l De heer LAMBERS, namens de VVD, kan akkoord gaan met de nota. De financiële gevolgen voor de gemeente is een belangrijk punt. Binnen de VVD komt een werkgroep waarin de liberale visie op de herindeling zal worden neergelegd. Lepelstraat is waarschijnlijk eerder geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met Steenbergen dan met Bergen op Zoom met een vrij duur voorzieningenpakket. Met Dinteloord zal een gesprek aangaan kunnen worden om tot samenwerking te komen. Met betrekking tot de bekendmaking naar de pers vindt hij dat niet al te lang gewacht moet worden met in achtneming van alle zorgvuldigheid. De heer REIJNDERS vindt ook dat men met de publiciteit zeer voorzichtig moet zijn. Een commissie kan het een en ander beter beoordelen op grond van dit rapport dan dat de bewoners van een dorp dat doen. De lijn van de nieuwe gemeentegrenzen zoals weergegeven in het rapport vindt de heer REIJNDERS erg gekunseld. Ook het kostenaspect zal veel hoger uitkomen nu er zeven nevenkernen bijkomen. Als er gekeken wordt naar het sociaal geografisch aspect, is de lijn van zand en kleigrond niet meer terug te vinden. Bij het trekken van grenzen zouden de natuurlijke grenzen aangehouden kunnen worden, waarbij Moerstraten en Lepel straat dan buiten de grenzen vallen. Dinteloord heeft een historische binding met Steenbergen en zou dus goed aan Steenbergen toegevoegd kunnen worden. Moet er toch niet gepraat worden met Roosendaal omdat uit de tekening blijkt dat een klein gedeelte grond van Roosendaal bij Steenbergen wordt gevoegd. Het is misschien beter dit gedeelte te laten vervallen en voor dit gebied de histori sche grenzen aan te houden. De heer RASENBERG zegt dat er op uitnodiging van een aantal kleinere gemeenten is gesproken met elkaar over de herindeling. Vanuit die optiek zou het wenselijk zijn om de grenzen naar het zuiden te verleggen. Halsteren wil liever niet bij Bergen op Zoom aangesloten worden. Wanneer Halsteren niet zelfstandig kan blijven zou die gemeente eerder kiezen voor Steenbergen. Wat betreft Dinteloord is er volgens de heer RASENBERG geen behoefte om naar Steenbergen te komen. Gemeenten zouden elkaar moeten kunnen vinden en het zou niet zo moeten zijn dat de provincie dit gaat dirigeren. Bij het verleggen van de grenzen is het wenselijk om ook rekening te houden met de verschillende culturen. De heer IJZERMANS merkt op dat Steenbergen centraal gelegen is op de tekening in het gebied. Gezien de enorme uitbreiding van het wegennet moet in overweging genomen worden wat de financiële gevolgen zouden zijn. Ook op het gebied van de milieuwetgeving in de toekomst moet men rekening houden met hoge kosten. Wat betreft de woningbouw zullen relatief weinig woningen bijgebouwd kunnen worden. Met het onderwijs zal Steenbergen straks een grote streekfunctie gaan vervullen. Maar gelet op de vele nieuwe wetten zal er op gelet moeten worden of dit voor Steenbergen als gemeente wel hanteerbaar is. De bestuurlijkheid van de gemeente zal straks extra inzet vergen. De heer VAN SCHILT is het eens met de vorige spreker. Met moet voorzichtigheid betrachten met het in de openbaarheid brengen van deze nota. Volgens hem wil Lepelstraat liever niet bij Steenbergen behoren. Lepelstraat en Kladde zou bij elkaar moeten blijven als één geheel, indien mogelijk dan bij Steenbergen. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 92