2 gezeten, maar ook een regeringsperiode dat je deel uitmaakte van de coali tie. Als goed raadslid, en dat was jij, streven we met zijn allen hetzelfde doel na. Het zoveel mogelijk voor onze kiezers tot stand brengen in die regeringsperiode. Je had ook veel kontakt met het college en bij een goed raadslid behoort dat ook zo te werken. In al die jaren, dat je raadslid was hebben we jou leren kennen, ook de raadsleden, als een man die konstruktief denkt. Je bent een man met een nuchter verstand, nuchter nadenkend en ook, zoals wij je kenden, je was een bewogen man. Cees, vooral in die vier jaar dat je deel uitmaakte van de coalitie heb ik je leren kennen, als een man waar je op kon bouwen. Bij jou was een ja een ja en een neen een neen. Recht door zee, een harde werker. En tevens, dat mag ook wel gezegd worden, een man van tijd tot tijd met veel humor. Jouw ambities lagen op een breed veld, maar algemeen vooral gemeentefinanciënonderwijs, milieu en verkeer. Daar was je in gespecialiseerd. Dat was ook nodig, omdat je een kleine fraktie vertegenwoordigde. Voor grote frakties ligt dat natuurlijk wel wat makkelijker. Jij hebt de laatste jaren ontzettend geknokt voor een veilige oversteekplaats aan de Kruispoort/Nassaulaan. Voor je kinderen op de school waar je werkt, opdat zij daar veilig over konden steken. Jammer voor je heb je aan de laatste besluitvorming geen deel meer gehad, maar het einde van de gevaarlijke situatie is in zicht. Nu moet ik me voorzichtig uitdrukken. Naar aan alle zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zullen volgende week de verkeerslichten geplaatst worden. Ik druk me nog steeds voorzichtig uit. Ik heb op dat gebied mijn hoofd al zo vaak gestoten, wat die verkeerslich ten aangaat. Ook het milieu had je volle aandacht. Denk maar aan de com- postvaten twee jaar geleden. Toen heb je met de algemene beschouwingen, het was jouw initiatief, aandacht gevraagd voor de ingebruikneming van compost- vaten, teneinde de afval te verminderen. Wij hebben daar ons best voor gedaan. Jammer genoeg is het niet geslaagd, want van de 5.253 gezinnen zijn er slechts 125 van die vaten geplaatst. Dat was toch wel een tegenvaller. Ook ruimtelijke ordening had jouw volle aandacht. Hoe vaak heb je niet gevraagd aan me: 'wethouder, hoe staat het nu met de Boetse Molen?' Ik heb altijd gedacht, die kerel gaat er nog eens een stukje grond kopen en daar een woninkje bouwen. Maar het is toch de Franseweg geworden. Ik denk, dat die toch nog wat aantrekkelijker was. En dan de humor, zoals ik juist genoemd heb. Op de boerenraadsvergadering samen met Mariëtte Onland en Kees van Reijen kon je eens lekker de overige raadsleden te pakken nemen. Cees, je gezondheid heeft je flink in de steek gelaten. Nogal eens heb je een vergadering moeten missen gedurende deze raadsperiode. We zullen je toch missen. Maar laten we hopen, dat je gezondheid, die thans gelukkig herstel lende is, zich voortzet en dat je over enkele jaren misschien in de Steen- bergse politiek terugkeert. Als in 1994 de verkiezingen weer beginnen en bij de voorbereidingen het politieke bloed weer wat harder gaat stromen. En ik denk, als je gezondheid weer 100% is, dat ik Cees toch weer zie mee draaien. Namens alle raadsleden bedankt voor je collegialiteit en prettige samenwer king. Daarom hebben wij nog wat meegebracht. We hebben wat geld uitgelegd. Daarvan is een tegeltje gekocht. De bank van Steenbergen en de kerk staat erop. Verder hebben we nog een boekje gekocht met merkwaardigheden over Brabant. Je bent van geboorte een man uit Bergen op Zoom. Over deze plaats staat erg veel in het boekje. Ik hoop, dat je in je vrije tijd daarvan kunt genieten. Nogmaals namens heel de gemeenteraad onze hartelijke dank voor alles. De heer FRANKEN spreekt als volgt: 'Geacht college, leden van de raad, mensen op de publieke tribune en ook de leden van de pers. Hoewel ik geen lid meer van de gemeenteraad ben, ben ik toch blij, dat ik voor de laatste keer in deze raadzaal nog iets mag zeggen. Ik dank burgemeester Van Wijk en de heer Ooms voor de mooie woorden tot mij gesproken. Dit maakt mijn afscheid eigenlijk alleen nog maar moeilijker. Zoals u allen weet stagneert mijn genezingsproces, waardoor ik genoodzaakt was mijn plaats in deze raad af te staan aan de heer Lambers,

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 53