I r:- - 5 - De VOORZITTER vraagt of de overige raadsleden bij hun verdere betoog hierop nader willen ingaan. Met Dinteloord en Nieuw-Vossemeer erbij komt Steenbergen op een inwoneraantal van 21.500. De heer VAN ZANTVLIET gaat gedeeltelijk akkoord met de invulling van Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. Lepelstraat en Moerstraten zou men niet in de herindeling op moeten nemen bij Steenbergen. Andere gemeenten gaan dan ook eisen stellen, zodat Kruisland waarschijnlijk naar Roosendaal zal gaan. Ook met name het stukje grond op de grens van het Roosendaals gebied zou behouden moeten blijven aan Roosen daal De VOORZITTER stelt dat is gezocht naar natuurlijke grenzen. De heer GORISSEN zegt gelet op de winkeliersacties die in Steenbergen regelmatig worden gehouden, behoorlijk vaak Dinteloord en Nieuw-Vossemeer naar voren komt en maar zelden mensen uit Moerstraten en Lepelstraat. Hieruit blijkt dat Dinteloord en Nieuw-Vossemeer duidelijk gericht zijn op Steenbergen. We moeten er voor zorgdragen om Kruisland toch te behouden, gezien ook de behoorlijke investeringen. Wat het publiceren betreft zou men afspraken kunnen maken om dit gezamenlijk te doen gelijktijdig met Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. De VOORZITTER zegt dat er niet gesproken wordt met de andere gemeenten die Kruisland erbij zouden willen hebben. Wellicht t.z.t. wel als het gewestelijk platform er is. Hierbij is de mogelijkheid aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over de herindeling. De heer BAARTMANS staat volledig achter de suggestie van de heer VAN REIJEN. De heer LAMBERS wil een opmerking maken over de betreffende gemeenten, met name op godsdienstig gebied. Dinteloord heeft toch wel een katholieke gemeenschap en is niet alleen protestants. De VOORZITTER zegt dat de politiek vooral bepaald wordt door protestanten en die zijn veel behoudender dan de gemiddelde bevol king. Men zal de gemiddelde burger van Dinteloord over de herindeling een oordeel moeten laten geven via de eigen vertegenwoordigers vindt de heer LAMBERS. De gedachte om Steenbergen te koppelen aan Halsteren en als optie Dinteloord te laten vallen en mogelijk Nieuw-Vossemeer er bij te nemen kan de heer LAMBERS niet ondersteunen. Hij ziet Halsteren samen met Steenbergen in de verre toekomst dan weer opgaan in Bergen op Zoom. Kruisland behouden en Moerstraten en niet bij Steenbergen indelen vindt hij wel redelijk. Nieuw-Vossemeer vindt hij wel passen bij Steenbergen. Lepelstraat en Kladde zouden een eenheid moeten zijn. Als Lepelstraat bij Halsteren blijft, betekent dit dat Steenbergen een gedeelte Kladde kwijtraakt. De heer LAMBERS hoopt dat Dinteloord inderdaad wel bij Steenbergen zou willen komen. Als dit het geval is komt men zonder Lepelstraat en Moerstraten maar aan 16.000 inwoners. De heer LAMBERS vraagt of het in overweging is te nemen om Oud-Gastel in de herindeling bij Steenbergen te betrekken. De Rijkspolitie van Steenbergen vervult een regiofunctie voor Steenbergen, Dinteloord, maar ook voor Fijnaart en de kern Willemstad. Oud-Gastel zou door een indeling van de druk van Roosendaal af zijn en voor Steenbergen zou het meer ruimte geven. K

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 95