5. 4. 27 OCTOBER 1927. BEGROOTING VLEESCH- KEURINGSDIENST 1928. ysi. GEMEENTE -BEGROOTING 1928. j deze zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld op een bedrag I iö Ontvangst en Uitgaaf van GEWONE DIENST 14.688.-- RAPITAALDIENST,, 176978 Vervolgens komt ter tafel de ontwerp-begrooting voor den Vleesoh- keuringsdienst voor het dienstjaar 1928 De heer J.A.Maris heeft opgemerktdat in Fijnaart voor het gebruik van het noodslaohtingsgebouw ƒ4.per noodslaohting wordt betaald, terwijl deze vergoeding in Willemstad sleohts 1.jj0 bedraagt. Bestaat er geen aanleiding in beide gemeenten eenzelfde regeling te treffen, vraagt spreker. De Voorzitter zegt,dat deze bedragen nog betrekking hebben op vroe ger ter zake nog getroffen regelingen. Voor het opmaken der begrooting was er nog niets bekend omtrent eventueel te treffen nieuwe voorzie ningen ten aanzien van de noodslaohtingsgebouwen en die begrooting werd dan ook naar den bestaanden toestand opgebouwd. Komt daarin straks wijziging,dan zal de begrooting daarmede in den loop van het dienstjaar in overeenstemming moeten worden gebracht. Geen der leden ook over deze begrooting meer het woord verlangende, wordt zij zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld op een be drag in Ontvangst en Uitgaaf voor den GEWONEN DIENST van 3^^- Hierna opent de Voorzitter de besprekingen over de Gemeentebegroo- ting voor het komende dienstjaar. Het is den heer Oosters opgevallen,dat op volgnummer 1j? 't vorig jaar 1060.en voor 1928 f 1260.wordt uitgetrokken. We moeten zooveel mogelijk bezuinigen, zegt spreker en hij vraagt zich af waarvoor deze hoogere raming noodig is. Alvorens tot de artikelsgewijze behandeling over te gaan heeft de heer J.A.Maris nog iets anders. Hij wil n.l.de aandacht vestigen op een dezer dagen in de groote bladen gepubliceerden omzendbrief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handelwaarin toch vooral op een doelt treffende bezuiniging in'de gemeenten wordt aangedrongen. Ook vooi* on ze gemeente is bezuiniging voor den Gemeenteraad een taak van de eerste orde. Indien spreker verklaartdat hij. thans voor elke 29.--,welke hjj in de Rijksinkomstenbelasting bijdraagt 46.aan Gemeentelijke Inkom stenbelasting moet betalen,zal een ieder het met hem eens moeten zijn, dat dit verschil veel te groot is en dat alles in het werk moet worden gesteld om de Gemeentelijke Inkomstenbelasting te drukken. Het is spre ker bekend,dat er vele posten op de begrooting voorkomen,waarop geen bezuiniging mogelijk is,doch er zijn er eveneens vele,waarop wel kan worden bezuinigd en daar zou hij dan over willen spreken en wijziging, in willen brengen. In den roialen tijd kon men nog wel eens wat door de 27 OCTOBER 1927. de vingers zien,doch die tijd is voorbij en dat kan dus nu niet meer lijden. De Voorzitter kan het goeddeels met den heer Maris eens zijn. De jheer Maris betreurt het,dat het verschil tusschen de Rijks- en Gemeen telijke Inkomstenbelasting in deze gemeente zoo groot is,doch dat is vrijwel in de meeste gemeenten het geval. Dat dit verschil in onze ge meente zoo bijzonder zwaar wordt gevoeld vindt zijn oorzaak ook al in het feit,dat in een kleine gemeenten de uitgaven direct zoo zwaar drukken. Het zal daarom noodig zijn alle pogingen aan te wenden om de draagkracht der gemeente zoo hoog mogelijk op te voeren. In 't alge meen is aan dat groote versohil zeer weinig te doen. De heer J.A. Mar is wilde ook spreken over volgnummer 1jj. De werktijd op de secretarie is hier slechts 28 uur per week,dat is veel te wei nig en bijna nergens zoo. De Voorzitter zegt,dat de Raad indertijd 1000.-- voor de bezoldi ging van een secretarie-ambtenaar en 260.voor een bode beschik baar heeft gesteld. De ambtenaar ter secretarie geniet thans 800. dus werd het hoogere bedrag vroeger niet uitgegeven. Voor 1928 wordt eohter weer 1260.geraamd en Burgemeester en Wethouders wilden dat bedrag nu wel uitgeven en het salaris van den bode met de beschik bare 200.verhoogen. De werkuren ter secretarie kunnen natuurlijk verruimd worden,doch is zulks noodig.' De hoofdzaak is toch,dat de werkzaamheden naar be- hooren en op tijd worden verricht en in dit opzicht heeft spreker geen enkele aanmerking. Is overwerken noodig,dan doet het personeel dit eigener beweging en praktisch werkt het dan ook al langer dan de heer Maris aangeeft. De heer Maris zou de werkuren gaarne in de Instructies zien vast gelegd. In naburige gemeenten wordt voor de bezoldiging vanfe het se cretarie-personeel veel minder dan hier uitgekeerd. In Dinteloord be talen ze b.v.slechts 7j?0.voor een ambtenaar. Spreker zou de se cretarieuren, met één uur per dag willen verlengen en willen brengen op 33 uur Per week. De heer C.Dane Gzn.vraagt hoe de secretarie-uren waren toen de heer Maris nog Wethouder was. De heer Maris zegt,dat de heer Koomans vaak 's morgens om zes uur al op secretarie was en déze deed het werk zonder extra kosten voor |de gemeente af. In den mobilisatietijd,toen de werkzaamheden zoo zeer waren toegenomen,is er eerst een ambtenaar bijgekomen. De heer C.Dane Gzn.stelt zijn vraag opnieuw,waarop de heer Maris jtenslotte antwoordt,dat de secretarie-uren altijd geweest zijn,zooals |ze nu zijn. De

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 3