt zuiver hierover of belanghebbenden,bj ver bouw, voldoende kunnen krjgen en dan moet,uit economisch oogpunt,de meest voordeelige oplossing worden gekozen. De heer J.H.Dane vestigt ook de aandacht op de onmogelijkheid .van eventueele uitbreiding,waarop de heer J.A.Maris opmerkt,dat bj de vorige bespreking is aangetoond,dat er voldoende overruimte was. De heer van Gend vraagt of inrichting der O.L.School voor twee scholen geen bezwaar oplevert voor het geval straks elke school een gymnastieklokaal moet hebben en een speelplaats,waarop de Voorzitter antwoordt.dat splitsing der O.L.School in twee scholen goed kan,hoewel het geen mooie oplossing is. De heer Oosters handhaaft zijn voorstel om allereerst over te leg gen teekening en begrooting voor den verbouw der O.L.School en het Schoolbestuur te vragen om een teekening en begrooting van een door hen gedachte nieuwe school. De heer J.A.Maris zegt,dat men bj verbouw toch nog altjd het recht voorbehoudt het werk al of niet te gunnen. De Voorzitter voelt er het meest voor om het verzoek toe te staan. Den heer .i.A.Maris is nog geen duidelijk motief aan de hand gedaan om zjn standpunt te wjzigen en spreker begrjpt den Voorzitter niet, die de vorige maal tegen de gevraagde oplossing redeneerde,als nu daarvoor. Men moet altijd billjk blijven, zegt de Voorzitter en inwilliging van het verzoek vindt spreker de meest billijke oplossing,omdat daarmede vaststaande cjfers worden verkregen. De heer J.A.Maris vraagt of het in een vorige vergadering gejaomen besluit,bj inwilliging van het verzoek,niet moet worden teruggeno men, waarop de Voorzitter antwoordt.dat aan dat besluit voorloopig nog niets verandert. De heer C.Dane Gzn.merkt op,dat hij indertijd zijn stem aan het ge nomen besluit heeft gegeven,in de overtuiging,dat de overgelegde begrooting

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 9