4 voortbestaan van Steenbergen in de komende decennia. Niet een plakmiddel om over 5 a 6 jaar te zeggen, we hebben het niet goed gedaan. U krijgt dat stuk thuis en in die bijzondere raadsvergadering zullen wij daar met elkaar over discussiëren. Dan ontstaat in feite de nota van Steenbergen. Wij hebben ook aangegeven, dat wij onder voorwaarden, bereid zijn deel te nemen aan een sociaal-economisch onderzoek voor de regio. In de regionale pers was overigens reeds te lezen, dat Roosendaal en Bergen op Zoom al zo'n onderzoek aan het verrichten zijn. De heer VAN REIJEN merkt op, het beloofde schema aangevuld met de deelno- ta's terzake het milieu-uitvoeringsplan, pagina 12, niet te hebben aange troffen bij de ingekomen stukken. Hij vraagt, of deze stukken dan de volgende maand ter inzage kunnen liggen. De VOORZITTER merkt op, dat wethouder Ooms onlangs de hele materie ter inzage heeft gegeven in het kader van een milieudag, georganiseerd door de Vrouwenraad. Het was de bedoeling, om direkt na deze dag de nota's ter inzage te leggen voor de gemeenteraad. De inleidingen bij deze stukken geven duidelijk aan wat provinciale milieu-notities zijn en welke streekge- westelijk. Verder blijkt hier uit welke van toepassing zijn op het gemeen telijke beleid. De VOORZITTER zegt toe, dat de stukken ter inzage komen te liggen in de leeskamer. De heer VAN REIJEN stemt hiermee in. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het konsept. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN A. Ingekomen stukken IV.5. De heer IJZERMANS merkt op in de brief gelezen te hebben dat Halste ren en Bergen op Zoom hun loyale medewerking geven aan het bestem mingsplan. Zijns inziens geldt dit toch ook voor Steenbergen? De VOORZITTER bevestigt, dat het een voortdurend met de drie gemeen ten gezamenlijk optreden is. Verder wordt in de brief met klem gevraagd, of de gemeente Steenbergen de schorsende werking ten aanzien van de beroepen, ingediend bij de Kroon, weg zou willen nemen. Hij zou graag helderheid verkrijgen over de bedoeling hiervan. De VOORZITTER memoreert het voorproces. De gehouden inspraakavonden hebben geleid tot aanzienlijke aanpassingen van het tracé en de uitvoering van fietspaden en kruisingen en wat dies meer zij. Geza menlijk is door de drie gemeenten bij de Raad van State schorsende werking aangevraagd ten aanzien van het bezwaar van de Brabantse Milieufederatie e.a. In het belang van de burgers, die met name op het thans bedoelde tracé in Halsteren wonen hebben wij gevraagd om de werking van dat besluit middels een art. 29 op te heffen. De drie gemeenten hebben voor deze werkwijze gekozen, omdat zij van mening zijn, dat alles bekend en gezegd is. De procedure en de uitvoering van het tracé zou nodeloos worden opgehouden. Iedereen heeft zich bestuurlijk uitgesproken voor realisering van het tracé tot aan Klutsdorp. Normaal zou de schorsende werking eraf gehaald kunnen worden door een art. 19 procedure. Maar de ervaring bij Nistelrode heeft geleerd, dat de Raad van State op basis van art. 19 kan ingrijpen. Het hele werk op 200 meter na is daar stilgelegd. Bergen op Zoom, Halsteren en Steenbergen willen voorkomen, dat ook hier het werk stilgelegd wordt. Vandaar de keuze voor deze procedure. De weg moet zo snel mogelijk aangelegd worden. Anders zal de hele zuidstroom dwars door Halsteren gaan. Er is een jarenlang durende zorgvuldige procedure gevoerd, waarbij het recht van de enkeling en van georganiseerden in het oog gehouden is. De drie gemeenten zijn met de betrokkenen in overleg geweest. In Steenbergen is met de provincie en de bezwaarmakers van de eigen gemeente consensus bereikt

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 55