OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. Namens de gemeenteraad en het college spreekt de VOORZITTER het oud raads lid, de heer Cees Franken en mevrouw Franken als volgt toe: 'Na negen jaar zegt u, neem ik afscheid van de raad van Steenbergen. Acht effectieve jaren zou je kunnen zeggen. Het laatste jaar heeft u helaas op afstand moeten volgen. Tot uiteindelijk de beslissing werd genomen, dat u een punt achter het raadslidmaatschap zou zetten, om het geluid van uw politieke partij in de raad van Steenbergen te laten klinken. Wel, als wij het over het raadslid Franken hebben, dan kunnen we in ieder geval zeggen, dat er sprake was van een oorspronkelijk geluid, dat voortkwam uit iemand die een politieke partij achter zich heeft staan. Het mag u duidelijk zijn, er zijn vele goede raadsleden, vele goede sprekers, zowel binnen politieke partijen als daarbuiten. Maar het is gelukkig zo, dat slechte politici binnen politieke partijen eenvoudiger getraceerd kunnen worden. En u weet het, u bent de vertegenwoordiger geweest van het liberale geluid. Dat heeft regelmatig doorgeklonken. En dan gaat het er niet om, of een raadslid het predikaat goed of slecht krijgt op basis van zijn score. Maar gaat het ook op basis van de argumenten, die hij vanuit zijn politieke achtergrond naar buiten brengt. Wij hebben elkaar, in die negen jaar van u, nog geen twee jaar meegemaakt, waarvan nog net een jaar effectief in deze raad. Ik moet zeggen, dat dit oorspronkelijke geluid bij u heel duidelijk doorgeklonken heeft. En we hopen, dat dit geluid met uw opvolger niet verstomd. Los van wat hij of zij daarvan bakt. Er is helaas door uw ziekte een eind aan gekomen. Wij hebben als raad, als college het afgelopen jaar dat regelmatig gevolgd. Geïnformeerd en ik hoop, dat nu u geen deel meer uitmaakt van die raad, die belangstelling voor uw persoon Cees Franken blijft bestaan. Want dat is de ervaring, die ik van oud politici wel gehoord heb. Op enig moment ben je raadslid, op enig moment ben je wethouder en word je ook aangespro ken in de stad op die functie. Op het moment, dat die functie wegvalt blijven eigenlijk alleen maar echte vrienden over. Voor sommigen is dat een heel hard gelag. Ik hoop, dat u die terugval niet heeft. Als fraktievoor- zitter en woordvoerder van die politieke partij heeft u natuurlijk ook de afgelopen jaren het gezicht bepaald van die partij.En dan zult u merken, als u zich straks weer wat meer in Steenbergen beweegt, dat die Kleine Tour waar we u de laatste keer hebben zien schitteren, al was het dan in een auto en niet op de fiets, eigenlijk tevens het einde inhield van de combi natie Cees Franken coach, raadslid, politiek vertegenwoordiger. Overigens binnen de politieke partijen blijft natuurlijk iedereen de mogelijkheid behouden om aktief lid te zijn. Ik heb begrepen, dat dit ook zo zal gebeu ren. Wel, namens het college en de gemeenteraad, mag ik u een kado overhan digen. Het is een klein glas-in-lood raampje, dat ik u namens die gemeente raad, namens het college mag overhandigen. Namens burgemeester en wethou ders doe ik daar een klein boekwerkje bij met politieke verhaaltjes, die passen bij uw geest. Waarvan ik denk, dat u zeker nog eens zult genieten. Daartoe ga ik nu over. Namens de raadsleden, namens de raad zal de heer Ooms spreken, oudste raadslid in jaren aanwezig heb ik begrepen. En dan wil ik ook graag u de gelegenheid geven, zo u daar behoefte aan heeft, om ook een laatste woord althans voorlopig in deze raad uit te spreken. De VOORZITTER bedankt de heer Franken en zijn echtgenote voor de negen jaren inzet voor de gemeente Steenbergen. Hij overhandigt de kado's. Hierna spreekt wethouder OOMS namens de raadsleden als volgt: 'Mijnheer en mevrouw Franken, er is mij gevraagd of ik een afscheidswoordje tot u wil richten namens de gemeenteraad. Niet als oudste lid, maar als langstzittend lid in de Steenbergse politiek. Gedurende negen jaar ben jij lid van de gemeenteraad. Een periode waarin jij in de oppositiebankjes hebt

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1991 | | pagina 52