8 Wel moet ik nog even zeggen, dat tijdens een commissievergadering één van de leden van degenen, die het buitenbad open willen houden wethouder Heijmans dermate beledigde, dat ik me zal distantiëren van die groep, als dat nog meer voor zal vallen. Volgens mij had wethouder Heijmans dat toen niet verdiend. Ondanks die belediging heeft wethouder Heijmans hem een fatsoenlijk antwoord gegeven. Ik heb me in moeten houden, anders had ik er ook nog iets aan toegevoegd Wij spreken de hoop uit, dat de initiatiefnemers van het eventueel te bouwen zwembad ondertussen ook hun financiering rond hebben. Hoewel we dat wel eens betwijfelen. Mocht de bouw van het zwembad doorgaan, dan gaat 'VOOR OUD EN JONG' er van uit, dat de o.g.b. pas wordt verhoogd in de maand, dat het zwembad open gaat en niet eerder. Verder dat de belastingverhoging zo laag mogelijk zal worden gehouden. Wij zijn er van overtuigd, dat er ergens nog wel een potje is, waar wat uit gedaan kan worden. Mocht het doorgaan, dan zullen we er allemaal een paar gulden aan moeten betalen en de jongeren zullen allemaal hard moeten werken om de oude dag voor de bejaarden veilig te stellen. Of de partij 'VOOR OUD EN JONG' voor- of tegenstemt, dat maakt in dit geval niets uit. Maar wij zullen wel aan de initiatiefnemers verzoeken om het zwembad voortaan te noemen 'Heijmans ZwemstadionIk dank u. Namens de fraktie van de VVD spreekt de heer LAMBERS als volgt: 'Mijnheer de voorzitter, uw college stelt vanavond voor in te stemmen met een strukturele bijdrage in de exploitatietekorten van een te ontwikkelen particu lier initiatief tot stichting van een particulier zwembad. De nadruk ligt op het woord particulier. Uitbreiding van het voorzieningenpakket in de gemeente Steenbergen wordt door de VVD van harte toegejuicht. Maar het gepresenteerde ondernemingsplan is zeer slecht onderbouwd. De cijfers zoals vervat in het door de ondernemers beschikbaar gestelde accountantsrap port komen niet overeen met de realiteit; meer bepaald deze uitgangspunten zijn min of meer willekeurig gekozen. De accountant heeft op basis van deze aangeleverde cijfers een boekhoudkundige verantwoording vervaardigd, maar het waarheidsgehalte is (of kon) niet worden getoetst. Opmerkelijk is overigens dat de cijfers voor wat betreft het bezoekersaantal in het accountantsrapport en het 'Heineken-rapport van elkaar verschillen. Liquiditeitscijfers ontbre ken geheel. Gekonkludeerd moet worden, dat nu een plan in stemming zal worden gebracht dat niet meer overeenkomt met de oorspronkelijke plannen. De eerste verdieping zal van het te realiseren projekt worden verwijderd. Tevens zullen enkele geplande zaken uit de accommodatie verdwijnen. Welke de gevolgen zullen zijn voor de rentabiliteit van het objekt is op geen enkele wijze aangegeven. Zoals inmiddels bekend zullen de effecten van de tussenbalans zich ook laten vertalen naar de bijdrage welke de gemeenten van het Rijk zullen gaan ont vangen. Kan het college garanderen dat naast de voorgestelde verhoging van de o.g.b. geen andere nadelige gevolgen in de toekomst zullen optreden voor de Steenbergse gemeenschap? Wat zijn met name de effecten van de tussenbalans op de toekomstige vaststelling o.g.b. en heeft een en ander geen nadelige gevolgen voor de vereveningsbijdrage voor de zakelijk gerechtigden? De VVD is een voorstander van het particulier ondernemerschap. Laat dat duidelijk zijn. Maar het voorgestelde plan laat weinig heel van het woord particulier. De gemeente zal in het voorstel struktureel bijdragen tot een zeer groot deel van de kosten. Toen ik deze tekst schreef was ik nog niet op de hoogte van het amendement en misschien dat er straks een bijstelling zal moeten plaatsvinden. Maar in grote lijn zit ik nog steeds op hetzelfde punt.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 79