2. 27 OCTOBER 1927. School zyn geraamd,terwjl daar maar twee potkachels in gebruik zijn. Ook wordt voor de O.L.School geen eleotrisch licht gebruikt. De Voorzitter zegt een en ander nog eens te zullen nagaan en in elk geval met de bemerkingen van den heer Oosters te zullen rekening houden. BEGROOTING G.E.B. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde behandeling van de be- 1928- grooting voor het Gemeentelijk Eleotriciteitsbedryf voor het dienst- jaar 1928. De heeren Oosters en J.A.Maris vragen inlichtingen omtrent den post Administratiekosten,welke hun veel te hoog voorkomt,nu de Secre taris de Administratie gratis verricht. De heer Oosters dringt aan op een zuinig administratief beheerterwijl de heer Maris als zyn meening te kennen geeft,dat het geraamde bedrag gevoegelijk kan worden afgevoerd. De Voorzitter zegt,dat voor administratiekosten een bedrag op de begrooting beschikbaar moet blijven. Het geraamde bedrag blijft nog al tyd 400.beneden de som,welke werd uitgegeven toen het beheer nog by de P.N.E.AI.verbleefSalaris wordt voor administratie of beheer niet uitgekeerd,terwyl met de aanschaffing van bureau- en schrijfbe hoeften en drukwerk,spreker weet het uit ervaring,de noodige zuinig heid wordt betracht en is het geraamde bedrag niet noodig,dan blijft het ongebruikt, De heer Oosters vindt het geraamde bedrag voor meteropname en in- casso schreeuwend hoog en zou dat bedrag willen halveeren. Ook acht spreker een telefoonabonnement voor den monteur voor rekening van het bedryf onnoodig. Waarom is een bedrag voor technisch toezicht geraamd, vraagt spreker? De heer G.Dane Gzn.vindt een telefoonaansluiting voor den monteur noodzakelijk met het oog op eventueele storingen in het buitennet,waar aan de heer J.A.Maris nog de opmerking toevoegt,dat de monteur alleen het abonnement vergoèd krijgt en dus intercommunale telefoongesprekken voor eigen zaak ook zelf betalen moet. De heer Oosters vraagt of de monteur verplicht is bij avond storin gen in het net te verhelpen. De Voorzitter zegt,dat de belooning voor meteropname en incasso in dertijd door de P.N.E.M.is vastgesteld.Het is niet gebleken,dat die be looning te hoog is,al zullen Burgemeester en Wethouders zich van de ter zake te verrichten werkzaamheden gaarne nog eens op de hoogte stellen en hieromtrent nadere mededeelingen aan den Raad doen,waar mede de heer Oosters genoegen neemt. Een telefoonabonnement aoht ook spreker voor den monteur noodzake lijk, speciaal voor storingen in het buitennet.Voor technisch toezicht is 3- is de raming van f 200,niet overdreven,met het oog op eventueele controle van nieuwe aansluitingen of storingen in het net. Het ver helpen van storingen in het net,dat onder stroom staat,by avond blijft altyd zeer gevaarlijk en 't^dus moeilyk den monteur daartoe te verplich ten,al is het gewenscht in dit opzicht zooveel mogelyk één lijn te trekken. De heer J.A.Maris weet wel,dat Saarloos menigmaal by avond storin gen in het net verholpen heeft. Het is echter niet onmogelijk,dat op de eene plaats wel doch op de andere niet storingen by avond kunnen worden verholpen en dat elk bepaald geval op zichzelf moet worden be oordeeld. Wat de bezoldiging vein den monteur voor meteropname en in casso betreft zou spreker in geen geval tot vermindering willen over gaan voor is uitgemaakt,dat Saarloos werkelyk voor de te verrichten werkzaamheden teveel betaald wordt. Hy is belast met de inning der J stroomgelden en heeft daardoor ook nog een finantieele verantwoording. De heer C.Dane Gzn.zegt.dat B.en W.omtrent de werkzaamheden van i den monteur geen klachten bekend zijn. Hy bekleedt een verantwoordelijke positie. Spreker beschouwt Saarloos als een eerste klas kracht en voor spreker bestaat er dan ook geen enkele aanleiding de belooning met 100.te verminderen. De Voorzitter zegt,dat Burgemeester en Wethouders deze zaak nog eens ernstig zullen onderzoeken en daaromtrent rapport aan den Raad zullen uitbrengen; wenscht deze dan nog vermindering,dan kan daartoe nog altyd in den loop van het dienstjaar worden besloten. De heer J.A.Maris vraagt de aandacht voor het groote stroomverlies, op de begrooting voor het volgend dienstjaar ook weer op J8ge raamd. Is het niet mogelyk,dat daartegen voorzieningen worden getrof fen? In LageZwaluwe zyn ook maatregelen tegen het groote Stroomverlies genomen. Is het niet mogelyk,dat ook in deze gemeente in dat opzioht iets gebeurd,vraagt spreker. Ook acht hij de overeenkomst van stroom- levering met de PNEM.voor onze gemeente te bezwarend en hy geeft B.en W.in overweging alsnog pogingen aan te wenden om een voordeeliger rege ling te krygen. De PNEM. exploiteert zelf in versohillende kleine ge meenten tegen veel lagere tarieven dan in onze gemeente gelden,dus 't kan goedkooper. Laten B.en W. by de PNEM. op vermindering der grond slagen aandringen,zegt spreker. De Voorzitter heeft geen bezwaar om by de PNEM. nog eens een voor deeliger regeling te bepleiten,al verwacht spreker daarvan weinig succes. Geen der leden meer het woord over de begrooting verlangendewordt deze

Raadsnotulen

Willemstad: Notulen gemeenteraad, 1927-1995 | 1927 | | pagina 2