zz j4*~d 27 OCTOBER 1927. NOTULEN. ONDERHOUD SPEEL PLEIN O.L.SCHOOL. .WIJZIGING VERORDE NING HEFFING HON DENBELASTING. GOEDGEKEURD Verordening Opcenten Personeele Belasting. Gemeente-rekening 1926. Rjjksweg Willemstad- Belgische grens. GEMIDDELDE KOSTEN PER LEERLING O.L. SCHOOL OVER 1926. EERSTE BLAD. 1. OPENBARE VERGADERING van den Raad der gemeente WILLEMSTAD,op Don derdag, 27 OCTOBER 1927,des voormiddags om 10 uur. Voorzitter de Edelachtbare Heer H.van der Veen. Secretaris de heer C.L.de Bruyn. TEGENWOORDIG: de heeren C.Dane Gzn.J.L. .':aris Lzn. ,A.Oosters, J.A.Maris Wzn.J.H.Dane,C.A.van Gend en J.A.Knook. De Voorzitter opent de vergadering,waarna de notulen der vorige bijeenkomst worden gelezen en onveranderd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen merkt de heer Oosters op,dat ook de speelplaats van de O.L.School moet worden onderhouden,n.1het ijzeren hek en de bestrating.De uitgaven deswegens komen als gewone onderhoudskosten toch ook in aanmerking ter berekening van de gemid delde kosten per leerling,zoodat de bijzondere scholen voor onderhoud hunner speelplaats indirect van de gemeente reeds een uitkeering ont vangen. De Voorzitter brengt hierop ter tafel een schrijven van Gedepu teerde Staten dezer provincie,houdende mededeeling,dat. de in de ver- gadering van 3^ Augustus j.1.vastgestelde verordening tot heffing eener Hondenbelasting nog niet is goedgekeurd,omdat daartegen bij de Regeering eenige bedenkingen zijn gerezen. Burgemeester en Wethouders geven in overweging aan de gerezen bedenkingen tegemoet te komen en de verordening daartoe te wijzigen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. De Voorzitter deelt verder mede een schrijven van Gedeputeerde Sta ten, houdende mededeeling,dat is goedgekeurd: a. de verordening tot,heffing van opcenten op de hoofdsom der Perso neele Belasting; b. de Gemeenterekening over het dienstjaar 1926; Deze beide stukken worden voor kennisgeving aangenomen,evenals Een schrijven van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Brussel, houdende mededeeling,dat het h.i.niet op haar weg ligt adhaesie te betuigen aan het door den Gemeenteraad aan H.M.de Koningin gericht adres om op het Rijkswegenplan alsnog een Rijksweg te projecteeren van Willemstad via Fijnaart, Oud-Gast el en Roosendaal naar de Belgische grens. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wordt hierop vastgesteld een door Burgemeester en Wethouders aangeboden ontwerp-besluit tot vaststelling van de gemiddelde kosten per leerling der O.L.School over 1926 op IO.9O. De heer Oosters merkt hierbij op, dat op de begrooting van den Ar chitect voor 1928 4 potten en 4 roosters voor de kachels der O.L. School

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1927 | | pagina 1