19 DECEMBER 19 27. INSTANDHOUDING AUTOBUS DIENST D.DE BRUIN. WIJZIGING GEMEENTEBE GROTING 1927 en 1928 EN BEGROOTINGEN G.E.B. EN VLEECCHKEURINGS- DIENST 1927 o d S<P J Z X WIJZIGING REGLEMENT BURGERLIJK ARMBESTUUR. *_AJZ>3- BEGROOTING BURGERLIJK ARMBESTUUR GOEDGEKEURD, Öy?JZ> yf LID BURGERLIJK ARMBE STUUR. HERBENOEMING P.A.VAN DEN HIL. LID COMMISSIE VAN TOE ZICHT L.G. HERBENOE MING J.WISGAND. sJ_-_XLêde. LEDEN COLMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVER ZUIM. HERBENOEMING AF TREDENDEN. begrooting van JSOQ*juist was. De heer J.A,Maris blijft bij zijn idee om de begrooting te doen her zien, terwijl de heer Oosters vasthoudt aan overlegging van nieuwe teekeningen en begrootingen. Aan een nèeuwe school behoeft geen luxe te zijn, zegt laatstgenoemde spreker,waarop de Voorzitter opmerkt,dat Burgemeester en Wethouders overdreven eisohen kunnen weigeren. De heer J.A.Maris ondersteunt het voorstel Oosters. De Voorzitter brengt hierop de al- of niet-inwilliging van het verzoek in rondvraag,waaromtrent de stemmen staken,zoodat het ge acht moet worden te zijn verworpen,wijl de vergadering voltallig is. Voor stemden de heeren tJ.L.Maris,J.H.Dane en C.A.van Gend; tegen de heeren C.Dane Gzn.J.A.Knook en J.A.Maris,terwijl de heer A.Oos ters zich van medestemmen onthield. Aan de orde is verder een verzoek van D.de Bruin,autobusondernemer alhier om den steun van den Raad ter zake van de instandhouding van zijn autobusdienst Willemstad -Fijnaart -Klundert-Zevenbergen-Breda, waartegen door de Zuid Nederlandsche Tramwegmaatschappij bezwaren bij H.M.de Koningin zijn ingebracht,naar aanleiding van oen door Ge deputeerde Staten ter zake verleende concessie. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt besloten ter zake een adres ter ondersteuning van de instandhouding van dien autobus dienst aan H.M.de Koningin te doen uitgaan. Zonder discussie of hoofdelijke stemming worden ongewijzigd vastge steld ontwerp-besluitèn tot wijziging der gemeente-begrootingen, dienst 1927 en 1928 en der begrootingen voor het Gemeentelijk Elec- triciteitsbedrijf en den Vleeschkeuringsdienst voor het dienstjaar 19 Een ontwerp-besluit tot wijziging en aanvulling van het Reglement voor het Burgerlijk Armbestuur wordt zonder hoofdelijke stemming on- gewijzigd vastgesteld. De begrooting van het Burgerlijk Armbestuurvoor het dienstjaar 1928 I sluitende met een bedrag in Ontvangst en Uitgaaf van 400.10 en met een geraamde subsidie van de gemeente ten bedrage van 200.--,wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. pe heer P.A.van den Hil wordt verder met algemeene stemmen,met in gang van 1 Januari 1928,herbenoemd tot lid van het Burgerlijk Armbe- stuur. Tot lid van de Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs wordt met ingang van denzelfden datum herbenoemd de heer Jae.Wiegand. De aftredende leden van.de Commissie tot wering van Schoolverzuim, de heeren J.van Sliedregt,F.A.Plaatsman,B.van der Linden,J.H.Dane en A.Keers,worden met ingang van 1 Januari 1928 herbenoemd met 6 stemmen 19 december 1927, GEREDUCEERD TARIEF VOOR LICHTVERBRUIK. eJif Jló. BELOONING VOOR LÏETER- OPNAME EN INCASSO. gereduceerd TARIEF VOOR LICHTVERBRUIK. 19. stemmenterwijl één brief je blanco werd ingeleverd. Hierop stelt de Voorzitter aan de orde een voorstel van Burgemees ter en Uethouders tot het vaststellen van een gereduceerd tarief voor het gebruik van eleotriciteit voor liohtdoeleinden. In dit verband merkt de Voorzitter op,dat Burgemeester en Wethou ders nog eens hebben nagegaan de belooning voor meteropname en in casso voor het Gemeentelijk Electrioiteitsbedrijf, zulks naar aanlei ding van de opmerking van den heer Oosters,in de vorige vergadering gemaaktBurgemeester en Wethouders zijn tot de conclusie gekomen, dat de toegekende belooning niet te hoog is en willen deze derhal ve laten,zooals ze nu is. Verder deelt spreker mede,dat het dienstjaar 1927 voor het Ge meentelijk eleotriciteitsbedrijf een goed slot zal opleverenjal zijn de uitkomsten nog niet met zekerheid vast te stellen,mag vermoede lijk wel op een voordeelig saldo van ongeveer 1000.— worden gere kend, en een en ander is voor Burgemeester en Wethouders aanleiding geweest om met een voorstel te komen om een gereduceerd tarief voor de lichtverbruikers in het leven te roepen en wel in dezen geest, dat indien in 1928 voor eenig maandelijksch- of tweemaandelijksch- tijdvak meer K.W.U.worden afgenomen dan in het overeenkomstige tijd vak van 1927,deze meerdere K.W.U. tegen 2^ cent per K.W.U.in reke ning worden gebracht Met het tegenwoordig verbruik en tarief kunnen we goed uitkomen, terwijl we op het verminderd tarief ook nog een kleine winst maken. Het is echter niet doenlijk van dit verminderd tarief ook afnemers met kraohtinstallaties te laten profiteeren,echter.wel personen met een Dubbel tariefmeter,die uitsluitend stroom voor lioht be trekken. Wat wordt verstaan onder krachtinstallatiesvraagt de heer J.A. Maris,waarop de Voorzitter antwoordt„aansluitingen met geen hoo- gere belasting door krachtwerktuigen dan een half P.K.". De heer J.A.Maris zegt,dat aan deze regeling veel moois is en ook wel algemeen zal worden toegejuicht. Er is echter ook een scha duwzijde aan verbonden en dat is,dat degenen,die het bedrjjf door groote afname steeds roiaal gesteund hebben,achteraan komen. Is er niet een andere maatstaf te vinden,vraagt spreker. Het is niet waarschijnlijk, dat degenen,die steeds roiaal hebben af genomen,hun verbruik kunnen opvoeren en het is voor diegenen dan ook een sneu idee,dat zij,die altijd heel zuinig geweest z:jn,nu het meest zullen profiteeren. Spreker vindt ook de prijs van 0.2^ nog te hoog. De Voorzitter merkt hiertegen op,dat de eene verbruiker ook meer in

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 10