27 OCTOBER 1927. VOORZIENING NOOD- SLACHTINGSGEBOUW. 3 sr. komen hout wordt 't komende jaar aangewend voor het maken van een kinderkamertje. Het kamertje,waar de onderwijzeres verblyft.heeft deze indertijd op eigen kosten laten maken. By volgnummer 44 vraagt de heer J.A.Maris hoe het staat met het Brandweermaterieel aan den Stadsohendyk en of een en ander reeds be hoorlijk is gearrengeerd. De Voorzitter zegt,dat deze zaak aanhangig is. De spuit zal eerst worden geprobeerd of ze nog aan behoorlijke eisohen voldoetterwijl ook maatregelen zullen worden getroffen,dat het personeel goed weet wat zijn werk is. De heer J.A.Maris merkt op,dat toen er een proef met de brandkra- nen der Waterleiding is genomen bleek,dat de druk zeer gering was. Men verwonderde er zich over,dat die druk nog steeds in hetzelfde stadium verkeerde als vroeger. Bij volgnummer 49 maakt de heer J.A.Maris de opmerking,dat deze post, in vergelijking met de uitgaven over 1926,veel te hoog is geraamd, waarop de Voorzitter antwoord,dat volgens de nieuwe beheersverordening van. het G.E.B. thans de K.W.U.tegen het voor andere lichtverbruikers geldende tarief aan de gemeente in rekening moeten worden gebracht. De heer J.A.Maris vraagt of de verschillende contributies (volg nummers 93 >3^ en 33) noê reden van bestaan hebben,waarop de Voorzit ter antwoordtdat de gemeente best iets aan instellingen van algemeen belang mag bijdragen. De heer Oosters vindt de recognitie van 2.90 (volgnummer 70) voor het leggen van benzinetanks in Gemeentegrond te laag.In andere gemeen ten wordt in den regel ook een hooger bedrag geëischt. De Voorzitter zegt,dat het bedrag van 2.90 meer is vastgesteld voor erkenning van het eigendomsrechtdan wel om er een bron van in komsten van te maken.De Raad kan echter die bedragen te allen tyde her zien,wyl de vergunningen tot wederopzeggens toe zijn verleend.B.en W. zullen deze zaak nader bekyken en met een voorstel komen. De heer J.A.Maris maakt nog een opmerking tenaanzien van het ge bruik van den havenkant voor opslagplaats door P.Oostenrijk. Niemand meer het woord over de begrooting verlangende,wordt deze zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld op een bedrag in Ontvangst en uitgaaf op den Gewonen dienst van 93«628.42. De Voorzitter stelt hierop het volgende punt der agenda aan de orde, n.l.Voorziening in een Noodslachtingsgebouw. In de vorige vergadering werd,door staking van stemmen in voltallige vergadering,het voorstel van Burgemeester en Wethouders,tot aankoop van de voormalige electrische Centrale van den heer H.H.Harmsen,voor de 27 Ootober 1927' GELDLEENING 39-900.- q-A' 11 som van 24-67. geacht te zijn verworpenBlyft de Raad op zyn stand punt staan,dan zullen andere maatregelen moeten worden getroffen,door b.v.een gedeelte van dat gebouwtje aan te koopenli De heer J.L.Maris geeft den Raad in overweging terug te komen op zyn besluit.Het is zoo gewenscht,dat de gemeente over het geheel gebouwtje beschikken kan.Ze heeft het noodig voor bergruimte. De heer J.A.Maris vraagt of de heer J.L.Maris zich op de hoogte heeft gesteld van andere bergruimte. Spreker wel.Er zijn nog twee kel ders onder het Stadhuis,welke thans aan derden verhuurd worden.Deze zou de gemeente ook voor bergplaats kunnen benutten. Spreker was er in de vorige vergadering reeds voor om met Harmsen tot een voor de gemeente aannemelijk aocoord te geraken en stelde toen de vraag of we hier zaten voor behartiging van de belangen der Gemeente dan wel voor die van den heer Harmsen. Spreker zou het toejuichen,zoo men tot een geschikte oplossing zouden kunnen geraken. Den grond kunnen van ons kleine bezit niet missen,zegt spreker en tegen afstand is spreker dan ook terdege gekant. We hebben noodig een noodslachtingsinrichting,welke in een gedeelte van de Centrale kan worden ondergebracht en spreker's voorstel in de vorige vergadering was om het restant tegen aannemelijke voorwaarden,te verantwoorden tegenover de belastingbetalersover te nemen. De heer C.A.van Gend heeft in de vorige vergadering tegen het voor stel van Burgemeester en Wethouders gestemd,uitsluitend omdat aanneming van dat voorstel een onnoodige uitgaaf van 1400.— zoude beteekenen, zonder dat men spreker van de noodzakelijkheid van aankoop van het over tollige gedeelte had kunnen overtuigen. Spreker is echter onmiddellijk op onderzoek uitgegaan en de Gemeente-Architect verklaarde spreker,dat de gemeente groote behoefte heeft aan bergruimte en dat thans veel materiaal,door ondoelmatige opberging,verrot.Spreker is daarom op zijn standpunt teruggekomen en zal thans voor het voorstel van Burgemeester en Wethouders stemmen. Ook de heer J.H.Dane is wel van meening ten aanzien van deze zaak veranderd en kan zijn stem thans ook wel aan het voorstel van B.en W. geven,al kan hjj niet aannemen,dat op 't oogenblik,door onvoldoende bergruimte,veel materialen voor de gemeente verloren gaan. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierop besloten de voormalige elec trische Centrale,staande op Gemeentegronden de Groenstraat,van den heer H.H.Harmsen alhier aan te koopen,voor de door drie deskundigen geschatte waarde,ad 2467. De Voorzitter stelt hierop aan de orde het voorstel van Burgemees ter en Wethouders tot het aangaan eener geldleening met de Pensioen fondsen

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 6