Cto/rm 19 DECEMBER 1927. 24. reeds wat hooren luiden,wist reeds,dat dit voorstel komen zou en min of meer was opgezet om den Burgemeester te passeeren. Het was een on aangename gewaarwording dat te moeten hooren,temeer waar spreker alle moeite heeft gedaan om de belangen der gemeente te behartigen. Het doet spreker ook pynlyk aan,dat dit voorstel uitgaat van den heer VaK Gend,dat had hg niet verwacht. De Voorzitter moet den heer VAN GEND nog bewezen,dat by spreker de bedoeling heeft voorgezeten den Voorzitter te passeeren. De VOORZITTER zegt,dat de heer van Gend er waarschynlyk is ingevlo gen. Er bestaat voor een Oommissie geen enkele aanleiding. Het typeer dat het voorstel wordt gesteund door personen,die nooit hebben getoor het belang der gemeente voor te staan. De heer J.A.MARIS begrijpt niet welke reden de Voorzitter heeft om tegen het voorstel van den heer van Gend te zyn. Ook de heer C.DANE Gzn. vraagt,wate tegen de benoeming eener Com missie zyn kan. Er worden op zooveel plaatsen Commissies benoemd. De VOORZITTER zegt,dat hem de opzet van dit voorstel allang bekend is en hy wenscht by stemming te zien uitgemaakt of de Raad in meer derheid voor het voorstel van den heer Van Gend gevoelt. Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 9 tegen 1 stem aan genomen. Voor stemden de heeren C.Dane Gzn.A.Oosters,J.A.Maris,C.A. van Gend en J.A.Knook. Togen de heer J.L. Mar is, terwijl de heer J.H.Dam zich van medestemmen onthield. De Voorzitter stelt hierop aan de orde de benoeming eener Commissie,'' By eerste stemming verkrygen de heeren C.Dane Gzn. en J.A.Maris bei! de de volstrekte meerderheid met 4 en 6 stemmen,terwijl de overige stei men over de overige leden en den Voorzitter waren verdeeld. Voor het derde Commissielid volgt hierop een vrije stemming, waar by geen vol strekte meerderheid wordt verkregen en een herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J.H.Dane met 3 en H.van éer Veen met 2 stemmen. By deze stemming verkrygt de heer J.H.Dane 3 stemmen,zoodat deze is benoemd,doch die echter voor zyn benoeming bedankt,zoodat wederom een vrye stemming wordt gehouden,waarby de heer J.A.Knook 4 stemmen,dus de volstrekte meerderheid,verkrygt en derhalve is be noemd. Op de vraag van den Voorzitter of de benoemden het lidmaatschap der Commissie aanvaarden,antwoorden deze toestemmend. De Voorzitter vraagt wat de bedoeling is ten aanzien van de werk zaamheden der Commissie en of deze haar plannen eerst nog in den Raad moet brengen. De heer J.A.MARIS zegt,dat de Commissie zal trachten iets gedaan te krijgen. krijgen 19 DECEMBER 1927 PERSOONLIJK FEIT J.L.MARIS contra J.A.MARIS. 23. De heer J.H.DANE is er voor,dat de Commissie haar plannen eerst in den Raad brengt. De heer A.OOSTERS zegt,dat het de bedoeling is om wat te bereiken en de Commissie zal daartoe hier en daar moeten gaan praten om ten voordeele van de gemeente iets te bereiken. Het zal moeilyk zijn de Commissie ten dezen te binden en spreker is dan ook voor een blanco mandaat Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten der Commissie vry mandaat te verleenen. De heer J.L.MARIS vraagt het woord voor een persoonlyk feit. De h heer J.A.Maris heeft by de besprekingen in den loop dezer vergadering n.l. doen uitkomen,dat spreker wispelturig in zyn besluiten zoude zijn. Wat is de bedoeling daarvan,vraagt spreker. De heer J.A.MARIS antwoordt,dat hy gezegd heeft,dat men van opvat ting kan veranderen. Evengoed als Wethouder Maris kan ook spreker van zienswijze veranderen. De heer J.L. aris moet daaromtrent de notulen Ier laatste Vergadering maar eens nalezen. Niets meer aan de orde zijnde en niemand het woord nog verlangende, sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris, ,De Voorzitter

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 13