19 DECEMBER 1927. VOORZIENING NOODSLACH TINGSGEBOUW. 20. in de gelegenheid is geweest de afname op te voeren,dan de andere. De heer C.Dane Gzn.zegt,dat de afnemers hun afname tooh wel niet zullen hebben opgevoerd om het G.E.B.te steunen,waartegen de heer J.A.Maris echter aanvoert,dat de grootste verbruikers toch wel het meest zullen worden gewaardeerd,Spreker vraagt verder of het niet wenschelijk is eerst af te wachten wat de PNEM.doen wil,ten aanzien van verlaging van de grondslagen van stroomaankoop. De heer J.H.Dane vraagt hoe het nieuwe tarief wordt toegepast ten aanzien van nieuwe aansluitingen,waarop de Voorzitter antwoordt.dat de afnemers eerst een jaar moeten zijn aangesloten alvorens zij van deze regeling kunnen profiteeren. De heer Oosters merkt op,dat het uiterst moeilijk is een regeling te treffen,welke een ieder bevredigd.Spreker juicht het voorstel toe. De heer J.A.Maris vraagt of de voorgestelde regeling de meest bil lijke is,dan wel of niet een betere regeling ware te treffen.Zoo weet spreker,dat er in andere plaatsen gelegenheid voor abonneeren bestaat voor welk abonnement een vast bedrag per maand wordt betaald, terwijl voor het K.W.Ü.verbruik een laag tarief wordt in rekening gebracht. Spreker voelt er meer voor deze aangelegenheid nog eens nader te be kijken. De Voorzitter merkt op,dat de voorgestelde regeling nog altijd voor wijziging vatbaar is. De heer J.A.Maris heeft geen gelegenheid gehad deze zaak behoorlijk te bestudeeren en heeft in dit opzicht derhalve nog geen vaststaand oordeel kunnep vormen. De Voorzitter brengt het voorstel van Burgemeester en Wethouders hierop in stemming,hetwelk met 6 tegen 1 stem werd aangenomen. Vbor stemden de heeren C.Dane Gzn*,J.L.Maris,A.Oosters,J.H.Dane, C.A.van Gend en J.A.Knook; tegen de heer J.A.Maris. De Voorzitter stelt hierop aan de orde het volgende punt der agenda „Voorziening in een noodslachtingsgebouw"Spreker zou hiervoor den linkervleugel,naast het Ziekenhuis,willen bestemmen,beter dan de in richting in de beide achterste lokalen te persen. Ook de meerderheid van Burgemeester en Wethouders gevoelt het meest voor drie lokalen. De heer C.Dane Gzn. heeft zich met den veearts en den Gemeente-Ar chitect persoonlijk in het gebouw op de hoogte gesteld en daarbij bleek dat de noodslachtingsinrichting gevoegelijk in de beide achterste lo kalen kan worden ondergebracht. We zijn,aldus spreker,door de wet ver plicht een gebouw in te richten,doch het is eveneens noodig een en ander zoo goedkoop mogelijk tot stand te brengen. De overblijvende lokalen kunnen dan worden verhuurd voor woning of bergplaats. Kunnen 19 DECEMBERJ927. AANBESTEDING GEMEENTE LIJK ONDERHOUDSWERK. ONDERHOUD MUZIEKTENT. 21 Kunnen de slagers er ook gebruik van maken,vraagt de heer Oosters, waarop de Voorzitter antwoordt,dat de slagers voor zichzelf moeten zorgen.De gemeente heeft het gebouw gekocht voor noodslachtingsin richting en 't zou dwaasheid zijn om zich nu op alle mogelijke manie ren te behelpen. De heer J.A.Maris merkt op,dat de Voorzitter het jammer vindt om het noodslaohtingsgebouw niet flink in te richten,nu we het daarvoor gekocht hebben.Spreker zou deze zaak echter willen omkee- ren en uitgaan van het standpunt.dat de wet ons verplicht tot het inrichten van een noodslachtingsinrichting en laten we dit nu doen op de minst kostbare wijze en niet meer dan strikt noodig is. De heer Oosters is er niet voor zich onnoodig zooveel mogelijk te bekrimpen,om dan het risico te loopen van later weer te moeten ver bouwen.De kosten zullen niet veel meer zijn. Ook de heer J.H.Dane voelt er meer voor drie lokalen te nemen nu deze,zonder noemenswaardige meerdere kosten,beschikbaar zijn. De heer J.A.Maris zegt,dat met twee lokalen kan worden volstaan; de overige lokalen kunnen rendabel gemaakt worden.Door drie loka len tot noodslachtingsgebouw te bestemmen ontneemt men de gemeente een bron van inkomsten.Onze gewone slagers maken er geen gebruik van en 't is alleen bestemd voor ophanging van een zeer gering aantal noodslachtingen. De Voorzitter brengt hierop in stemming het meedderheidsvoorstel van Burgemeester en Wethouders om het noodlsachtingsgebouw in de drie lokalen van den linkervleugel van de Centrale onder te bren gen,welk voorstel met 4 tegen drie stemmen wordt aangenomen. VÖor stemden de heeren J.L.Maris,A.Oosters,J.H.Dane en C.A.van Gend; tegen de heeren C.Dane Gzn.J.A.Maris en J.A.Knook. De Voorzitter deelt hierop mede,dat hedenmiddag de aanbesteding van het Gemeentelijk onderhoudswerk voor 1928 heeft plaats gehad en dat het totaal der laagste inschrijvingssommen 600.~ beneden de begrooting bleef. Bij het onderhoudswerk is ook prijs gevraagd voor onderhoud der muziektent.Het muziekcorps „Oefening Baart Kunst" heeft al meer verhooging der subsidie van de gemeente gevraagd.Het zou al erg ge holpen zijn,indien de gemeente het onderhoud der tent overnam.Ook in de omliggende gemeenten hebben deze de tent in onderhoud.Momenteel zal herstelling 6jj.-- vragen,doch voor volgende jaren zal dit bedrag niet hooger dan 1jj>.zijn. De heer J.A.Maris vraagt of van de tent veel gebruik wordt ge maakt en of de vereeniging ook verplichtingen heeft.Hoe is de ver- houding

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 11