gemeente Steenbergen NOTULEN van de openbare vergadering van de raad op 31 januari 1991 om 19.30 uur in de raadzaal Wijk, G. van voorzitter Ooms, C.F.J. wethouder He ijmans, A.A.M.M. wethouder Baartmans, J.P.A. lid Brouwers, J.B.L. lid Gorissen, J.C.M.M. lid Nispen-Aarden, A.W.M. lid Onland-van Haaren, M.A.F.H. lid Reijnders, M.P.M. lid Schilt, J. van lid IJzermans, A.G.M. lid Zantvliet, J.W.C. van lid Meulblok, W.P. secretaris Ernest- Rommens, J.J. notuliste Afwezig met kennisgeving: Franken, C.A. Elzakker, H.G. van Rasenberg, M.J.J. Reijen, C.H. van Publieke tribune: 14 Pers: 4 INHOUD: bladz. 1. Opening l 2. Vaststelling notulen openbare vergadering van 20 december 1990 1 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 2 4. Votering krediet ad. f.125.000,= ten behoeve van de huisvesting in het kader van de reorganisatie (11e wijziging begroting 1991) 4 5. Votering krediet ad. f.12.296,= ten behoeve van de vervanging van een tweewielige trekker (8e wijziging begroting 1991) 4 6. Verkoop jeugdgebouw "De Tuimelér" aan mevrouw 4 B.C.H.M. Hendriksen- Braham 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 1