I 17 Mevrouw ONLAND heeft een vraag naar aanleiding van een mededeling van de VOORZITTER gedaan in de commissie ruimtelijke ordening. Eind mei zou de PEC bij elkaar komen om te praten over de verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de Albert Heijn vestiging. Heeft deze vergadering al plaatsgevonden en wat is er besproken is? De VOORZITTER antwoordt dat de goedkeuring van de afgraving van de haven binnen is en van het ABG. Ten aanzien van Albert Heijn zijn er nog een aantal technische vragen, zodat er op dit moment nog geen positief advies ligt. Begin volgende week is een gesprek met de directeur ruimtelijke ordening van de provincie. Er zijn bestemmingsplannen en er is een samenhangend plan ingediend voor de haven en het ABG en er zijn voorbereidingsbesluiten genomen ten aanzien van het winkelcentrum. De heer VAN SCHILT merkt op dat de Kladde steeds wordt gebruikt als omlei dingsroute, het zou daarom goed zijn als er een verwijsbord naar Steenbergen wordt geplaatst. Wethouder OOMS neemt dit wederom op. De VOORZITTER vindt het ook een goede zaak dat op de kruising een bord met Steenbergen komt te staan. De heer REIJNDERS merkt op dat er in Kruisland geen bouwgrond meer voorhanden is. Er is nog een stuk grond waarschijnlijk van de provincie, op de grens van de gemeente, hoek Eerste Boutweg/Molenstraat aan de noordzijde. Hij stelt het op prijs dat de gemeente een onderzoek hiernaar instelt en eventueel ook meedingt naar de grond om bouwpercelen te realiseren, zodat particulieren geen misbruik kunnen maken van feit dat er in Kruisland op het moment geen bouw grond is. De heer GORISSEN is enige malen aangesproken door inwoners met betrekking tot het niet geheel ophalen van het huisvuil. Is er een mogelijkheid om aan de inwoners duidelijk te maken dat niet al het huisvuil geschikt is voor de huisvuilwagen. De VOORZITTER stelt dat dit wordt meegenomen naar de commissie openbare werken en dat er concrete adressen worden aangegeven. Tevens verwijst hij naar de gemeentegids waar een en ander in vermeld staat. De heer LAMBERS vraagt om te overwegen om in overleg te treden met een ondernemer in Steenbergen om deze compostvaten aan de inwoners te verkopen of om op de jaarmarkt te gaan staan met compostvaten. Op deze manier draagt men bij aan een schoner milieu en de gemeente heeft minder stortingskosten Wethouder OOMS zegt dat er in de infopagina nogmaals bekendheid aan zal worden gegeven. Op de gemeentewerkplaats zijn nog steeds compostvaten te koop. Op het gebied van het GFT-afval zal in de toekomst ophalen waarschijnlijk gescheiden dienen te worden gedaan in mini-containers. De heer IJZERMANS heeft een vraag met betrekking tot de kabeltelevisie van PNEM-West. Als mensen bellen met klachten over de CAI wordt dit steeds geweten aan de ombouw. Is het al bekend wanneer de ombouw van de centrale antenne door de ondernemer gereed is? De VOORZITTER vertelt dat de signaaldoorgeving niet optimaal is en dat daarom in het gehele gebied alle verdeelkasten worden vervangen. Men werkt met een budget waardoor niet alle kasten tegelijk vervangen kunnen worden. Op het PTT-rapport van de cijferwaardering van de televisie is nog geen antwoord ontvangen. Hierin zou vermeld staan in welke delen van Steenbergen het signaal nog steeds niet goed is. De heer IJZERMANS stelt dat de gemeente Steenbergen machtiginghouder is en daardoor zich verplicht om de Nederlandse zenders in een goede staat aan te leveren en dat men binnen een redelijke termijn eventuele storingen vermeld. Hij vraagt of er bij PNEM-West nogmaals op gewezen kan worden dat de Neder landse zenders goed moeten zijn. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 88