17 De heer IJZERMANS informeert of het bodemonderzoek op het CSM-terrein inmid dels afgerond is. Heeft het onderzoek betrekking op het hele CSM-terrein. De VOORZITTER deelt mede, dat de gemeente hier in feite buiten staat. De verkoper van de grond dient een geen-gif-verklaring af te geven. Maceka heeft aan CSM een geen-gif-verklaring gevraagd voor het totale stuk grond dat zij gekocht heeft deels voor zichzelf, deels voor de haven en deels voor het ABG. Het is de gemeente bekend, dat CSM die verklaring afgegeven heeft. De heer IJZERMANS vraagt of het toegezegde parkeerverbod aan de Oude Vest zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Hij heeft al meerdere malen gewezen op het parkeren in het weekend van bussen en vrachtwagens ter plaatse. Hedenmid dag is hij weer gebeld door bewoners. Nu stonden er twee trailers tegen elkaar, die het gehele stuk in beslag namen. Het is een hopeloze situatie daar. Wethouder OOMS zal trachten hierover een besluit te krijgen. 12. SLUITING De VOORZITTER sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering raa^l van de gemeente Steenbergen van van de voorzitter Gvan Wij

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 34