14 Er is kennelijk op engelstalig gebied een markt die deze zender graag wil hebben. Zo wordt ook gevraagd naar sportnet, kindernet enz. De VOORZITTER merkt op, dat morgenochtend de burgemeesters van de gemeenten, die het cai-signaal van de PNEM afnemen, bijeenkomen om te komen tot een eerste aanzet van de instelling van een programma-adviesraad. De PNEM is een technisch bedrijf en zou graag zien dat een programma-advies raad de inhoudelijke procedures regelt. Zo de mogelijkheid daar is, zal hij er naar streven dat uiteraard Steenbergen wordt vertegenwoordigd in die raad. De VOORZITTER zegt toe hierop uitgebreid terug te komen in de commissieverga dering De VOORZITTER brengt het voorstel om CNN op de kabel door te geven in stem ming. Het blijkt nu een technische ingreep te zijn, die f.1000,- kost. Het is een kontrakt van een jaar. Dit houdt in, dat voor dit jaar om is, besloten zal moeten worden of CNN definitief op de kabel komt en wat daarvan de kosten zullen zijn. CNN wordt niet door adverteerders bekostigd. De heer IJZERMANS verduidelijkt nog eens, dat de PvdA in eerste instantie tegen was, omdat daarvoor een andere zender ingeleverd moest worden. Nu blijkt dat dit niet het geval is, is de PvdA akkoord. CNN uitsluitend toelaten op de kabel vanwege de Golfoorlog was geen motief geweest voor de PvdA. Maar tegen CNN als zodanig heeft de PvdA geen bezwaar. De heer REIJNDERS sluit zich volledig bij de heer IJzermans aan. De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 11. RONDVRAAG (BEGIN C. VAN REIJEN) De heer VAN REIJEN informeert naar de uitbreiding van de bloktijden in de middag. De voorzitter zou toegezegd hebben dit bezien. De algemene vrijdagmid— dagsluiting zou 1 april a.s. ingaan, maar over de bloktijden zal nog overleg gevoerd moeten worden in het georganiseerd overleg. Dit overleg vindt pas plaats op 23 april 1991. Leidt dit niet tot problemen met de invoering. De VOORZITTER antwoordt die toezegging in de commissie algemeen bestuurlijke zaken, personeel en organisatie graag te hebben gedaan. Immers er worden per dag meer uren gemaakt. Mogelijk dat dit kan leiden tot het oprekken van de bloktijden, zodat daardoor automatisch voor het publiek een grotere toeganke lijkheid aanwezig is van het gemeentehuis. Dit hoeft niet synchroon te lopen met de invoering van de vrije vrijdagmiddag. De heer IJZERMANS spreekt de vrees uit, dat na vooruitlopende invoering van de vrijdagmiddagsluiting op de onderzoeksresultaten over de bloktijden, mogelijk zal blijken, dat een en ander niet meer terug te draaien is. Wat uiteindelijk ten koste zou gaan van de openingstijden van de loketten. De VOORZITTER meent, dat die vrees onge grond is en verwacht dat er wel een half uur toegevoegd kan worden aan de publiekstoegankelijkheid De VOORZITTER probeert het toegezegde onderzoek in de commissievergadering van april aan te bieden. De heer BROUWERS vraagt of er bij de commissievergaderingen meerdere agenda's gedeponeerd kunnen worden op de publieke tribunes. De VOORZITTER zegt toe dit op te nemen met de gemeentesekretaris De heer VAN ZANTVLIET informeert naar de stand van zaken van de Kleine Kerkstraat 17 en 19. Wethouder HEIJMANS antwoordt, dat hij, zodra hij beschikt over relevante gegevens, hij hiermede direkt naar buiten zal komen. Hij acht het verstandiger om geen tijdstip te noemen. De VOORZITTER merkt op, dat behalve het buro AZW ook het buro ROM hieraan meewerken.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 31