p«l HBHMMHNH 4 Er is sprake van een twee-sporenbeleidEnerzijds worden gemeenten uitgenodigd een eigen inventarisatie te maken over hoe zij denken over gemeentelijke herindeling. Anderzijds gaan de gemeenten samen kommentaar geven op genoemde nota en dan met name op de provinciale aandacht, die gevraagd wordt voor gemeentelijke herindeling. Het college hoopt als gemeente Steenbergen voor 1 mei a.s. een reaktie te kunnen zenden aan het Streekgewest Daarnaast heeft de gemeente Halsteren een onderzoek aangevraagd naar de economische samenhang in het Streekgewest. Halsteren is van mening, dat herindeling gebaseerd zou moeten zijn op een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is met name de sociaal-econo mische samenhang in een gebied. De voorzitter van het Streekgewest heeft deze visie overgenomen. Er ligt nu de vraag of een organisa- tieburo opdracht gegeven zou moeten worden om een sociaal-econo mische notitie te maken over dit gebied. Als lid van de commissie algemene zaken heeft de VOORZITTER zich daar sterk tegen verzet. Reden hiervoor. Er is reeds een ETIN, een REWIN en een BOM en we subsidiëren alles wat zich bezighoudt met sociaal-economisch beleid. De VOORZITTER ziet niet in dat er dan een vierde organisa- tieburo ingeschakeld zou moeten worden om voor een x-bedrag opnieuw een notitie uit te brengen waarin algemeen bekende zaken worden aangehaald. Zijns inziens lijkt het erop dat men door het aanvragen van dergelijke rapporten het onontkoombare proces van gemeentelijke herindeling wil afwenden. Uiteraard zal van elke gemeente een sterkte-zwakte analyse dienen te worden gemaakt. Dat is het college voornemens te doen. Die analyse wordt dan voorgelegd aan de raad en wordt de bagage waarmee de gemeente zich gaat opstellen als de herindelingscommissie vanuit de provincie naar Steenbergen komt. Landelijk is een ondergrens afgesproken van 6000 - 8000 inwoners, behoudens uitzonderingen van hele speciale rangorde. Daarnaast kijkt de commissie naar sociale, culturele, economische, onderwijs- en godsdienstige verbanden. Het getalskriterium loopt hier door heen. De VOORZITTER merkt op, dat hij naar aanleiding van een vraag over Nieuw-Vossemeer in de Steenbergse Courant gesteld heeft, dat Steenbergen zich geen zorgen maakt om te verdwijnen in een andere gemeente. Immers Steenbergen heeft een body van 14.000 inwoners. Daardoor voldoende power om een volwaardig gesprekspartner te zijn met iedereen die wil praten over gemeentelijke herindeling. Het is verder goed, dat het college en met name naar het Streekgewest toe, door de raad gesteund wordt. Vandaar dat de notitie van het college eerst aan de raad wordt voorgelegd in een informele vergadering. Daarna wordt de openbaarheid gezocht, opdat de burgers van Steen bergen weten hoe de gemeenteraad denkt over de gemeentelijke herindeling. De herindeling is overigens een proces van jaren. Desgevraagd antwoordt de VOORZITTER de heer van Reijen, dat de reaktie van het college -het standpunt van Steenbergen- op de globale vraag van het Streekgewest hoe Steenbergen denkt over de herindeling in de aprilvergadering in de raad komt. De commis sievergadering is niet haalbaar. V.4 De heer IJZERMANS merkt op, dat de betreffende brief niet bij de stukken ter inzage lag. Hij betreurt dit, omdat er ook raadsleden in de avonduren de stukken inzien. De VOORZITTER zegt toe, dat stukken genoemd op de lijst in het vervolg bijgevoegd zullen worden De RAAD besluit de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. J!

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 40