27 OCTOBER 1927. RONDVRAAG. 19 december 1927. NOTULEN 12. fondsen voor de Koloniale Landsdienaren en Locale Ambtenaren te 's Gravenhageten bedrage van 3#.2^0.--,vermeerderd met een bedrag van 33OO.- ,voor aankoop en inrichting tot noodslaohtplaats van de Eleotrisohe Centrale,in totaal derhalve van 39.730.tegen pari- koers en een rente van 4^$ 's jaars. De eerstgenoemde leening strekt ter conversie van de geldleening van 3'7.3°°'van 1921>voor oprichting van een G.E.B.waarvan de eerste aflossing eerst op 31 December 1927 kon plaats hebben. Nadat de heer C.Dane Gzn.nog heeft opgemerktdat deze aanbieding van de Indische Pensioenfondsen als een zeer voordeelige is aan te merken,wordt zonder hoofdelijke stemming tot het aangaan dier leening I besloten. De heer J.A.Knook vraagt of niet kan zorg gedragen,dat in 't vervoli bij eerste klas trouwpartijen op het Stadhuis voor een voldoend aantal stoelen wordt gezorgd. Het is den laatsten tijd voorgekomeii,dat slechts! enkelen een zitplaats hadden,doch het overgroote deel zich met een staanplaats tevreden moest stellen. De Voorzitter zegt met de opmerking van den heer Knook in het ver- lECOGNITIES BENZINE- I TANKS. volg te zullen rekening houden. I Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord nog verlangende. I sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretari op De Voorzitter, INGEKOMEN STUKKEN. BEMERKINGEN GEMEENTE- Iegrooting voor 1928. KASOPNAME VANWEGE GE DEPUTEERDE STATEN BIJ |S)EN GEMEENTEONTVANGER SUBSIDIE POLITIEHOND! VEREENIGING. 13. OPENBARE Vergadering van den Raad der Gemeente WILLEMSTAD Maandag,19 December 1927,des namiddags om 4 uur,ten Gemeentehuize. Voorzitters de Edelachtbare Heer H.van der Veen. Secretaris: de heer C.L.de Bruijn. Tegenwoordigs de heeren C.Dane Gzn.,J.L.Maris Lzn.A.Oosters, A.Maris,J.H.Dane,C.A.van Gend en J.A.Knook. De Voorzitter opent de vergadering,waarna de notulen der vorige ergadering worden gelezen en onveranderd vastgesteld. De heer J.A.Maris vraagt of de notulen niet meer in een boek wor den ingeschreven,waarop de Voorzitter antwoordt,dat het notulenboek vol is en zij daarom nu op losse vellen worden geschreven,om later te worden ingebonden. De heer J.A.Maris vindt dit minder juist en is er maar voor,dat de notulen in een register worden ingeschreven. Waar geen der andere leden tegen de nieuw ingevoerde wijze van in schrijving der notulen bezwaar heeft,wordt van dit onderwerp afge stapt en zegt de Voorzitter,dat Burgemeester en Wethouders,na nadere overweging,geen aanleiding hebben kunnen vinden een voorstel tot ver hooging der recognities voor het hebben van benzinetanks in Gemeente grond, in verband met het feit,dat het leggen dier tanks nog niet al tijd getuigt van een f lore erend bedrijf. De Voorzitter brengt hierop ter tafèl een schreven van Gedeputeer de Staten,houdende mededeeling,dat zijn goedgekeurd de in de vorige vergadering genomen raadsbesluiten tot aankoop van de voormalige lectrische Centrale en tot het aangaan van een geldleening,groot 397^0welke stukken voor kennisgeving worden aangenomen. De Voorzitter vraagt en verkrijgt hierop voor Burgemeester en '.et- houders machtiging af te doen een schrijven van Gedeputeerde Staten, houdende bemerkingen tegen de Gemeentebegrooting voor het dienst jaar 1928. Een schrijven van Gedeputeerde Staten,mededeelende de uitkomsten van een van hunnentwege bij den Gemeente-Ontvanger gehouden kasop name en waaruit blijkt,dat boeken en kas in orde werden bevonden, wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter knoopt hieraan de bemerking vast,dat deze kasopname niet heeft plaats gehad als een bewijs van wantrouwen,doch dat Gede puteerde Staten regelmatig een Provinciaal Ambtenaar voor het hou den van kasopnamen uitzenden. Een adres van de Koninklijke Nederlandsche Politiehondenvereeniging om een subsidie uit de Gemeentekas en een Circulaire van den Commis saris

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 7