/y y sf¥ 22 DECEI.13ER 1927. 32. Wie maakt de Bouwverordening vraagt spreker,de Gemeenteraad tooh zeker en deze zal dan ook genoegen moeten nemen met muren van een halven ijsselsteen,wil de bouw aan de eischen beantwoorden.Zoolang een en ander niet door den Raad geaccepteerd is,zou spreker in overweging geven de Roo:j aan te raden niet verder te bouwen. De VOORZITTER zegt,dat de redeneering van den heer Maris correct is. De eischen der praktik zijn hier echter de theorie reeds vooruit geloopen. Burgemeester en Wethouders hebben geen enkele onregelmatigheid begaan. Onze Bouwverordening is echter verouderd en in andere gemeenten z^jn de verordeningen veel soepeler. Het is in de praktijk niet meer mogelijk aan overdreven eischen vast te houden.De Rooqj is gaan bouwen op eigen risico. Het staat onomstootelijk vast,dat zooals gebouwd wordt,het moer dan vol doende is.Ook de Gezondheidscommissie had geen enkel bezwaar tegen deze wijze van bouwen. Laten we het bouwen buiten nu niet bemoeileken,zegt spreker.Zeer ver moedelijk kan de Raad overdreven eischen toch niet handhaven. Laten we het laten gaan,zegt spreker gezien het deskundig advies. Hebben we een deskundig advies vraagt de heer J.A.Maris. De Voorzitter zegt wel zooveel te weten.dat de bouw voldoende is.Bij de Gezondheidscommissie werd het zelfs belachelijk gevonden,dat hier nog aan zoo overdreven eischen werd vastgehouden. De Rooij bouwt op eigen risico. Dan ligt het op den weg van het Gemeentebestuur om hem te waarschuwen zegt de.heer J.A.MARIS.Spreker weet zelfs nog niet of het niet den plicht van den Gemeente-architect is om Burgemeester en Wethouders te waarschuwen en te zeggen „stop". De wet mag toch zoo maar niet overtreden worden. De VOORZITTER zegt,dat er alle reden bestaat een overtreding door de vingers te zien als blijkt,dat de wet zich niet meer bij de praktijk aan past. Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord nog verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering. 23 Februari 1928. De Secretaris ,D^ Voorzitter, /y NIEUWJAARWENSOH. NOTULEN. INGEKOMEN STUKKEN. j Goedkeuring begrooting 1928. Goedkeuring wijziging gemeentebegrooting,enz Processenverbaal van Kasopname. Aanneming benoeming door Commissieleden. Verslagen Commission ONTSLAG P.A.PLAATSMAN ALS LID DER OOMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOL- I VERZUIM. 33. OPENBARE VERGADERING van den Raad der Gemeente Willemstad,op 23 Februari 1928,des namiddags om 4-j uur. Voorzitter: de Edelachtbare Heer H.van der Veen. Secretarisde Heer C.L.de Bruijn. Tegenwoordig de heeren C.Dane Gzn,J.L.Maris,Lzn,A.Oosters,J.A.Knook, C.A.van Gend,J.A,Maris en J.H.Dane. De VOORZITTER opent de vergadering en biedt in deze eerste vergade ring van het jaar zijn beste wenschen aan voor de Gemeente en de Ge- me entenaren. Hij spreekt den wensch uit,dat met vlotte medewerking van den Raad nog veel goeds voor de Gemeente tot stand zal mpgen komen. Hierop leest de Secretaris de notulen der twee laatste vergaderingen voor,welke onveranderd worden vastgesteld. De VOORZITTER meent,dat een woord van dank aan den Secretaris voor de correcte notuleering ten deze wel op zijn plaats is. De VOORZITTER deelt mede: a.oen missive van Gedeputeerde Staten dezer provincie,houdende mede- deeling van goedkeuring der Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1928. jb.een vijftal besluiten tot wijziging der Gemeente-begrooting en der Begrootingen van Gemeentelijk Electriciteitsbedrjjf en Vleeschkeurings- diehst voor de dienstjaren 1927 en 1928,voorzien van het bewijs van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. o_.processen-verbaal van opname van boeken en kas van de Gemeente en de Bedrijven b^j den Gemeente-Ontvanger,waaruit blijkt,dat de boeken re gelmatig waren bijgehouden en dat het verölschte bedrag in kas aanwe zig was. d.een drietal mededeelingen,n.1.van de heeren P.A.van den Kil,B.van der Linden en Jac.Wiegant,dat zij hun benoeming respectievelijk tot lid van het Burgerlijk Armbestuurde Commissie tot Wering van School verzuim en de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs aannemen. (3.een tweetal verslagen, over 1927, van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim en de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Op voorstel van den Voorzitter worden al de genoemde stukken voor kennisgeving aangenomen. Aan den Heer P.A.Plaatsman wordt op diens verzoek met ingang van 1 Maart a.s. eervol ontslag verleend als lid der Commissie tot Wering van Schoolverzuim. Aangezien de wet eischt,dat een onderwijzer der Openbare Lagere School in de Commissie zitting heeft,acht de VOORZITTER het wenscheljjk voorziening in de vacature uit te stellen tot de opvolger van den Keer P.A.Plaatsman zyn betrekking zal hebben aanvaard. Spreker zegt verder,dat Burgemeester en Wethouders ook den datum van j ingang van

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 17