ft - 1 - De VOORZITTER heet iedereen van harte welkom en opent deze besloten vergadering. Maandag 24 juni jl. is er een bespreking geweest op Streekgewestelijk nivo met 18 burgemeesters om te bezien hoe het platform zou kunnen zijn dat het Streekge- west heeft geboden om te praten over de gemeentelijke herindeling. 10 Van de 18 burgemeesters waren aanwezig, daaruit blijkt dat men de discussie duidelijk heeft ontlopen. Deze positioneringsnota is gemaakt om te bespreken hoe we hier mee om moeten gaan. De discussie over de herindeling is nu aan de orde in Brabant. Door schaalvergroting zou men de noodzakelijke ismen in huis kunnen halen en tevens het bestuur kunnen versterken. Het dagelijks bestuur zou dan dagelijks aanwezig kunnen zijn. Alle politieke vertegenwoordigers krijgen het woord om in het algemeen hun standpunt te geven over deze nota. Met deze nota wordt straks naar buiten gegaan en de standpunten van de raad zullen daarin worden meegenomen. Bedoelde gemeenten zullen persoonlijk in een gesprek de door de raad aangenomen nota aangeboden krijgen en daarna zal de pers in kennis worden gesteld. Mevrouw ONLAND zegt dat binnen de fractie en het bestuur van gedachten is gewisseld over deze nota. In grote lijnen kan men zich vinden in deze nota. Steenbergen neemt een bijzondere positie in om dat ze waarschijnlijk niet ingedeeld wordt bij andere gemeenten maar dat andere gemeenten of deelgemeenten aan Steenbergen worden toegevoegd. Mevrouw ONLAND stelt voor om niet in de openbaarheid te brengen dat Steenbergen er Dinteloord, Moerstraten en Lepelstraat bij zou willen hebben. Dit zou bij de betreffende gemeenten het gevoel kunnen geven dat ze geannexeerd worden en dit zou geen goede zaak zijn. Hetgeen in de raad wordt besproken zou eventueel vertrouwelijk naar de provincie gestuurd kunnen worden en vertrouwelijk vanuit het dagelijks bestuur van onze gemeente naar de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenten. De heer VAN REIJEN geeft in een eerste reactie dat hij de nota zoals die is voorgesteld niet gebaseerd is op precieze keuzes, maar het idee krijgt dat Steenbergen een grotere gemeente wil worden door een aantal lijnen op de kaart te zetten met een aantal dorpen erbinnen. Op deze kaart worden de gemeente Nieuw-Vossemeer en Dinteloord bij Steenbergen gevoegd, dit zou een logische keuze zijn. Ook enkele dorpen van andere gemeenten worden bij Steenbergen gevoegd. Wordt er vanuit gegaan dat die gemeenten ook worden opgeheven. De annexatie van de gemeente Dinteloord en Nieuw-Vossemeer en waarschijnlijk ook van andere dorpen zal grote financiële gevolgen hebben. De heer VAN REIJEN staat niet geheel afwijzend tegenover het voorstel. De heer VAN ZANTVLIET stelt dat de WP het in grote lijnen eens is met de nota. Met het in openbaarheid brengen van deze nota naar andere gemeenten en naar de pers toe zal men uiterste voorzichtigheid moeten betrachten. De heer GORISSEN, namens Gemeentebelangen Welberg, kan zich vinden in de nota zoals voorgesteld. Het openbaar maken van de nota zou op niet al te korte termijn moeten plaatsvinden. De heer BAARTMANS kan met de nota akkoord gaan en vindt ook dat men enige terughoudendheid moet betrachten met het in de openbaarheid brengen.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 91