I 10 Als tweede vraagt de heer VAN ZANTVLIET of de bewoners van de Graaf Hendrikpolderdijk materialen krijgen om door zelfwerkzaamheid de weg te verharden Wethouder OOMS zegt dat de Graaf Hendrikpolderdijk wordt geasfalteerd. De bermverharding wordt in het buitengebied niet gedaan door de gemeente. De bewoners zullen zelf de klinkers leggen. Dit komt nog in de commissie en in de raad van juli. De heer VAN ZANTVLIET heeft nog een vraag inzake Klaver Vier. Is het juist dat wethouder HEIJMANS gaat bemiddelen bij de problemen van Klaver Vier? Zal hij dit doen namens het college of uit eigen initiatief? Wethouder HEIJMANS zegt dit te hebben aangeboden op persoonlijke titel. 12. SLUITING De VOORZITTER sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Steenbergen van ieboom. 25 juli 1991 de loco-sekretaris 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 110