9 De VOORZITTER merkt op dat het voorstel in die zin wordt aangepast, dat de lokatie van de verkeerslichten gesitueerd wordt in het gedeelte tussen de Paulus Baxstraat en de Binnenvest. Wethouder OOMS merkt nog op, dat ook nog meegenomen is in het advies, dat aan de Paulus Baxstraat aan de linkerzijde bij het inrijden parkeervakken aanwezig zijn. Als de raad zou besluiten dat de verkeerslichten toch aan de andere kant geplaatst moeten worden dan zullen deze parkeervakken moeten verdwijnen en zal het trottoir tot aan de hoek dienen te worden doorgetrokken. Mevrouw ONLAND merkt nog op, dat de in de commissie reeds is toegezegd om toch in de weg extra lussen aan te brengen mocht het in de toekomst toch beter zijn om de verkeerslichten aan de andere kant te plaatsen. Dit om de kosten dan aanzienlijk te beperken. De heer GORISSEN sluit zich aan bij het gestelde door mevr. Onland. Hij deelt mee, dat hij zich kan verenigen met de nieuw voorgestelde lokatie. De heer IJZERMANS vraagt voor de volledigheid nog even, dat bij de nu voorge stelde gewijzigde lokatie er toch geen sprake is van het verdwijnen van parkeervakken. Dit wordt beaamt. De heer IJZERMANS kan verder nog meedelen, dat uit gesprekken met ouders van kinderen gebleken is, dat wanneer straks de verkeerslichten een feit zijn er veel meer kinderen alleen naar school zullen kunnen gaan.Thans worden zij nog gebracht door die ouders. Desgevraagd antwoordt wethouder OOMS de heer van Zantvliet, dat de voorgestel de lokatie voor de verkeerslichten bij de David van Orliensstraat geen gevaar oplevert voor het verkeer komende vanaf de Nassaulaan. Dit omdat de verkeers lichten op voldoende afstand van de bocht worden geplaatst. Ter beantwoording van de vragen van mevr. Onland en de heer Gorissen deelt wethouder Ooms mede hierover overleg te hebben gepleegd met de direkteur gemeentewerken. De heer Van Viersen denkt dat extra lussen in de weg aanzien lijk meer kosten met zich zullen meebrengen. De WETHOUDER zegt toe de kosten te zullen opvragen en hierover een nadere mededeling te doen. Mevr. ONLAND vraagt om een afweging nu extra lussen erbij leggen of straks helemaal opnieuw moeten doen. De heer IJZERMANS kan melden, dat het verlengen van dergelijke kabels over het algemeen qua laswerk zeer weinig geld kost. Hij zit zelf in dit werk. Een las in dergelijke kabels is goedkoper, dan een hele lengtekabel leggen. Indien het werkelijk nodig is zullen de kosten van het lassen van een extra stuk kabel niet veel bedragen. De WETHOUDER zegt toe dat technische mensen dit zullen onderzoeken. De heer VAN ZANTVLIET informeert naar de termijn waarop de verkeerslichten worden gerealiseerd. De VOORZITTER antwoordt, dat als de raad nu besluit het voorstel uitgevoerd gaat worden met inachtneming van de gewijzigde lokatie. De WETHOUDER schat in, dat realisatie binnen 6 weken mogelijk moet zijn. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel met inachtneming van een lokatiewijziging 15. VOTERING KREDIET AD.F.1164566 TEN BEHOEVE VAN VOORZIENINGEN BASISSCHOOL ZONNEBERG TE KRUISLAND De heer REIJNDERS wil het college en in het bijzonder wethouder Heijmans bedanken voor de positieve toenadering, die zij gedaan hebben bij het school bestuur. Tenslotte waren daar de nodige problemen en hij denkt, dat het naar ieders tevredenheid en zeker naar dat van hem is afgehandeld. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1991 | | pagina 11