m 3 daar anders de inbreng van de V.V.D. te gering zou zijn. Ik dank u allen hartelijk voor de prettige samenwerking, die ik met u en alle ambtenaren heb mogen beleven. Ondanks politieke tegenstellingen hebben we samen altijd het beste voor Steenbergen gewild. Met woorden hebben we elkaar bestreden, maar we gingen toch altijd als vrienden verder, wat ook te merken was tijdens excursies, de al eerder genoemde boerenraadsvergade- ringen en ook na afloop van een raadsvergadering in een openbare gelegen heid hoek Westdam/MarktOok wil ik u danken voor de enorme belangstelling en medeleven, die ik tijdens mijn ziek zijn heb mogen ontvangen. Dat doet een mens goed vooral als je op je bed aangewezen bent en weinig kontakt hebt met de buitenwereld. Om in mijn politiek verleden te duiken zou te ver voeren. Toch wil ik een enkel puntje ophalen. Toen de V.V.D. in 1982 met drie man in de raad kwam en in de persoon van Daaf Hage een wethouder leverde hebben we de belastingdruk beetje voor beetje naar beneden kunnen krijgen. Nu er van bovenaf steeds meer van de burgers geëist wordt kijk maar naar de toekomstige huurverhogingen, huurwaardeforfait, benzineaccijns enz. zouden we er als gemeente op moeten letten, dat de belastingdruk vanuit de gemeente niet hoger wordt. Eén zaak had ik graag tijdens mijn raadsperiode afgerond willen zien, n.l. de al genoemde bebouwing van de Boetse Molen. Jarenlang heb ik hiervoor geijverd, en niet om er zelf te gaan wonen, maar omdat zoveel mensen dat wilden. Dit gaat hopelijk binnen niet al te lange tijd gebeuren. En als het niet gebeurt zult u er toch nog wel op aangesproken worden. Tot slot voorzitter wil ik nog een opmerking plaatsen. Bij uw benoeming heb ik tegenover de pers verklaard, toen ieder een zich zo vol lof over u uitliet, dat u zich eerst maar eens moest waarmaken. De vergaderingen duren over het algemeen wat langer dan bij uw voorganger, maar dat u onze gemeente goed kunt verkopen, dat hebt u al wel bewezen. Ik wens u allen veel succes met het besturen van ons eigen Steen bergen en dank u nogmaals voor de fijne samenwerking en vriendschap. Het Wapen van Steenbergen in glas-in-lood zal zeker een goed plaatsje krijgen, evenals de tegel in ons huis aan de Franseweg, waar als u er zin in heeft ook de koffie bruin zal zijn. Het gaat u allen goed en bedankt. De VOORZITTER schorst om 19.50 uur de vergadering. Samen met de familie Franken wordt koffie gebruikt in de commissiekamer. De VOORZITTER heropent de vergadering om 20.10 uur. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 28 MAART 1991 De heer VAN REIJEN merkt op, de toegezegde reaktie op het stuk 'de w.g.r. gewaardeerd' vanwege het college niet te hebben aangetroffen bij de ingeko men stukken. Hij neemt aan, dat het niet gekund heeft. Hij vraagt wanneer hij de reaktie tegemoet kan zien. De VOORZITTER kan mededelen, dat het college een reaktie heeft gestuurd aan het StreekgewestReden hiervan was, dat er gevraagd werd om voor 1 mei 1991 te reageren. Die reaktie is niet meer aan u voorgelegd, omdat in die notitie een aantal zaken zijn onderschreven, zoals die ook in de provincia le nota zijn gesteld. U weet, we houden over deze zaak een informele raadsvergadering. Wellicht in de maand mei, anders uiteraard voor de vakantie in juni. Daarvoor krijgt u van ons voor die vergadering een discussiestuk. De uitgangspunten, die wij onderschrijven zijn met name, dat wij vinden, met de provincie, dat een gemeente enige omvang en body moet hebben. De provincie geeft daarvoor aan 18 tot 24.000 inwoners. Deze visie onderschrijven we. We hebben ook aangegeven, dat de sociaal-economische samenhang van een gebied heel duidelijk aanwezig moet zijn. In die algemene zin hebben wij het Streekgewest geïnformeerd. Er wordt op dit moment ook gedacht aan het samenvoegen van provincies tot landsdelen. U weet het, we krijgen straks ook te maken met een verenigd Europa. Het college vindt dan ook, dat we in ieder geval nu uitspraken moeten doen. Samen met u over het

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 54