In Steenbergen valt het mee, maar de heer Lambers is toch het tweede nieuwe raadslid, dat in deze korte periode wordt benoemd. We zullen aan het eind van deze vier jaar de balans opmaken en nagaan wat de oorzaken in Steenbergen zijn. Dit is een goede aansturing voor de mensen, die het raadswerk desondanks toch ambiëren. We zullen bij het afscheid en de inbreng van de heer Franken de volgende maand uitvoerig stilstaan. De VOORZITTER wenst de heer Lambers vanuit de VVD, vanuit de raad alle sterkte toe en hij hoopt, dat de heer Lambers de komende jaren in staat is om een goede bijdrage te leveren aan het raadswerk in het belang van de gemeente Steenbergen. De VOORZITTER stelt daarop de heer Lambers in de gelegenheid te reageren. De heer LAMBERS spreekt als volgt: 'Mijnheer de voorzitter, dames en heren van de raad, aanwezigen. Thans is de VVD na een periode van 5 maanden weer volledig vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Steenbergen. De periode van afwezigheid had een bittere oorzaak. Mijn geachte voorganger Cees Franken heeft na een periode van negen jaar enthousiast en actief raadswerk, door ziekte gedwongen, moeten besluiten zijn taak te beëindigen. Vanaf deze plaats wens ik hem nogmaals veel sterkte en een spoedig herstel. In de afgelopen twee jaren hadden wij erg intensief kontakt en overleg met betrekking tot de VVD-inbreng in de raad en ik spreek de hoop uit, dat ik een waardig vervanger zal zijn. Niet in het minst voor de kiezers van de VVD in Steenbergen, die op 21 maart 1990 hun stem bewust hebben uitgebracht. De VVD behaalde 11,3% van de stemmen in de gemeente, slechts vijf stemmen scheidden ons van een tweede zetel, en heeft derhalve recht op een behoorlijke democratische vertegenwoordiging in het bestuur van de gemeente Steenbergen. Mijnheer de voorzitter, u en de overige leden van de raad wil ik danken voor de mogelijkheden welke de VVD zijn geboden, om gedurende de periode van formele afwezigheid het geluid van de VVD te laten horen. Ik denk hierbij met name aan de mogelijkheid welke ons werd geboden om te reageren op de begroting gedurende de Algemene Beschouwingen. In deze lijn voortgaand kunt u van de VVD een kritische, maar steeds positieve inbreng op de besluitvorming verwachten'. De VOORZITTER dankt de heer Lambers voor de gesproken woorden. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 1991 De heer BAARTMANS informeert of er veel fotokopieën bij de publieksloketten zijn afgehaald. Het betrof de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenver kiezing De VOORZITTER antwoordt, dat van deze service niet veel gebruik is gemaakt. Er zijn een vijftal exemplaren afgehaald. De heer BAARTMANS merkt op, dat dit voor de hand lag. Naar zijn idee bestaat er niet veel interesse bij de kiezer om te gaan stemmen. De VOORZITTER bevestigt, dat het aantal geïnteresseerden voor een kandidaten lijst wellicht gerelateerd is aan het opkomstpercentage van 53%. De heer IJZERMANS merkt op, dat, ondanks de toezegging van het college in de vorige raadsvergadering, het plan Boetse Molen niet aan de provincie ingezon den bleek te zijn. Ook wethouder Ooms heeft dit bevestigd in de commissie vergadering van 11 maart j.l. De fraktie van de P.v.d.A. betreurt een derge lijke gang van zaken. Het plan had al ingezonden kunnen zijn vóór de raadsver gadering van februari. Hij zou graag zien, dat beslissingen van zo'n vitaal belang in de toekomst voortvarender ter hand worden genomen. Voor zover hem bekend waren er in dit geval geen redenen voor vertraging. Hij vindt het jammer dat het zo gelopen is.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1991 | | pagina 38