50. 31. 22 DECEMBER 1927. voorstel als zoodanig,onze goedkeuring kan wegdragen en zoo ja,dan moe 22 DECEMBER 1927. bespreking in een vergadering van Burgemeester en Wethouders niet h' ien we er onze medewerking aan geven. mogelyk.Spreker heft deze vergadering spoedeischend bye en geroepen De VOORZITTER zegt,dat,indien de heer Maris goed heeft geluisterd,hy om te voorkomen,dat de Commissie reeds stappen zou doen en in dit op- NABESCHOUWING OVER spreker heeft kunnen hooren beweren,dat hy betreurt den vorm,waarin de zioht kan de Voorzitter spreken namens Burgemeester en Wet1ouders. BENOEMDE RAADSCOM gemeentezaken op deze wjze worden geleid. Deze is niet juist en zoowol De heer OOSTERS zegt,dat hij,toen de heer Van Gend,het voorstel tot MISSIE. de behartiging van het Gemeentebelang als de w'jze waarop dit plaats instelling van een commissie had gedaan,onmiddellijk zyn instemming heeft legt voor spreker gewioht in de schaal,Er is voor deze oommissie daarmede heeft betuigd.Het streven moet toch by den Raad voorzitten naar den geest der Gemeentewet,geen plaats. om de Gemeente in de hoogte te helpen en spreker neemt zyn stem dan Hetgeen thans in den Raad naar voren is gebracht,had evengoed by Bur ook niet terug. gemeester en Wethouders aanhangig kunnen worden gemaakt en dan had dat De VOORZITTER zegt,dat het alleen de bedoeling is de werkzaamheden College er voor kunnen werken. der commissie op te schorten,opdat Burgemeester en Wethouders gelegen De heer J.A.Maris bepaalt zich tot algemeenheden,doch spreker hoort heid krijgen er den voorsteller eerst over te hooren.Aan de handhaving liever feiten. der Commissie wil spreker thans niet verder tornen,daarover kan later De heer J.A,MARIS zegt,dat ten aanzien van het brengen van stukken in nog van gedachten worden gewisseld. den Raad,de -Voorzitter een verkeerde opvatting huldigde,hetgeen spreker De heer J.A.MARIS zegt,dat van het geheel en al opschorten van de heeft willen aantoonen,doch waarvoor hij niet eens de gelegenheid kreeg. werkzaamheden der Commissie geen sprake meer kan zyn,omdat reeds en De VOORZITTER zegt,dat de heer Maris dat ook ergens andecs naar- voren kele besprekingen zijn gehouden. i j| heeft gebracht,doch 't is gebleken,dat sprekers zienswijze daarby boven Spreker vindt voor opschorting der werkzaamheden ook geen aanlei is gedreven. ding aanwezig En toch kan U in hetzelfde boek van Van Loenen mijn opvatting als de De VOORZITTER zegt,dat de voorsteller,tot zyn spyt,niet in deze ver- i juiste lezen,zegt de heer MARIS. gadering aanwezig kon zyn. Dat heeft U heel anders begrepen,zegt de Voorzitterhetgeen wel is ge Hy kan echter niet anders verwachten dan dat de heer Dane er ook bleken uit het feit,dat op UW bezwaren niets is gedaan. wel prys op zal stellen over een en ander nog eens te praten. Spreker zegt,dat hy steeds veel moeite in het belang der gemeente De heer J.H.DANE verklaart nogmaals niet tegen een commissie te zyn. heeft gedaan.De Commissie is wettelyk tot stand gekomen,doch het is een De VOORZITTER brengt hierop in stemming zijn voorstel om de werkzaam- j groot verschil wat men onder wettelyk begrijpt.De geest der wet staat heden der commissie op te schorten tot een en ander is besproken in by spreker hooger dan de letter.De heele zaak draait hierom,dat het de vergadering van Burgemeester en Wethouders. voorstel om stappen te doen niet op een behoorlijke manier is gedaan. Het voorstel wordt met 4 tegen 2 stemmen aangenomen. In de vergadering van Burgemeester en Wethouders zal spreker met den Voor semden de heeren J.L.Maris,J.H.Dane,C.A,van Gend en J.A."nook. j 1 voorsteller over deze zaak nog wel eens een hartig woordje spreken. Tegen de heeren A.Oosters en J.A.Maris. Spreker betreurt het,dat de heer Dane zoo iets heeft gedaan.Als hy de wet gekend had zou hij met zoo iets nooit hebben rondgeloopen. RONDVRAAG. De heer J.A.MARIS zegt,dat in de vorige vergadering is gesproken Als de Raad nu goed zou kunnen vinden,dat de werkzaamheden der Com over de bouwery buiten en spreker heeft o.m. gevraagd of de Rooy ont missie werden opgeschort,dan zouden Burgemeester en Wethouders de ge "BOUWEN IN STRIJD MET DE BOUWVERORDENING BUITEN heffing heeft gekregen om te bouwen,zooals hy nu bouwt,op welke vraag legenheid krijgen een en ander nog eens nader te bekyken en dan later DE STAD. spreker geen afdoend antwoord heeft gekregen. M zien wat er te doen staat.Het is dan misschien mogelyk deze zaak nog De VOORZITTER antwoordt,dat Burgemeester en Wethouders er niet aan Ij in goede banen te leiden. gedacft hebben iets te geven,w lartoe zy niet bevoegd zyn. De heer J.A.MARIS vraagt of het onderwerp,dat op de agenda voorkomt De heer -J.A.MARIS zegt,dat het dan hoog noodig is,dat de Rooy er op in een vergadering van Burgemeester en Wethouders was voorbereid. wordt attent gemaakt,dat hy in stryd met de verordening bouwt en hem De VOORZITTER zegt,dat het beleggen der vergadering tot de competen wordt aangeraden met verder bouwen te wachten tot de verordening is tie van den Burgemeester behoort en dat de jgeest van de Wethouders in gewijzigd.Er wordt tegenwoordig wel met halve steenen gebouwd,doch dan zyn het waalsteenen. dit opzicht aan spreker voldoende bekend was.In den korten tyd was -bespreking -Wie

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 16