m IV. 10 2 Hij verzoekt de raad achter de motie van de gemeente Amerongen te gaan staan en hiervan kennis te geven. Wethouder OOMS antwoordt, dat de gelden volgens ingewonnen informa tie bij het Ministerie met ingang van 1 januari 1990 ter beschik king komen via de stads- en dorpsvernieuwing. Het probleem zoals de heer IJzermans schetst heeft zich tot op heden nog niet voorgedaan in Steenbergen. Zou dit een keer aan de orde komen, dan dient dit naar zijn mening per objekt te worden bekeken. De VOORZITTER vult aan, dat het college geen reden heeft gezien om in onze situatie die motie te ondersteunenDe heer IJZERMANS beaamt, dat het bijna nooit voor zal komen, maar in een incidenteel geval zou een waarborg geboden moeten worden aan de betrokken bewoners. Hij hecht eraan, dat de raad zich toch achter de motie opstelt. In grotere gemeenten wordt deze motie ook toegepast. Hij vindt dat Steenbergen als kleinere gemeente niet achter moet blijven. De VOORZITTER stelt de wethouder voor de zaak terug te nemen en in de commissievergadering opnieuw aan de orde te stellen. Mevrouw ONLAND-VAN HAAREN deelt mee, dat de fraktie van het CDA achter het betoog van de heer IJzermans staat. Gezien de door de voorzitter ter zake verstrekte informatie, acht mevrouw Onland het thans zinvoller, dat in de commissievergadering de regeling voor de gemeente Steenbergen ter inzage wordt gegeven. Dan kan alsnog bekeken worden wat te doen. Het lijkt haar, dat als de motie niet van toepassing is voor Steenbergen die ook niet ondersteund behoeft te worden. De raad besluit in de eerstvolgende commissievergadering hierop terug te komen. Naar aanleiding van het L.ER.-rapport merkt de heer RASENBERG op, dat enkele gemeenten in de regio in de veronderstelling hebben verkeerd, dat met dit rapport voordeel te behalen zou zijn. Het tegendeel is waar gebleken. De heer RASENBERG vindt het van belang, dat de T.G.V. kwestie gekoppeld aan de Zoomwegproblematiek aan de orde wordt gesteld bij het StreekgewestHij denkt aan het zenden van een brief waarin aan het Streekgewest gevraagd wordt aandacht te besteden aan dit onderwerp en met name aan die koppeling met de Zoomweg. Het is immers niet alleen een belang voor Steenbergen, maar voor meerdere gemeenten. Hij verwacht dat de Zoomweg niet op korte termijn langs Steenbergen gerealiseerd zal worden, waarbij het Westelijk trajekt de voorkeur geniet. De VOORZITTER antwoordt, dat in eerste aanleg een groep gemeenten rond Bergen op Zoom over de T.G.V. kwestie met elkaar spraken. Daarna is gesproken met een aantal gemeenten gegroepeerd rond de centrumgemeente Roosendaal. Dit resulteerde in een M.E.R.-rapporta ge, nadien L.ER.-rapportageDit heeft geleid tot gericht onder zoek in de betreffende gemeenten. De waarde hiervan is dat ver schillen in de kadasterkaarten met de werkelijkheid zichtbaar zijn geworden. Ook de kennis van wethouder Ooms en de ambtenaren hebben hun nut bij deze rapportage heel duidelijk bewezen. Wij hebben exact aan kunnen geven waar wegen liggen, waar belangrijke doorgan gen zijn, waar schoolroutes gelegen zijn. De effecten voor die gemeenten zijn weergegeven in de L.ER.-rapportage Daarnaast heeft de L.ER.-rapportage voor Roosendaal in zich dat Roosendaal ook zou kunnen profiteren van de aanleg van de HSL-lijn. Er zou een aftakking komen, waarbij de T.G.V. toch tenminste enkele malen per dag Roosendaal aan zou doen. Dit teneinde de betekenis van Roosendaal als verkeersknooppunt in Nederland te handhaven.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 19