19 DECEMBER 1927, ADRES VACANTIETOESLAG POLITIEPERSONEEL. VLOEKVERBOD. 14. I 19 DECEMBER 1927. saris der Koningin in deze provincie,waarbij deze dat adres in gunstl ge overweging aanbeveelt,worden,nadat de Voorzitter heeft medegedeel dat de gemeente de. plaatselijke Politiehondenclub subsidieert,voor ka nisgeving aangenomen. Eveneens wordt voor kennisgeving aangenomen een adres van den Alrl)VERDRACHT VOORMALIGE IlECTRISOHE CENTRALE. meenen Bond van Politiepersoneel,houdende verzoek om aan het PolitiJ- personeel in deze gemeente een vacantietoeslag toe te kennen. Ten aanzien van een adres van den Bond tegen het misbruiken door I het vloeken van Gods Heiligen Naam om een vloekverbod in het leven 1 te roepen,stellen Burgemeester en Wethouders unaniem voor dat adres f voor kennisgeving aan te nemen,uit overweging,dat een vloekverbod voor deze gemeente niet noodzakelijk wordt geacht en men deze materi meer b^j den R^jkswetgever ter regeling thuis aoht.- De heer J.L.Maris merkt op,dat het toch geen kwaad zou kunnen, in- VERZOEK BESTLJU11 ViaR |„DE SCHOOL m/d BIJBEL dien een regeling in dit opzicht bestond,welke de Politie de êeleëenfe1^QLgQf10LENMUWSTE_ heid gaf in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen,is het dan niet 1 noodig voor de ingezetenen,dan toch voor de vreemdelingen,waarop de Voorzitter constateertdat de heer J.L.Maris van standpunt is veran-l derd,hetgeen spreker over 't algemeen voor een Wethouder niet wen- sohelijk acht. De heer Maris had goedgedaan spreker met deze verander de zienswijze op de hoogte te brengen. De heer J.A.Maris is van meening,dat een ieder maar1 voor zijn eigen, geweten moet uitmaken of bjj vloeken mag of niet en voelt niets voor een vloekverbod. De heer J.H.Sane merkt op,dat er toch ook geen bezwaar tegen kan bestaan om wel een verbodsbepaling in het leven te roepen. De heer J.A.Maris zou het vaststellen van een vloekverbod zelfs no| een beleediging tegenover onze Gemeentenaren vinden,omdat daarmede toch als het ware te kennen zou worden gegeven,dat een regeling te dezer zake noodig is. De heer J.L.Maris zegt,dat zeer zeker ieder persoonlijk verantwoor delijk is,doch niettemin wordt toch vaak op kwetsende wijze Gods Naam misbruikt. De heer Oosters merkt op,dat men toch ook geen Politie in den zak draagt op elke overtreding ter zake te constateeren. De heer van Gend vindt het moeilijk het vloeken met dwang tegen te gaan.Deze zou veel meer succes verwachten van een optreden van een werkgever tegen het vloeken door zijn o-nderhoorigen. Spreker is echter, niet tegen een vloekverbod. De heer C.Dane Gzn.al evenmin,al acht bqj het voor onze gemeente eveneens onnoodig. Bovendien is moeilijk uit te maken wat vloeken isJ 1^. Een te Zwyndrecht tegen het vloekverbod gepleegde overtreding werd ongestraft gelaten. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt hierop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Voorzitter zegt verder,dat omtrent overdracht van de Electri- sche Centrale op naam der Gemeente nog eens inlichtingen zijn inge wonnen bij Notaris Blomhert te Fynaart.Deze schrijft thans.dat de grond op 29 October 1928,na afloop van den erfpachtstermijn van den heer i-.H.Harmsen,weer automatisch op naam der gemeente wordt over geboekt, waardoor dus kosten van overdracht worden voorkomen. Burgemeester en Wethouders zien geen bezwaar om deze zaak op de dodr den Notaris aan de hand gedaneeenvoudigewijze te volgen,waar mede de Raad instemt. De Voorzitter zegt,dat er van het Bestuur der Vereeniging „de School met den Bijbel" alhier,een verzoek is ingekomen om nader te overwegen of de Raad geen aanleiding zou kunnen vinden over te gaan tot het houden van een drieledige aanbesteding,n.l. Bouw nieuwe school,verbouw O-..L.School voor inrichting tot twee scholen en verbouw O.L.School voor enkelvoudige-0,L.School,om daarmede zui vere gegevens te verkrijgen omtrent het verschil in kosten. De Voorzitter zegt verder.dat de Raad indertijd afwijzend heeft be schikt op het verzoek van dat Schoolbestuur om medewerking voor den bouw eener nieuwe School,dooh in dezelfde vergadering besloot loka len der O.L.School,verbouwd,beschikbaar te stellen,waarmede dan ook het voor openbare School bestemde gedeelte naar de eischen zou wor den ingericht. Hoewel dat besluit in Mei j.l.reeds was genomen hoorden Burgemees ter en Methouders daarvan verder niets voor het begin dezer maand, toen het Schoolbestuur een conferentie met Burgemeester en Wethou ders aanvroeg,op welke conferentie het Bestuur zijn wenschen ten de zen nog eens nader uiteenzette.Gezien de discussies in den Raad waar o.a.door één der leden de opmerking .werd gemaakt,dat hqj bqj een klein kostenverschil voor een nieuwe school zou zijn,meende het Bestuur,ook al volgend het advies van den Inspecteur van het Lager Onderwijs om zooveel mogelijk door minnelijk overleg tot een bevredi gend resultaat te geraken,nog eens met Burgemeester en Wethouders te moeten komen praten en waarbij de begrooting,ten bedrage van 58OO, --,v,oor den verbouw der O.L.School,voor enkelvoudige school, als niet onaanvechtbaar werd gekwalificeerd.Spreker zou nu gaarne een uitspraak van den Raad hooren of deze in beginsel voor een drie ledige aanbesteding voelt. De heer J.A.Maris vraagt of er dan eerst drie begrootingen wor-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 8